Emil S. Gevorgyan
Biography
Education
Yerevan State University, Faculty of Biology, Department of Biophysics
(1965-1970), post-graduate student at Department of Biophysics, YSU (1970 - 1973)

Academic degree
1. “Investigation of Hormonal Induction of Cholinesterase”, 1974, Yerevan State University - Degree of Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), awarded in 1974 by the Highest Attestation Commission under Council of Ministers of the USSR;
2. “Protein Induction and Modification by Steroid Hormones: their Interdependency”, 1990, Yerevan State University – Degree of Doctor of Biological Sciences (D.Sci.), awarded in 1991 by the Highest Attestation Commission under Council of Ministers of the USSR.

Professional experience
04/2000 - Present: Dean of the Faculty of Biology of Yerevan State University (YSU)
06/1994 - 04/2000: Head of the Department of Biophysics, Faculty of Biology of YSU
05/1995 - 06/1995: Visiting Researcher at Paris -7 University, France
09/1992 - 06/1994: Professor of the Department of Biophysics, Faculty of Biology of YSU
01/1979 - 09/1992: Docent (Assistant Professor) of the Department of Biophysics, Faculty of Biology, YSU
09/1987 - 02/1988: Visiting Researcher at the Department of Reproductive Endocrinology, Harbin Medical University, China
09/1977 - 01/1979: Senior Scientific Researcher of the Department of Biophysics, Faculty of Biology, YSU
11/1977 - 08/1978: Visiting Scholar, Institute of Biochemistry of Bologna University, Italy
09/1975 - 09/1977: Junior Scientific Researcher of the Department of Biophysics, Faculty of Biology of YSU.

Academic courses
1. Courses of “General Biophysics”, “Molecular Endocrinology” at the Department of Biophysics, Faculty of Biology, YSU;
2. The course of “General Biophysics” at the Department of Biology, Faculty of Biology, YSU;
3. The course of “Mechanisms of Hormone Action” at the Department of Biochemistry, Faculty of Biology, YSU.

Scale of professional interests
Molecular and Cell Biology, Molecular Biophysics, Biochemistry of Hormone Action, Modeling of Enzyme - Substrate Interactions.

Participation in grant projects
1. 09.2002 - 07.2005: ISTC Project A-773;
2. 09.2003 - 09.2005: TEMPUS Joint European Educational Project;
3. 2002, 2004, 2005: OSI Grants for Interactive Courses of General Biology and Ecology for Secondary Schools.
4. 01.2011 - 10.2011: OSI Grant for Developing of Educational Program on Bioinformatics

Languages
Armenian (native), Russian (fluent), English (good), Italian (poor).

Professional membership (NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds etc.)
1985 - Present:Scientific Special Council for award of scientific degree (D.Sci and Ph.D.) on Biophysics and Biochemistry of YSU
1994 - Present: Scientific Special Council for award of scientific degree (D.Sci and Ph.D.) on Biochemistry, Molecular and Cellular Biology of the Institute of Biochemistry of Armenian National Academy of Sciences
1994 - 2000: Council of Faculty of Biology, YSU
1995 - Present: Scientific Council of Yerevan State University
1995 - Present:Council of Yerevan State University
1995 - 1996: Commission of Scientific-Technical Development Attached to Prime Minister of Armenia
1997 - 1998: Commission of Scientific-Technical Policy Attached to President of Armenia
1999 - Present: Academician of Armenian Branch of Russian Academy of Natural Sciences
2000 - Present: Council of Faculty of Biology, YSU; Head of the Council
2003 - Present: Large Council of Faculty of Biology; Head of the Council
2002 - 2005: Editorial Board of the Journal “Gitutyun yev Technika” (“Science and Technics”)
2002 - 2007: Expert Commission of “Hayastan” Foundation for Award of President Prize in Science
2003 - 2006: Editorial Board of the Journal “Gitelik” (“Knowledge”)
2003 - 2009: Council of NFSAT Foundation
2005 - Present: Editorial Advisory Council of the Journal “Blood”
2006 - Present: Associate Member of Armenian National Academy of Sciences
2008 - Present: Editor in Chief of the «Journal of Biological Sciences».
2008 - Present: Member of ISTC Armenian Branch Board.
2011 - Present: Member of Expert Commission for Award of Republican Prize in Natural Sciences

