Arthur G. Vagharshyan
Biography
Higher Education
1984 - 1989: YSU Faculty of Law
1989 - 1992: YSU Faculty of Law, post graduate studies, specialization: Theory and History of State and Law, Political and Legal Studies

Academic Degree
1996: PhD in Law. Topic: Judicial System of the First Republic of Armenia
2013: present Doctor of Juridical Sciences

Work Experience
1993 - 1994: Lecturer, Chair of Civil Law of YSU Faculty of Law
1994 - 2002: Assistant, Chair of Theory and History of State and Law of YSU, Faculty of Law
2002 - 2005: Associate Professor, Chair of Theory and History of State and Law of YSU Faculty of Law
2005 - present: Head of the Chair of Theory and History of State and Law of YSU time Faculty of Law

Professional Training
1996: University of Passau, Germany
1996: Central European University of Budapest, Hungary
1998: Moscow
2005: USA

Courses Given
Theory of State and Law
Philosophy of Law
History of State and Law of Foreign Countries

Main Research Interests
Theoretical-historical and philosophical problems of state and law
Problems of legal regulation of the sphere of education
Participation in Grant Projects 1999-2006 - Clinical Legal Education, OSI Foundation, Armenian Office

Languages
Armenian, Russian, German

Organizations
Member of Union of Lawyers of RA
Specialized Board No. 001 of the Higher Attestation Commission of RA
Member of the Editorial Boards of the journals “The questions of jurisprudence” and “The state and the law”

(+374 60) 71-02-56
(inner line 12-56)
avagharshyan@ysu.am

Arthur G. Vagharshyan

Head of Chair, Doctor of Law, Professor | Faculty of Law - Chair of History and Theory of State and Law
 
 

Book

Արթուր Վաղարշյան

Պետության և իրավունքի տեսություն-1 | Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2016, 280 էջ

Արթուր Վաղարշյան

Իրավագիտություն հասկացության իմաստները և պատմական ակունքները | Մենագրություն, Հայրապետ հրատարակչություն, Երևան: 2016, 296 էջ (Հայ իրավագետներ. գիտակենսագրական հանրագիտարան, 7-9 էջեր: / Հ. Դերձյան)

Գ. Ղազինյան, Ա. Վաղարշյան

Հասարակագիտություն 9-րդ դասարան | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2014, 176 էջ

Ղազինյան Գագիկ, Վաղարշյան Արթուր

Հայոց իրավունքի պատմության հիմնահարցերը. Հին շրջանից մինչև մեր օրերը | Մենագրություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 416 էջ |

Արթուր Վաղարշյան

Պետության և իրավունքի տեսություն - 1 | Դասախոսություններ, ԵՊՀ, Եր.: Հեղինակային հրատարակություն, 2013, 224 էջ
1   2   3   4   5   6   7   8   10  |  See all
 

Article

Արթուր Վաղարշյան

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության պետաիրավական համակարգի գործառութավորման փորձը և արդի հանրապետության կատարելագործման հայեցակարգային առաջարկներ | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2018, էջ 7-20 |

Arthur Vagharshyan

Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հայեցակարգի իրավական կարգավորման ու կառավարման հիմնահարցերը 1990-1995 թթ. | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2018 № 1 (25), էջ 3-13 |

Artur Vagharshyan

Մարդու իրավունքների ու ազատությունների կենսագործման և սահմանափակման սահմանադրական նորամուծությունները (համակարգային և ձևական իրավաբանական մեկնաբանություն) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 3 (24), էջ 3-16 |

Artur Vagharshyan

«Իրավունքի կիրառում» հասկացության հիմնահարցերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2017 № 2 (23), էջ 3-17 |

Արթուր Վաղարշյան

Իրավահասկացողության տիպերը և դրանց արժանիքներն ու թերությունները | ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ; գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ, 2017, էջ 7-28 |
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  See all