Ashot S. Abrahamyan
Biography
Education (last to first)
1977 - 1980: Armenian SSR Academy of Sciences Post-graduate course
Major: General Linguistics
1971 - 1976: Yerevan State University, Yerevan, Armenia Faculty of Philology
Major: Armenian Language and Literature

Scientific degree
1984: PhD in Philological Sciences
2004: Assistant professor

Work experience (Main positions)
1992-present: Chair of General Linguistics, Yerevan State University
Position: Assistant professor
1990 - 1992: Chair of General Linguistics, Yerevan State University
Position: Lecturer
1988-1995: NAS, RA Institute of Linguistics after Hrachya Acharyan
Position: Member of Stuff
1981 - 1988: NAS Arm. SSR, Institute of Linguistics after Hrachya Acharyan
Position: Junior Research Worker
1977 - 1978: Yerevan Branch of Association of Bibliophiles of Armenia
Position: Executive Secretary
1976 - 1977: Chair of Armenian Language, Yerevan State Pedagogical Institute of Russian and Foreign Languages after Valery Brusov, Position: Lecturer

(Positions combined)
2001 - 2006: Chair of General Linguistics, YSLU after Valery Brusov
Position: Assistant professor
1993 - 1998: Chair of Languages, Yerevan University of the Humanities
Position: Lecturer
1991 - 1993: Chair of Armenology, Yerevan Hrachya Acharyan University
Position: Lecturer
1987 - 1988: Chair of Methods of Teaching Armenian Language, Armenian State Pedagogical
Institute after Khachatur Abovyan
Position: Lecturer

Lectures delivered
General linguistics, introduction into linguistics, linguistic typology, semiotics, semiotics of language, history of linguistics, Armenian language

Spheres of scientific interests
Linguistics, semiotics, philosophy

Knowledge of Languages
Armenian (native), Russian (excellent), English (fluent), German (fair)

Ashot S. Abrahamyan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of General Linguistics
 
 

Book

Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Վ. Արզումանյան, Ս. Դալալյան, Հ. Հարությունյան, Հ. Ղազարյան

Մաթեմատիկական տերմինների բացատրական բառարան | I – VI, Եր., Մանկավարժ, 2017, 120 էջ

Բ. Ս. Նահապետյան, Ա. Ս. Աբրահամյան

Մաթեմատիկա 6. Հիմնական դպրոցի 6-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, Երևան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012, 224 էջ

Բ. Ս. Նահապետյան, Ա. Ս. Աբրահամյան

Մաթեմատիկա 5-6. Ուսուցչի ձեռնարկ | Երևան, ՄԱՆՄԱՐ, 2011, 88 էջ

Բ. Ս. Նահապետյան, Ա. Ս. Աբրահամյան

Մաթեմատիկա 5. Հիմնական դպրոցի 5-րդ դասարանի դասագիրք | Դասագիրք, Երևան, ՄԱՆՄԱՐ, 2011, 224 էջ

Յու. Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան, Ա. Աբրահամյան

Հայոց լեզվի և հայ գրականության ձեռնարկ-շտեմարան | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Զանգակ-97, 2009, 352 էջ
1   2   3  |  See all
 

Article

Ashot Abrahamyan

Բառեր և իրեր | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2018 № 2 (26), էջ 34-44 |

Աշոտ Աբրահամյան

Բառի նշանագիտական բնութագրություն | Լեզու, խոսք, իրականություն. Միջազգային գիտաժողով / ՀՀ ԿԳՆ, Վանաձորի պետական համալսարան, Եր., «Արման Ասմանգուլյան» ԱՁ, 2017, էջ 23-32 |

Ashot Abrahamyan

Ցուցանշանից խորհրդանշանին անցումը լեզվում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2017 № 2 (23), էջ 32-39 |

А. С. Абраамян

Живой уголок лингвофилософии: обходной путь “герменевтики себя” | Идеи и идеалы. Новосибирск, 2016, № 2, т. 2, с. 22-30 |

Աշոտ Ս. Աբրահամյան

Տեքստի տարբերակները և Ռասելի պարադոքսը | ՎԷՄ համահայկական հանդես, 2016, 4, 117-129 էջ |
1   2   3   4   5   6  |  See all
 

Thesis

Ա. Ս. Աբրահամյան

Է. Աթայանի լեզվաբանական և հոգեբանական տիպաբանությունների ընդլայնման փորձ | Языковая типология. Теоретические и прагматические аспекты: Тезисы: Республиканская научная конференция. Ер., 2004, с. 138-139

Ա. Ս. Աբրահամյան

Խոսքի մասերի և նախադասության անդամների իմաստաբանական զուգադրում | Թեզիսներ Քրիստոնեության 1700-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2001, էջ 46

Ա. Ս. Աբրահամյան

Քերականական կարգերի համակարգման փորձ | Նշանագիտություն և լեզուների դասավանդում (տեսական հիմունքներ և գործնական կիրառություն). Թեզիսներ, Եր., ԵՊՀ, 1997, էջ 5-6

Ա. Ս. Աբրահամյան

Հիմնանյութի ձևավորումը որպես բովանդակության արտահայտման սկզբունք | Երիտասարդ լեզվաբանների հանրապետական հինգերորդ գիտաժողովի նյութեր, Եր., 1986, էջ 3

Ա. Ս. Աբրահամյան

Լեզվական նշանների և նրանց ուսումնասիրման մակարդակները | Նշանաբանություն, լեզվաբանություն և հաղորդակցման պրոբլեմներ, Եր., 1977, էջ 7-9