Awards received
1999: Honorary Diploma of the Ministry of Education and Science
2007: Golden Medal of Yerevan State University
2009: Honoured Scientist of Armenia
2014: Golden Medal of Yerevan State University

Emil S. Gevorgyan

Dean | Faculty of Biology
Professor | Faculty of Biology - Chair of Biophysics
 
 

Book

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան

Կենսաբանություն 9. մաս 2 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ

Ս. Վ. Ամիրյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 1 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ

Ս. Վ. Ամիրյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանություն 8. Մարդ. Մաս 2 | Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 112 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան

Կենսաբանություն 9. մաս 1 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2019թ․, 104 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Կարապետյան Ա. Ֆ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 384 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Ն. Ա. Հովհաննիսյան, Ս. Գ. Նանագյուլյան

Կենդանի օրգանիզմների բազմազանությունը | Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 257 էջ

Գևորգյան է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Սևոյան Գ. Գ.

Կենսաբանություն 12 | Դասագիրք, Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 160 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Գ. Գ. Սևոյան

Կենսաբանություն 11 | Դասագիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 144 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Գ. Գ. Սևոյան

Կենսաբանություն 10 | Դասասգիրք: Աստղիկ գրատուն, 2018թ․, 112 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Հ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 320 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա., Կարապետյան Ա. Ֆ.

Կենսաբանության թեստային առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 296 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Գ. Գ. Սևոյան

Կենսաբանություն 10 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 208 էջ

Է. Ս. Գևորգյան, Ֆ. Դ. Դանիելյան, Ա. Հ. Եսայան, Գ. Գ. Սևոյան

Կենսաբանություն 11 | Աստղիկ գրատուն, 2017թ․, 240 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն 2015թ Պետական և ավարտական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան Մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 320 էջ, Հայաստան

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ. , Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 2 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 296 էջ, Հայաստան

Է.Ս. Գևորգյան, Ֆ.Դ. Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան, Ս.Գ. Նանագուլյան

Կենդանի օրգանիզմների բազմազանություն | Դասագիրք հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանի համար. «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2013, 255 էջ

S.V. Amiryan, E.S. Gevorgyan, F.D. Danielyan, A.H. Yesayan, N.A. Hovhannisyan, S.G. Nanagulyan

Biology: Diversity of living organisms: Human bod | The teacher guidebook for Biology 7-8 Textbooks for basic schools. «Astghik gratun» publishing house, Yerevan, 2013, pp. 319 [in Armenian]

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Գ.Գ.Սևոյան

Կենսաբանություն-10 | Դասագիրք ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, ”Աստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 208 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Գ.Գ.Սևոյան

«Կենսաբանություն-10,11,12» ուսուցչի ձեռնարկ | Ավագ դպրոցի 10-12-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար. ”Աստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 96 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Գ.Գ.Սևոյան

Կենսաբանություն-11 | Դասագիրք ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն 2010, 208 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Գ.Գ.Սևոյան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան

«Կենսաբանություն-11» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր» | Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս - 1-ին.”ՙԱստղիկ գրատուն” հրատարակչություն, 2010, 32 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Գ.Գ.Սևոյան, Ա.Հ. Եսայան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան

«Կենսաբանություն-10» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր» | Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս - 1- ին.«Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2010, 32 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Գ.Գ.Սևոյան, Ա.Հ. Եսայան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան

«Կենսաբանություն-10» դասագրքի «Կենսաբանության մեթոդական տետր» | Ավագ դպրոցի 10-րդ դասարանի բնագիտամաթեմատիկական և ընդհանուր հոսքերի համար, մաս – 2րդ, «Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն, 2010, 32 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան

Ուսուցչի ձեռնարկ. Ընդհանուր օրինաչափություններ: Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագրքի համար | Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ., 75 էջ

Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Գրիգորյան Կ.Վ., Թռչունյան Ա.Հ., Ներկարարյան Ա.Վ., Սևոյան Գ.Գ., Վարդևանյան Պ.Հ.

