Emil S. Gevorgyan
Biography
Education
Yerevan State University, Faculty of Biology, Department of Biophysics
(1965-1970), post-graduate student at Department of Biophysics, YSU (1970 - 1973)

Academic degree
1. “Investigation of Hormonal Induction of Cholinesterase”, 1974, Yerevan State University - Degree of Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), awarded in 1974 by the Highest Attestation Commission under Council of Ministers of the USSR;
2. “Protein Induction and Modification by Steroid Hormones: their Interdependency”, 1990, Yerevan State University – Degree of Doctor of Biological Sciences (D.Sci.), awarded in 1991 by the Highest Attestation Commission under Council of Ministers of the USSR.

Professional experience
04/2000 - Present: Dean of the Faculty of Biology of Yerevan State University (YSU)
06/1994 - 04/2000: Head of the Department of Biophysics, Faculty of Biology of YSU
05/1995 - 06/1995: Visiting Researcher at Paris -7 University, France
09/1992 - 06/1994: Professor of the Department of Biophysics, Faculty of Biology of YSU
01/1979 - 09/1992: Docent (Assistant Professor) of the Department of Biophysics, Faculty of Biology, YSU
09/1987 - 02/1988: Visiting Researcher at the Department of Reproductive Endocrinology, Harbin Medical University, China
09/1977 - 01/1979: Senior Scientific Researcher of the Department of Biophysics, Faculty of Biology, YSU
11/1977 - 08/1978: Visiting Scholar, Institute of Biochemistry of Bologna University, Italy
09/1975 - 09/1977: Junior Scientific Researcher of the Department of Biophysics, Faculty of Biology of YSU.

Academic courses
1. Courses of “General Biophysics”, “Molecular Endocrinology” at the Department of Biophysics, Faculty of Biology, YSU;
2. The course of “General Biophysics” at the Department of Biology, Faculty of Biology, YSU;
3. The course of “Mechanisms of Hormone Action” at the Department of Biochemistry, Faculty of Biology, YSU.

Scale of professional interests
Molecular and Cell Biology, Molecular Biophysics, Biochemistry of Hormone Action, Modeling of Enzyme - Substrate Interactions.

Participation in grant projects
1. 09.2002 - 07.2005: ISTC Project A-773;
2. 09.2003 - 09.2005: TEMPUS Joint European Educational Project;
3. 2002, 2004, 2005: OSI Grants for Interactive Courses of General Biology and Ecology for Secondary Schools.
4. 01.2011 - 10.2011: OSI Grant for Developing of Educational Program on Bioinformatics

Languages
Armenian (native), Russian (fluent), English (good), Italian (poor).

Professional membership (NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds etc.)
1985 - Present:Scientific Special Council for award of scientific degree (D.Sci and Ph.D.) on Biophysics and Biochemistry of YSU
1994 - Present: Scientific Special Council for award of scientific degree (D.Sci and Ph.D.) on Biochemistry, Molecular and Cellular Biology of the Institute of Biochemistry of Armenian National Academy of Sciences
1994 - 2000: Council of Faculty of Biology, YSU
1995 - Present: Scientific Council of Yerevan State University
1995 - Present:Council of Yerevan State University
1995 - 1996: Commission of Scientific-Technical Development Attached to Prime Minister of Armenia
1997 - 1998: Commission of Scientific-Technical Policy Attached to President of Armenia
1999 - Present: Academician of Armenian Branch of Russian Academy of Natural Sciences
2000 - Present: Council of Faculty of Biology, YSU; Head of the Council
2003 - Present: Large Council of Faculty of Biology; Head of the Council
2002 - 2005: Editorial Board of the Journal “Gitutyun yev Technika” (“Science and Technics”)
2002 - 2007: Expert Commission of “Hayastan” Foundation for Award of President Prize in Science
2003 - 2006: Editorial Board of the Journal “Gitelik” (“Knowledge”)
2003 - 2009: Council of NFSAT Foundation
2005 - Present: Editorial Advisory Council of the Journal “Blood”
2006 - Present: Associate Member of Armenian National Academy of Sciences
2008 - Present: Editor in Chief of the «Journal of Biological Sciences».
2008 - Present: Member of ISTC Armenian Branch Board.
2011 - Present: Member of Expert Commission for Award of Republican Prize in Natural Sciences

