Elyanora N. Matevosyan
Biography
Education
2011: "Management Course", Civil Servant College, Singapore.
2004: Institute of Economic Research, Ministry of Finance and Economy of the Republic of Armenia, applicant, PhD in Economics.
2002: “Institutional and Regulatory Issues in the Water Sector”, USAID’s training program in Eurasia, contract by the Academy for Educational Development, Technical cooperation program, Chicago, Illinois, USA.
1998: “Privatization and reforms policy”, Government of Egypt, Regional Institute of Information Technologies (RITI), Cairo, Egypt.
1994: “Market economy and financial analysis”, World Bank and Joint Vienna Institute,
Kiev, Ukraine.
1986 - 1991: Yerevan Architectural and Construction Institute, Department of “Construction economics and management”, engineer-economist.

Work experience
09/2019 – up today: Assistant of Chair of Innovation Economics of YSU Faculty of Economics and Management.
10/2017 – 09/2019: Assistant of the Chair of Finances and Accounting at YSU Faculty of Economics and Management.
02/2016 – 10/2016, 11/2017 - 12/2017: "Improving Management of State Assets in the Kyrgyz Republic", WB Grant Project, International Expert.
01/2012 - 06/2017: Department of State Property Management under the Government of the Republic of Armenia, Head of Methodology and Legislation Improvement Division.
11/2003 - 01/2012: Department of State Property Management under the Government of the Republic of Armenia, Head of Development Programs Division.
09/2003 - 03/2004: “Research to Support Development of Water Resource Fees" USAID Grant Project WATER-PLERF-01-08-12-03, Expert.
05/2003 - 08/2003: "Development of Water resources Fee Strategy for the National Water Program: Review and Analysis of the Armenian Experience with Water Resources Fees", USAID Grant Project, Team leader, expert.
10/2001 - 10/2003: "Development of Economic Instruments of the Water Code of the Republic of Armenia", USAID, ARD Inc., working group member, expert.
07/2000 - 11/2003: Ministry of State Property Management of the Republic of Armenia, Head of Development Programs Department.
06/2000 - 03/2001: "Development of the Health System Optimization Program of the Republic of Armenia", TNO (The Netherlands).
02/1998 - 07/2000: Ministry of Privatization of the Republic of Armenia, Head of Privatization Programs and Analysis Division.
01/1997 - 02/1998: Ministry of Privatization and Foreign Investments of the Republic of Armenia, Head of Privatization Programs Department.
06/1995 - 01/1997: Ministry of Economy of the Republic of Armenia, Head of the Department of State Regulation of Economic Activities.
11/1993 - 06/1995: Ministry of Economy of the Republic of Armenia, Chief Specialist of the Department of Entrepreneurs‘ Activity Regulation.
02/1992 - 11/1993: Ministry of Economy of the Republic of Armenia, Leading Specialist of the Department of Entrepreneurs‘ Activity Regulation.
10/1991 - 02/1992: State Committee of Economy of the Republic of Armenia, Accountant.

Awards
2017: According to the protocol of July 17, 2017 of the CIS Council of the Heads of State was awarded for productive work in the field of CIS strengthening and development.
2016: On September 21, 2016, was awarded the letter of gratitude of the Speaker of the National Assembly of the Republic of Armenia for the 25 th Anniversary of the Independence of the Republic of Armenia.
2011: On September 19, 2011, on the occasion of the 20th anniversary of the Independence of the Republic of Armenia and for the significant contribution during his working career, was awarded a letter of appreciation by the Department of State Property Management under the Government of the Republic of Armenia.

Teaching Courses
Statistics, Economics of Entrepreneurship, Logistics.

Publications
92 publications and articles, including 7 monographs (some of which collective)

Scope of scientific interests
State property management methodology, strategy, concepts, registration and accounting, privatization of state property;
Management efficiency assessment;
Entrepreneurial activities and state regulation;
Public - private partnership programs and implementation;
State and private entrepreneurship;
Use and management of water resources and water systems; social, economic and financial issues;
Optimization of the health care system, application of regulatory leverage in the health sector;
The functioning and development of the energy sector.

Knowledge of languages
Armenian, Russian, English

E-mail
eleonora_matevosyan@ysu.am

Elyanora N. Matevosyan

Assistant | Faculty of Economics and Management - The Chair of Innovation economics
 
 

Book

Աշոտ Մարկոսյան, Էլյանորա Մաթեվոսյան

Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսության (Հնա-Ի) Կառուցվածքային Փոփոխությունները Եվ Դրանց Միտումները | Գիտական Արցախ, 2020, 1 (4), 125-137 էջ

Էլյանորա Մաթևոսյան, Ա.Մարկոսյան, Վ.Խաչատուրյան

Ժամանակակից պետության տնտեսագիտություն. տնտեսության պետական կարգավորման գործիքակազմը | Երևան, «Անտարես» հրատ., 2020թ., 628 էջ

Էլյանորա Մաթևոսյան, Ա.Մարկոսյան, Վ.Խաչատուրյան

Տարածաշրջանի երկրների տնտեսական համագործակցությունը որպես երկրների ներուժի զարգացման միջոց. պետական պարտք | «ՀԿ Դեպո – Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի» շրջանակում ստեղծված ձեռնարկ, Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամ, ԵՀՀ համալսարան, նոյեմբեր 2019թ., էջ 32-62

Էլյանորա Մաթևոսյան, Ա.Մարկոսյան, Վ.Խաչատուրյան

Ժամանակակից պետության տնտեսագիտություն. պետության և շուկայի նոր մարտահրավերները | Երևան, «Անտարես» հրատ., 2019թ., 556 էջ

Աշոտ Մարկոսյան, Էլյանորա Մաթեվոսյան

Պետություն - Մասնավոր Հատված Գործընկերության Հիմնահարցերը | Էդիթ Պրինտ, 2018, 232 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Աշոտ Մարկոսյան, Էլյանորա Մաթեվոսյան

Հայաստանի Հանրապետության Էներգաարդյունավետության Ապահովման Հիմնական Ուղիները | Հանրային Կառավարում, 2020, 1, 60-74 էջ

Աշոտ Մարկոսյան, Էլյանորա Մաթեվոսյան

Հայաստանի Հանրապետության Տնտեսության Կառուցվածքը Եվ Փոփոխման Միտումները | Բանբեր Երևանի Համալսարանի: Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն: 2020, 1 (1), 16-27 էջ

A.Kh.Markosyan, E.N.Matevosyan, V.G.Khachaturyan, T.S.Martirosyan

The Main Methods Of Improving The Management Of Water Resources Of The Republic Of Armenia | Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2020, 1 (11), 76-90 էջ

A.Kh.Markosyan, E.N.Matevosyan, H.V.Tokmajyan, V.G.Khachaturyan

The State Of Utilization Of Water Resources Of The Republic Of Armenia And Related Issues | Բարձր Տեխնոլոգիաների Տեղեկագիր, 2020, 1 (11), 62-75 էջ

Ashot Markosyan, Elyanora Matevosyan

Պետական ձեռնարկատիրության արդի վիճակը և արդյունավետությունը Հայաստանի Հանրապետությունում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Տնտեսագիտություն», Երևան, 2020 № 2 (32), էջ 3-19 |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all
 

Thesis

Elyanora Matevosyan, Ashot Markosyan, Sona Sargsyan

Approaches for electricity tariff formation and their connection with the minimum size of salaries | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության հիմնախնդիրները: 2017, էջ 57-58 |