Կենսաբանություն: 2222 թեստային առաջադրանքների շտեմարան | Երևան, Աստղիկ գրատուն, 2009թ, 428 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան, Ն.Ա. Հովհաննիսյան

Կենսաբանություն: Ընդհանուր օրինաչափություններ | Աշխատանքային տետր: Հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի դասագրքի համար, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ., 64 էջ

Է.Ս.Գևորգյան, Ֆ.Դ.Դանիելյան, Ա.Հ.Եսայան

Կենսաբանություն: Ընդհանուր օրինաչափություններ | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, Աստղիկ գրատուն, Երևան, 2009թ.175 էջ

Գևորգյան Է.Ս., Յավրոյան Ժ.Վ.

Սննդամթերքի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ-Երևանի Համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2007, 112 էջ

Է.Ս. Գևորգյան, Ի.Գ. Արծրունի, Ի.Գ. Արծրունի, Է.Գ. Սարգսյան

Մոլեկուլային և բջջային կենսաբանության մեթոդների համառոտ ակնարկ | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ, Երևան, 2006
 

Article

Асатрян А. Л., Арцруни И. Г., Матинян К. С., Геворкян Э. С.

Изменение эффективности ингибиторов поли(адф-рибозо)полимеразы 1 в ядрах клеток печени крыс после IN VIVO действия цисплатина | Евразийский Союз Учёных, 2019, 2(59), 3, стр. 7-10 |

Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, G. A. Avagyan, E. G. Sargsyan, E. S. Gevorgyan

Cisplatin and estradiol separate and joint in vivo action on rat liver nuclear phospholipids content | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2019, 71 (1), 39-44 |

Anush Asatryan, Irina Artsruni, Karine Matinyan, Emil Gevorgyan

Treatment of Rats With Tannic Acid Modulates Poly(ADP-Ribose) Polymerase 1 Activity in Liver and Thymocyte Nuclei | International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 2019, 56(1), pp. 89-95 |

Anush L. Asatryan, Karine S. Matinyan, Irina G. Artsruni, Emil S. Gevorgyan, Ara P. Antonyan, Poghos O. Vardevanyan

Transient decondensation of chromatin in liver nuclei of rats treated with tannic acid | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2019, 37, pp. 1-7 |

, Irina G. Artsrouni, Karine S. Matinyan, Emil S. Gevorgyan

Poly(ADP-RIBOSE)polymerase 1 stimulation in liver and thymocyte nuclei of rats treated with benzamide | International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 2018, 52,1, pp. 15-19 |

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

Cisplatin IN VIVO action on lipid content in nuclear matrix from rat brain cells | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2018, 3(70), էջ 33-37 |

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

In vivo action of cisplatin on lipid content in nuclear membranes from rat brain cells | Հայաստանի կենսաբանական հանդես: 2018, 70 (1), էջ 16-21 |

Irina Artsruni, Anush Asatryan, Karine Matinyan, Emil Gevorgyan

Treatment of Rats with Hydrocortisone and Cisplatin Modulates Poly(ADP-Ribos)yl Polymerase 1 Activity In Liver and Thymocyte Nuclei | International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research. 2018, 50(2), 7-10 pp. |

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R. Hakobyan, A. G. Hovhannisyan, E. G. Sargsyan

Cisplatin in VIVO action on lipid content in nuclear matrix from rat kidney cells | Biological Journal of Armenia. 2017, 69, 3, 6-11 pp. |

E. S. Gevorgyan, Zh. V. Yavroyan, N. R.Hakobyan, A. G. Hovhannisyan

Cisplatin in vivo influence on lipid content of chromatin on rat brain cells (Ցիսպլատինի in vivo ազդեցությունն առնետի ուղեղի բջիջների քրոմատինի լիպիդների պարունակության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #1, էջ 22-26 |

Անտոնյան Ա. Պ., Արծրունի Գ. Գ., Գյուլազյան Վ. Գ., Գրիգորյան Կ. Վ., Գրիգորյան Ռ. Հ., Գևորգյան Է. Ս., Դանիելյան Ֆ. Դ., Եսայան Ա. Հ., Թանգամյան Տ. Վ., Թռչունյան Ա. Հ., Միրզոյան Գ. Ի., Ներկարարյան Ա. Վ., Սևոյան Գ. Գ., Վարդևանյան Պ. Հ., Փարսադանյան Գ. Ա.

