Diana Y. Gazarova
Biography
Education
1997 - 2001: Yerevan State University, Department of the Russian Philology, BA, Russian Language and Literature Diploma with honours
2001 - 2003: Yerevan State University, Department of the Russian Philology, MA, Russian Language and Literature
2003 - 2008: Yerevan State University, Department of the Russian Philology, Russian Linguistics, Typology and Theory of Communication Chair (a postgraduate course for completion and defending dissertation for the Ph.D. degree)

Academic degree
candidate - "Functional-grammatical ways of expressing the category of definiteness and indefiniteness (on the material of indefinite and definite pronouns)", 2009, Yerevan State Linguistic University after V. Brusov

Professional experience
2014 - till present: Associate Professor of the Russian Linguistics, Typology and Theory of Communication Chair of the Faculty of Russian Philology, Yerevan State University
2010 - 2014: Assistant of the Russian Linguistics, Typology and Theory of Communication Chair of the Faculty of Russian Philology, Yerevan State University
2009 - 2010: Lecturer of the Language Typology, Theory and Methods of Russian Language Chair of the Faculty of Russian Philology, Yerevan State University
2004 - 2009: Lecturer of Russian Language Chair for humanitarian faculties of the Faculty of Russian Philology, Yerevan State University

Academic courses
Practicum of modern Russian language
Lexicology of modern Russian language
Morphology of modern Russian language
Pronouns and Pronominalization

Scale of professional interests
Pragmalinguistics
General and Comparative Linguistics
Theory of Cross-Cultural Communication
The category of definiteness and indefiniteness: grammatical, semantic and pragmatic aspects.

Languages
Armenian, Russian, English, Czech

Professional membership
Member of Armenian Association for the Study of Russian
Member of International Association of Teachers of Russian Language and Literature

Diana Y. Gazarova

Associate Professor | Faculty of Russian Philology - Chair of Russian Linguistics, Typology, and Theory of Communication
Deputy Dean | Faculty of Russian Philology
 
 

Book

Diana Gazarova

Безличность как отражение русской ментальности (Անդեմությունը որպես ռուսական մտածողության արտացոլում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2018 № 3 (12), էջ 68-77 |

А. В. Акопян, Д. Ю. Газарова, С. А. Мкртычян-Лалаян

Русская орфография в упражнениях | Учебное пособие. Ер.: Изд-во ЕГУ, 2013, 272 с.
 

Article

Diana Gazarova

Способы преломления действительности в произведениях С. Довлатова: ложь, умолчание, молчание (Իրականության բեկման ձևերը Ս. Դովլաթովի ստեղծագործություններում. սուտը, թերասությունը և լռությունը) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2019 № 3 (15), էջ 75-83 |

Դիանա Գազարովա

Неопределенные местоимения как способы выражения оценки | Актуальные проблемы и перспективы русистики, Իսպանիա, 464-472 էջ, 2019

Диана Ю. Газарова

Ад А. Солженицына vs ад С. Довлатова | Русский язык на перекрёстке эпох: традиции и инновации в русистике. Сборник научных трудов III Международной научно-практической конференции, 2018, стр. 392-400 |

Diana Gazarova

Технология обмана в произведениях Сергея Довлатова (на примере некоторых глаголов) (Խաբեության տեխնոլոգիան Սերգեյ Դովլաթովի ստեղծագործություններում (որոշ բայերի հիման վրա)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Ռուս բանասիրություն», 2017 № 2 (8), էջ 65-75 |

Д. Ю. Газарова

Об относительной неопределенности в русском языке (на материале неопределенных местоимений) | Вопросы методики преподавания в вузе. 2016, 5 (19-2), стр. 96-103 |

Diana Gazarova

Ад аду рознь, или семантико-прагматические особенности «лагерной прозы» А. Солженицына, В. Шаламова и С. Довлатова (Դժոխքը դժոխքից տարբեր է, կամ Ա. Սոլժենիցինի, Վ. Շալամովի ու Ս. Դովլաթովի «ճամբարային արձակի» իմաստային և գործաբանական առանձնահատկությունները) | "Banber Yerevani hamalsarani. Russian Philology", 2016 № 1 (4), p. 66-82 |

Diana Gazarova

Категория определенности/неопределенности в повестях Сергея Довлатова (Որոշակիության/անորոշության կարգը Սերգեյ Դովլաթովի վիպակներում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. ռուս բանասիրություն», 2015 № 2 (17), էջ 55-66 |

