Ashot V. Karapetyan
Biography
Education
Yerevan State University, International relations department

Academic degree
Candidate of sciences, Associate Professor

Professional experience
September 2003 to present: PhD professor Yerevan State University, International Relations and Diplomacy Department

Academic courses
1. International relations and diplomacy in the modern period, 2.European Union (history and issues), 3. EU foreign policy, 4. EU integration processes

Scale of professional interests
Free expert on EU foreign policy and integration processes, expert in contemporary bilateral relations of the Republic of Armenian with EU and CIS member states, Specialist of International Relations and Regional Integration.

Participation in grant projects
State grant project, member of scientific team, Contemporary issues of Armenian social-economic relations, YSU 2007-2008

Languages
Armenian, Russian, English flaunt, free in Greek and Arabian

Professional membership
Member of the International relations faculty council

Ashot V. Karapetyan

Associate Professor | Faculty of International Relations - Chair of International Relations and Diplomacy
 
 

Book

Աշոտ Կարապետյան

ՀՀ երկկողմ հարաբերությունները ԵՄ անդամ 27 երկրների հետ | Գիտահետազոտական աշխատանք, Երևան 2013թ., 355 էջ

Աշոտ Կարապետյան

Միջազգային հարաբերությունները նոր ժամանակներում | Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Երևան 2009, 216 էջ
 

Article

Ashot V. Karapetyan

Հունաստանի հայ համայնքի դերը հայ-հունական հարաբերություններում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (109), Երևան 2003թ., էջ 213-217 |

Աշոտ Կարապետյան

Հայ-հունական կապերի վրա ազդող գործոնները (Արմենտելի խնդիրը) | «Գարուն» գիտ. ղեղ. հաս. քաղ. անկախ ամսագիր, Երևան, 2003 թ., N 6.477, էջ 4 – 8

Աշոտ Կարապետյան

Հայ-հունական առևտրատնտեսական հարաբերությունները 1992 - 2000 թթ. | «Կանթեղ» գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2003թ.,N 2, էջ 203 – 209

Աշոտ Կարապետյան

Հունահայ համայնքի դերը հայ-հունական հարաբերություն ներում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», Երևան, 2003 թ., N 1, էջ 213-218
1   2   3  |  See all