Կենսաբանություն: 2017թ. միասնական քննության առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3 | Աստղիկ գրատուն: 2016թ․, 384 էջ, Հայաստան

Irina Artsruni, Anush Asatryan, Karine Matinyan, Emil Gevorgyan

Cisplatin Modulates Poly(ADP-ribos)ylpolymerase 1 Inhibition and DNA Internucleosomal Fragmentation in Rat Liver Nuclei | International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 2016, 39(2), 25-30 pp |

Irina Artsruni, Anush Asatryan, Karine Matinyan, Emil Gevorgyan

Cisplatin Modulates poly(adp-ribosyl) Polymerase 1 Inhibition and DNA Internucleosomal Fragmentation in Rat Liver Nuclei | International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 2016, 39(2), 25-30 pp. |

Gevorgyan E. S., Yavroyan Zh. V., Hovhannisyan A. G., Hakobyan N. R., Sargsyan E. G.

Cisplatin in vivo action on lipid content in chromatin from rat kidney cells | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2016թ․, 68 (3), 12-18 էջ, Հայաստան |

Asatryan A. L., Artsruni I. G., Matinyan K. S., Gevorgyan E. S.

Действие цисплатина на интенсивность интернуклеосомальной фрагментации ДНК в ядрах клеток печени крыс | IV Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы науки XXI века, 2015-11-21, 9-14 стр. |

Է. Ս. Գևորգյան, Ն.Ն. Քսաջիկյան, Ս. Մ. Մինասյան

Ուսանողների օրգանիզմի գործառական հնարավորությունների ուսումնասիրությունը լավանդայի եթերայուղի և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության պայմաններում | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2015թ․, LV, 3, 90-99 էջ |

Ս. Մ. Մինասյան, Է. Ս. Գևորգյան, Ն. Ն. Քսաջիկյան

Դպրոցականների հարմարման ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները ուսումնական ծանրաբեռնվածությանը վարժարանային ուսուցման պայմաններում | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2015թ․, LV, 2, 88-96 էջ |

Է. Ս. Գևորգյան, Ս. Մ. Մինասյան, Ն. Ն. Քսաջիկյան, Ծ. Ի. Ադամյան

Նարդոսի եթերայուղի շտկող ազդեցության ուսումնասիրությունը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության պայմաններում | Հայաստանի բժշկագիտություն, 2015թ․, LV, 4, 68-76 էջ

Ծ. Ի. Ադամյան, Է. Ս. Գևորգյան, Հ. Մ. Կարապետյան, Լ.Է. Հովհաննիսյան

Մեղրախոտի (Stevia rebaudiana Bertoni) և իմմոբիլիզացիոն սթրեսի համակցված ազդեցությունը լեյկոպոեզի մորֆոֆունկցիոնալ ցուցանիշների և պրոլինի կենսասինթեզի ֆերմենտների ակտիվության վրա | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2015թ․, 67/1, 64-69 էջ |

Геворкян Э. С., Минасян С. М., Ксаджикян Н. Н.

Влияние ингаляции маслом лаванды на адаптивные возможности студентов при физической нагрузке | Интер-медикал, 2015, 2(8), 29-35 стр. |

Irina Artsruni, Anush Asatryan, Karine Matinyan, Emil Gevorgyan

Age- And Sex-Dependent Modification Of The Activity And Inhibition Of Poly(ADP-Ribose)Polymerase 1 By Cisplatin In The Rat Thymocytes | International Journal of Chemical and Biomedical Science. USA, 2015, 1, 5, 103-108 pp. |

Gevorgyan E. S., Yavroyan Zh.V, Hovhannisyan A. G., Hakobyan N. R., Sargsyan E.G.

