Bilor K. Kurghinyan
Biography
Education
Sept. 2009 - June 2012: Ph.D. in Physics, Yerevan State University (YSU),
Faculty of Physics, Chair of Solid State Physics, Yerevan, Armenia, 375025
Sept. 2007 - June 2009: M.S. Diploma in Solid State Physics,
Yerevan State University (YSU), Faculty of Physics, Chair of Solid State Physics, Yerevan, Armenia, 375025
Sept. 2003 - June 2007: Yerevan State University (YSU), Faculty of Physics, Chair of Theoretical Physics, Yerevan, Armenia, 375025.

Academic Degree
06 June, 2012: Ph.D. in Physics– certificate: A(Ա) №06130, Yerevan State University (YSU), Yerevan, Armenia, 375025“ Investigation of fine peculiarities of supercon¬ductivity by the use of flat-coil method” Ա №06130

Professional Experience
Sept. 2008 - to date: Yerevan State University (YSU),
Faculty of Physics, Chair of Solid State Physics (SSP), Yerevan, 0025, Republic of Armenia (Armenia),
Faculty of Physics,Center on “Superconductivity & Sci. Instrumen-tation”Participant, NFSATCRDF Award # UCEP 07/07 (Sept. 2007 – to date)
Sept. 2007 - to date: Special Physics-Mathematical (Phys-Math) School after acad. Artashes Shahinyan, Teaching extraclasses in Physics Yerevan, Armenia, 375025.

Scale of Professional Interests
1.Modeling of tunnel diode (TD) oscillators: they can be widely used for high-resolution, low-temperature studies of the superconductive matter.
As a result, a radio-frequency new test-method is developed, based on a single-layer flat pick-up coil-oscillator (SFCO  Platform technology);
2.Superconductive (SC) phase transition: the Meissner ejection precursor and poste¬rior weakly expressed effects are searched for, revealed & investigated;
3.“Visualization” of superconducting properties of thin flat HTSC materials by the use of SFCO-technique, by a focused laser beam, as a probing instrument;

Participation in Grant Projects
1.“University Centers of Excellence” Program CRDF-NFSAT-YSU Award # UCEP 07/07 (01.09.2007 - 01.09.2009) The name of the created in Yerevan State University Center is “Supercon¬ductivity & Scientific Instrumentation” - Project Participant.

Awards Received
The Yerevan State University Personal Scholarship named after brothers Alikhanian (2004-2007)

Participation on International Conferences and Workshop
2008 -Second International Summer School, “Physics of Functional Micro- and Nanostructures”,
Hamburg, Germany, 2008

List of Publications
12-Published peer-reviewed PAPERS:
5-Paper in an International (1) and local (4) peer-review Journals;
2-Proceedings (0) and Abstracts (2) in a pear-reviewed Internatio¬nal Conferences and Workshops;
1-Preprints.

Languages
Armenian (native); Russian (fluent); English (fluent).


Bilor K. Kurghinyan

Junior Researcher | Faculty of Physics - Solid State Physics Research Laboratory
 
 

Article

Gevorgyan S.G., Shirinyan H.G., Gevorgyan V.S., Muradyan S.T., Gevorgyan G.S., Kurghinyan B.K., Polyanskii A.A.

On the possible key experiments to show the singlet-to-triplet conversion of the Cooper pairs by the use of a SFCO-method | Journal of Physics: Conference Series, Institute of Physics (IOP), 2012, vol.350, 012026.

B. K. Kurghinyan

Modeling of the magnetic field near flat-coil with a view to improving the detection efficiency of fine peculiarities of superconductivity (Հարթ կոճի շրջապատի չափող դաշտի մոդելավորումը` գերհաղորդական երևույթի թույլ արտահայտված առանձնահատկությունների բացահայտումն արդյունավետ դարձնելու նպատակով) | Proceedings of the Yerevan State University, Physical & Mathematical Sciences, 2012, №1(227), pp.53-59 |

S. G. Gevorgyan, S. T. Muradyan, B. K. Kurghinyan, M. I. Qerobyan

Needle-like properties of the probing RF field of “magnetic-field” probes based on the single-layer flat coils (Միաշերտ, հարթ կոճերի հիման վրա գործող «մագնիսադաշտային» զոնդերի ռադիոհաճախային զոնդավորող դաշտի ասեղանման հատկությունները) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2011, #3, էջ 47–51 |

Gevorgyan S.G., Karapetyan G.H., Shirinyan H.G., Muradyan S.T., Gevorgyan G.S., Kurghinyan B.K., Gevorgyan V.S., Polyanskii A.A.

Study of fine peculiarities of heat capacity in YBa2Cu3Oy films by means of the laser-coupled flat-coil-oscillator (YBa2Cu3Oy թաղանթների ջերմունակության առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը լազերով համակցված հարթ կոճով ինքնագեներատորի մեթոդով) | Proc. of the Yerevan State University, Physical & Mathematical Sciences, 2011, №1(224), pp.49-54 |

B. K. Kurghinyan, S. G. Gevorgyan, V. R. Ohanyan

Գերհաղորդիչ նյութերի ջերմունակության թույլ արտահայտված առանձնահատկությունները և դրանց կապը SFCO մեթոդով դիտված պարամագնիսական երևույթի հետ | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 82-90 |
1   2  |  See all
 

Thesis

Kurghinyan S.G.

Investigation of fine peculiarities of superconductivity by the use of flat-coil method | Abstracts of PhD Thesis (author’s abstract Ph.D. disser¬tation), Yerevan, Armenia, 2012, pp.1-24 – certificate: A №06130, certificate: A №06130

Մուրադյան Ս.Տ., Կարապետյան Գ.Հ., Գևորգյան Վ.Ս., Կուրղինյան Բ.Կ., Գևորգյան Ս.Գ.

Հարթ կոճով տեխնիկայի լայն հնարավորությունները մետաղական առարկաներ փնտրող և ուսումնասիրող զոնդ ստեղծելու հարցում | ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան Ռազմական ինստիտուտի կազմավորման 15-ամյակին նվիրված Կուրսանտական Գիտական 7-րդ Գիտաժողովի Թեզեր, 5-7 մայիսի, Երևան, 2009թ., էջ 31-32

Gevorgyan S.G., Kurghinyan B.K., Ohanyan V.R.

Weakly Expressed Pecu¬liarities of a Specific Heat of Superconductive (SC) Materials: their relation to the SC-precursor “paramagnetic” effect, detected by the highly sensitive SFCO-technique | Abstracts of 9th European Conference on Applied Superconductivity(EUCAS’09),13-17 September 2009, Dresden, Germany, (Program # P-466), p.247

Մուրադյան Ս.Տ., Կարապետյան Գ.Հ., Գևորգյան Վ.Ս., Կուրղինյան Բ.Կ., Գևորգյան Ս.Գ.

Լայն հաճախային տիրույթով, նանոմետրական չափերի շեղում գրանցող սեյսմիկ ընդունիչ՝ հարթ կոճով նոր տվիչների հիման վրա | ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվ. Ռազմական ինստ. կազմավորման 15 ամյ. նվիրված Կուրսանտական Գիտական 7-րդ Գիտաժողովի Թեզեր,5-7 մայիսի, Երևան, 2009թ., էջ 33-34

Kurghinyan Bilor, Gevorgyan Samvel, Azaryan Michael, Muradyan Serob

A Long-Range Action Magnetic-Field Probe Based on a Single-Layer Flat Pick-Up Coil | Abstracts of the 2-nd International Summer School “Physics of Functional Micro- & Nanostructures”, 8-20 September 2008, Hamburg, Germany, p.46