Astghik S. Bekmezyan
Biography
Education
1968 - 1973 Student in the Faculty of Philology of YSU
1973 - 1976 post graduating student in the chair of Theory of Literature and Esthetics of YSU

Academic degree
Candidate theme - "The Genre of Novel in New Armenian Literature", 1981, Scientific Chair of YSU
Doctoral – “theme”, dates attended, company/institution name

Professional experience
1976 - 1977 Lecturer in Philology faculty of YSU
1977 - 1983 Lecturer in the chair of Foreign Literature and Theory of Literature of YSU
1983 to present associated professor in the Chair of Theory of Literature and Critics of YSU

Academic courses
Introduction to Literature, Theory of Literature, Psychology of the Creation, Analysis of Literary Text, National Thinking and Literature

Scale of professional interests
Armenian and International Literature, Theory of Literature and critics of Literature

Awards received
YSU Gold medal. Received 11.06.2014. Acknowledgment of President of RA, received in 08.09.2014 # 619.

Languages
Armenian, Russian, French

Astghik S. Bekmezyan

Associate Professor | Faculty of Armenian Philology - Chair of Theory of Literature and Literary Criticism
 
 

Book

Աստղիկ Բեքմեզյան

Սահմանային ժանրեր | Մենագրություն: Վան Արյան, 2019թ․, 225 էջ

Աստղիկ Բեքմեզյան

Տողամիջյան ընթերցումներ | Վան Արյան, 2016թ․, 332 էջ

Մագդալինա Ջանփոլադյան, Ժենյա Քալանթարյան, Աշխեն Ջրբաշյան, Ալվարդ Սեմիրջյան-Բեքմեզյան, Աստղիկ Բեքմեզյան

Գրականության տեսության արդի խնդիրներ | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 328 էջ |

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Ստեղծագործական գործընթաց | Դասախոսություններ, Ակտուալ արվեստ, Երևան, 2015, 52 էջ

Ա. Ս. Բեքմեզյան

«Գրականագիտության ներածություն» (քրեստոմատիա) | (կազմող և առաջաբան), Վ. Նավասարդյան, Երեւան 1984, ԵՊՀ հրատ. 306 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Արևմտահայ գրականության ընտրանի | (կազմող և առաջաբան), Երեւան 1999, Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ, էջ 5-16

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Հ. Խաչատրյանի «Արքայապատում» | (խմբագիր), Երեւան 1996, Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ.

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Կրկին Եդ. Պօյաճեանի հետ | «Բնօրրան», Երեւան 1996, Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ.№ 3-4, էջ 108 - 110

Ա. Ս. Բեքմեզյան

Եդ. Պոյաճեան. ընտրանի | (կազմող և առաջաբան), Երեւան, Հայաստանի ազգային գրապալատի հրատ.1994, էջ 3-16

Astghik S. Bekmezyan

Վիպակի սկզբնավորումը հայ գրականության մեջ (19-րդ դարի 30—60-ական թվականներ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (41), Երևան 1980թ., էջ 62-73 |
1   2   3   4   5   6  |  See all