Phospholipid Content in Rat Liver and Thymus Nuclear Matrix under the in vivo Action of Cisplatin | Electronic Journal of Natural Sciences. 2014, 1(22)

I. G. Artsruni, K. S. Matinyan, A. V. Margaryan, A. L. Asatryan, E. S. Gevorgyan

Gender dependent differences in poly(ADP-ribose)polymerase-1 activity of rat liver and thymocyte nuclei | Biolog. Journal of Armenia, 2013, v. 65, #4, p. 20-25. |

Gevorgyan E. S., Hovhannisyan A. G., Yavroyan Zh.V., Hakobyan N. R., Sargsyan E.G.

Cisplatin Action on Phospholipid Content in Rat Liver and Thymus Nuclear Membranes | Electronic Journal of Natural Sciences. 2013, v. 2(21), p.14-16

Gevorgyan E. S., Hovhannisyan A. G., Yavroyan Zh.V., Hakobyan N. R., Ghukasyan G.B.

In vivo Action of Cisplatin on Content of Neutral Lipids in Rat Liver and Thymus Nuclear Matrix | Biolog. Journal of Armenia, 2013, v.65, N3, p.85-88 |

Gevorgyan E. S., Hovhannisyan A. G., Yavroyan Zh.V., Hakobyan N. R., Sargsyan E.G.

Cisplatin in vivo Action on Content of Neutral Lipids in Rat Liver and Thymus Nuclear membranes | Biological Journal of Armenia, 2013, v.65, N2, p.99-103 |

Gevorgyan E.S. , Yavroyan Zh.V. , Hovhanisyan A.G., Hakobyan N.R.

in vivo Action of Cisplatin on Phospholipid Content in Rat Liver and Thymus Chromatin | Electronic Journal of Natural Sciences, July 2012, Vol2012, Issue 2, pp.3-6

Gevorgyan A.E. , Arakelyan V.B. , Gevorgyan E.S.

Computer-Based Comparative Study of Influence of Various Types of Inhibitors on Kinetics of Bisubstrater Enzymatic Reaction with Sequential Mechanism | Electronic Journal of Natural Sciences, July2012,Vol2012,Issue 2,pp.7-13

E.S. Gevorgyan , A.G. Hovhannisyan , Zh.V. Yavroyan , N.R. Hakobyan

Content of neutral lipids in rat liver and thymus chromatinunder the in vivo action of cisplatin | Biological Journal of Armenia, 2012, 64(3), pp. 97-101 |

Azizyan R.A., Gevorgyan A.E. , Arakelyan V.B. , Gevorgyan E.S.

Computational Modeling of Kinetics of the Bisubstrate Enzymatic Reaction with Sequential Mechanism | Electronic Journal of Natural Sciences, Jan2012,Vol2012, Issue 1, pp.3-12

Gevorgyan E.S., Hakobyan N.R., Hovhannisyn A.G. , Yavroyan Zh.V.

Effect of cisplatin on neutral lipids and phospholipids composition of rat liver cells nuclear fraction | FEBS advanced lecture course, Yerevan, 20-26 February, 2011, 73 |

A. V. Margaryan, I. G. Artsruni, K. S. Matinyan, E. S. Gevorgyan

Effects of hydrocortisone and insulin on DNA internucleosomal fragmentation in rat thymocyte nuclei | Biolog.J.Armenia, 2011, v. 63, #1, p. 51-55 |

V.P. Kalantaryan, P.O. Vardevanyan, Y.S. Babayan, E.S. Gevorgyan, S.N. Hakobyan, A.P. Antonyan

Influence of low intensity coherent electromagnetic millimeter radiation (emr) on aqua solution of DNA | Progress in electromagnetics research letters, 2010, vol. 13, p.1-9

Gevorgyan E.S., Yavroyan Zh.V., Hakobyan N.R., Hovhannisyan A.G., Panosyan G.H.

