Ashot V. Kakosyan
Biography
Education
1986-1988: Institute of Mathematics in Moscow, Academy of Science of USSR,
1972-1975: Yerevan State University, Mathematical Institute in Leningrad, Academy of Science of USSR.
1966-1971: Yerevan State University, Mathematics.

Academic Degree
Title: Candidate of Mathematical Sciences, Associate Professor

Professional Experience:
2003 - up to date: Associate Professor at the Mathematical Modeling in Economics, Yerevan State University
2002-2003: Chair of Department of Economics, Yerevan State University
1994-2002: Associated Professor, Department of Economics, Yerevan State University
1992-1994: Director of School nmb. 55
1975-1992: Associated Professor, Institute of National Economy, Yerevan
1971-1972: Assistant Professor, Department of Mathematics, Yerevan State University

Academic Courses
Theory of Probability and Mathematical Statistics, Estimation Theory, Cluster Theory, Multivariate Statistical analysis, Multivariate Statistical analysis, Panel Data Analysis
Scale of professional interests
Applications of econometrics in financial market research, Study of some issues of probabilistic metrics theory, Application of multidimensional statistical analysis in problems containing uncertainty.

Languages
Russian fluent, English fair

ashotkakosyan@ysu.am

Ashot V. Kakosyan

Associate Professor | Faculty of Economics and Management - Department of Mathematical modeling in Economics
 
 

Book

A.V.Kakosyan, H. Tomsen

Armenia Regional Development Programme Regional Development Programming | Methology Manual Erevan, 2004

A.V.Kakosyan

Nonlinear Statistical Estimation of Parameters of linear Regression Schemes | Yerevan, 1990

Kakosyan A.V., Clebanov L.B., Rachev S. T.

Quantitative Criterion’s of Convergence of Probability Measures | Yerevan, “Ajastan”, 1988

A.V.Kakosyan

The Problem of Constructions of Models in Statistical Theory of Estimations of Parameters | Tbilisi, “Metzniereba”, 1986

Kakosyan A.V., Clebanov L.B., Melaned I.A.

Characterization of Distributions by the Method of Intensively Monotone Operators | Lecture Notes in Mathematics, 1088, Springer-Verlag, Berlin, 1984
 

Article

Ashot V. Kakosyan, Lev B Klebanov

Andrea Karlova Outliers and related problems | arxiv: submit/1785457 [math.PR], 2017, 16 page

Խալաթյան Ա. Ս., Կակոսյան Ա.Վ.

Էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի սպառման վերլուծությունը էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 459-464 |

Վ. Մարուխյան , Ա. Կակոսյան

Մատակարարման շղթայի ցանցային մոդելի կառուցումը ՀՀ Էլեկտրաէներգետիկ ոլորտում | ԵՊՀ Տարեգիրք 2013, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ, Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2014, էջեր 465-476 |

Խալաթյան Ա. Ս. , Կակոսյան Ա.Վ.

Անորոշության պայմաններում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի բավարարաման ծախսային համեմատությունը իրական օպցիոնների մեթոդով | Ճարտարագիտական Ակադեմիա (ՀՃԱ). Լրաբեր, 2013թ., Հատոր 10, № 4, էջեր 633-637
 

Thesis

Կակոսյան Ա.Վ, Խալաթյան Ա. Ս.

Ներդրումային որոշման կայացումը իրական օպցիոնների միջոցով փոքր հիդրոէլեկտրակայնների համար (ՀՀ օրինակով) | Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա գիտական հանդես, Երևան 9(159)2013թ., էջեր 38-39