Д. Ю. Газарова, А. В. Акопян, С. А. Мкртычян-Лалаян

Методические рекомендации к использованию пособия "Русская орфография в упражнениях" | Русский язык в Армении, 2015, 6 (97), 46-48 стр. |

Д. Ю. Газарова

Морфолого-синтаксические способы выражения категории определенности/неопределенности в эмигрантских рассказах С. Довлатова | “Русский язык в Армении”, Ереван, 2012, N 4, с. 34-41

Д. Ю. Газарова

Морфолого-синтаксические способы выражения категории определенности/неопределенности в эмигрантских рассказах С. Довлатова (продолжение) | “Русский язык в Армении”, Ереван, 2012, N 5, с. 15-27

Газарова Д.Ю.

Местоимения с -то и -нибудь как способы выражения категории определенности / неопределенности в эмигрантских рассказах С. Довлатова | Русский язык и литература в научной парадигме XXI века. Материалы международной научной конференции 19-21 октября 2011 г. Ереван. - Ереван, Издательство ЕГУ, 2011, с. 31-38

Газарова Д.Ю.

Особенности сочетаний неопределенных местоимений с прилагательными в русском и армянском языках | Лингвистические исследования. Сборник статей. Выпуск 3. Ереван, Эдит Принт, 2011, с. 65-75.

Газарова Д. Ю.

Неопределенные местоимения в конструкциях с косвенным отрицанием | Межвузовская научная конференция, посвященная 90-летию Ереванского государственного университета. Материалы. 7 октября 2009 г. Ереван. Ереван, Изд-во ЕГУ, 2009, с. 80-83.

Газарова Д.Ю.

Местоимения в системе частей речи в русской и армянской лингвистических традициях | Лингвистические исследования. Сборник статей. Выпуск 2. Ереван, Изд-во ЕГУ, 2009, с. 38-49.

Д. Ю. Газарова

Некоторые особенности непрототипического употребления числительных “один” и “մի” в аспекте категории определенности/неопределенности | Русский язык в Армении, Ереван, 2008, N 2, c. 33-41.

Газарова Д. Ю.

Об относительной неопределенности в русском и армянском языках (на материале неопределенных местоимений) | Международная научная конференция, посвященная 70-летию русистики в Армении и 30-летию факультета русской филологии ЕГУ. Материалы, Ереван, Изд-во ЕГУ, 2007, c. 120-122.

Газарова Д. Ю.

К вопросу о денотативном и сигнификативном аспектах местоимений иной, другой, այլ, ուրիշ | Русский язык: теория и практика, сборник статей, Ереван, Изд-во ЕГУ, 2007, c. 53-61.

Газарова Д.Ю.

О дискурсивных особенностях местоимений иной, другой | III международный конгресс исследователей русского языка. Русский язык: исторические судьбы и современность. Труды и материалы. Москва, 2007, c. 271-272.

Газарова Д. Ю.

Особенности употребления слов один и մի | Проблемы функционирования русского языка в Республике Армения. Материалы Международной научной конференции, Ереван “Лингва”, 2006, с. 22-23.

Газарова Д. Ю.

Денотативный и сигнификативный аспект определительных местоимений иной, другой | Материалы XIII международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов”. Искусствоведение. Филология. Юридические науки. Том III, Москва, 2006, С. 47-49.

Газарова Д.Ю.

Текстовые функции неопределенных местоимений | Текст: проблемы и перспективы. Аспекты изучения в целях преподавания русского языка как иностранного. Материалы III международной научно-методической конференции, Москва, 2004, с. 66-68.

Диана Газарова

Некоторые особенности употребления неопределенных местоимений в тексте | Тезисы докладов Международной конференции, посвященной памяти академика Левона Мкртчяна. Ереван, Изд-во ЕГУ, 2003, c. 123-125.

Д.Ю. Газарова

Дейксис и анафора указательных местоимений в поэтическом тексте | Русский язык в Армении, Ереван, 2002, N 3-4, с. 67-71.
 

Thesis

Газарова Д.

Роль контекста в сужении неопределенности | “Языковая типология. Теоретические и прагматические аспекты”. Республиканская научная конференция, посвященная памяти профессора кафедры, академика Э.Р. Атаяна. Тезисы. Ереван, Издательство ЕГУ, 2004, с. 49-51