Awards received
1999: Honorary Diploma of the Ministry of Education and Science
2007: Golden Medal of Yerevan State University
2009: Honoured Scientist of Armenia
2014: Golden Medal of Yerevan State University

Emil S. Gevorgyan

Dean | Faculty of Biology
 
 

Book

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան

Է.Ս. Գևորգյան, Ֆ.Դ. Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան, Ս.Գ. Նանագուլյան

Կենդանի օրգանիզմների բազմազանություն | Դասագիրք հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար. «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2013, 255 էջ
1   2   3   4  |  See all
 

Article

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R.Hakobyan, A. G. Hovhannisyan

Cisplatin in vivo influence on lipid content of chromatin on rat brain cells (Ցիսպլատինի in vivo ազդեցությունն առնետի ուղեղի բջիջների քրոմատինի լիպիդների պարունակության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 22-26 |

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան

Irina Artsruni, Anush Asatryan, Karine Matinyan, Emil Gevorgyan

Cisplatin Modulates Poly(ADP-ribos)ylpolymerase 1 Inhibition and DNA Internucleosomal Fragmentation in Rat Liver Nuclei | International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 2016, 39(2), 25-30 pp |

Irina Artsruni, Anush Asatryan, Karine Matinyan, Emil Gevorgyan

Cisplatin Modulates poly(adp-ribosyl) Polymerase 1 Inhibition and DNA Internucleosomal Fragmentation in Rat Liver Nuclei | International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 2016, 39(2), 25-30 pp. |

Gevorgyan E. S., Yavroyan Zh. V., Hovhannisyan A. G., Hakobyan N. R., Sargsyan E. G.

Cisplatin in vivo action on lipid content in chromatin from rat kidney cells | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68 (3), 12-18 էջ, Հայաստան |
1   2   3   4   5   6   7   8   13  |  See all
 

Thesis

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Emil Gevorgyan

Alterations In Sphingomyelin:Phosphatidylcholine Ratio In Chromatin Preparations From Rat Liver And Thymus Cells After The Cisplatin In Vivo Action | ICSB INTERNATIONAL CONFERENCE SMART BIO. 2017, p. 37 |

Hakobyan N., Yavroyan Zh., Gevorgyan E.

Alterations in sphingomyelin:phosphatidylcholine ratio in chromatin preparations from rat liver and thymus cells after the cisplatin in vivo action | ONCOMETABOLISM. From Conceptual Knowledge to Clinical Applications. 2017, p. 87 |

Hakobyan N., Hovhannisyan A. M., Yavroyan Zh., Gevorgyan E.

Effect of Cisplatin on Rat Liver Nuclear Membrane Phospholipids as Integral Participants in Signal Transduction | 14th Euro Fed Lipid Congress. 2016, p. ANLI-002 |

Hakobyan N. R., Hovhannisyan A. G., Yavroyan Zh. V., Gevorgyan E. S.

Alteration in content of rat brain chromatin neutral lipids under the action of cisplatin | 6th European workshop on lipid mediators. 2016, p. 103 |

N. Hakobyan, A. Hovhannisyan, Zh. Yavroyan, E. Gevorgyan

Cisplatin action on polyphosphoinositides content in rat liver and thymus nuclear membranes | A joint Biochemical Society/FEBS Focused Meeting. Signalling 2015: Cellular Functions of Fhosphoinositides and Inositol Phosphates. 2015-09-01, p. 27 |
1   2   3   4   5   6  |  See all