Changes in content of neutral lipids in rat liver cells nuclear fraction after the cisplatin in vivo action | Electronic Journal of Natural Sciences; Jan 2010, Vol. 2010 Issue 1, p3-5

G.V. Gyulkhandanyan, A.G. Gyulkhandanyan, L.Zh. Gyulkhandanyan, R.K. Ghazaryan, G.V. Amelyan, E.S. Gevorgyan, G. A. Kevorkian

Binding of some cationic porphyrins to serum albumin | Biological journal of armenia, 2010, 62 (1), pp.15-22

I. G. Artsruni, K. S. Matinyan, L. H. Demirkhanyan, M. A. Melnikova-Sharova, A. V. Margaryan, E. G. Sargsyan, E. S. Gevorgyan

Changes in PARP-1 activity in rat liver and thymocyte nuclei after in vivo administration of cisplatin | Biological journal of Armenia, 2010, v. 62, #1, p.30-35 |

Gevorgyan E.S., Yavroyan Zh.V., Hakobyan N.R., Hovhannisyan A.G.

Changes in content of phospholipids in rat liver cells nuclear fraction after the cisplatin in vivo action | Biological Journal of Armenia, 2009,V. 61, N 4. P. 20-25

Gevorgyan A.E., Takgyozyan A.G., Arakelyan V.B., Gevorgyan E.S.

Investigation of two-enzyme reaction chain kinetics with isolated and complex interaction between the enzymes in presence of an incompetitive inhibitor using computational modeling | Electronic journal of natural sciences, Jan2009, vol.2009, Issue 1, pp. 12-16

A.G.Takgyozyan, A.E. Gevorgyan, V.B. Arakelyan, E.S. Gevorgyan

Computational modeling of two-enzyme chain in case of complex interaction between enzymes and in presence of inhibitors | Biological journal of armenia, 2009, v.61 (4), pp.12-19

E.S. Gevorgyan, Zh.V. Yavroyan, N.R. Hakobyan, A.G. Hovhannisyan

Cisplatin action on phospholipid composition in nuclear fraction rat liver cells | Biological journal of armenia, 61(4), 2009, pp. 20-24 |

I.G. Artsruny, K.S. Matinyan, M.А.Melnikova-Sharova, E.S. Gevorgyan

The effect of insulin on chromatin internucleosomal cleavage in rat liver nuclei | Biolog. Journ. Armenia, 1 (60), 2008‚ рр. 6-11

Artsruni I., Matinyan K., Melnikova-Sharova M., Gevorgyan E.

Spontaneous internucleosomal DNA fragmentation is isolated nuclei | Electronic journal of natural sciences, 2008, v. 10, #1, p. 12-18 |

Takgyozyan A.G., Gevorgyan A.E., Arakelyan V.B., Gevorgyan E.S.

Comparative analysis of the enzyme and product concentrations within the three-enzyme reaction chain with complex interaction of the first two enzymes and presence of an incompetitive inhibitor | Electronic journal of natural sciences, Jul2008, Vol.2008, Issue 2 (11), pp.11-17

Gevorgyan E.S., Yavroyan Zh.V., Galstyan A.G., Demirkhanyan L.O.

Content of some phospholipid fractions in rat liver nuclei after the in vivo action of hydrocortisone and insulin | Electronic journal of natural sciences, Jan2008, Vol.2008 Issue 1, pp.18-24

Artsruni I. G., Matinyan K. S., Galstyan A. G., Gevorgyan E.S.

Hydrocortisone action on internucleosomal dna fragmentation in rat liver nuclei | Electronic journal of natural sciences, Jan2005, Vol2005, Issue 1, p.8-12

Gevorgyan E.S., Yavroyan Zh.V., Galstyan A.G., Demirkhanyan L.H.

Changes in the content of sphingomyelin and phosphatidylinositol in rat liver nuclear fractions After the in vivo action of hydrocortisone and insulin | Online Journal Biochemical Sciences.2006 1(1),8

Arakelyan V. B., Simonyan A. L., Kintzios S., Gevorgyan A. E., Sukiasyan T. S., Arakelyan A.V., Gevorgyan E.S.

Correlation function and spectral density of the enzymatic reaction rate | Electronic Journal of National Sciences; Jul2005, Vol2005, Issue 2, pp. 3-7

Gevorgyan E.S. , Demirkhanyan L.H., Hakobyan N.R., Artsruny I.G., Yavroyan Zh.V., Matinyan K.S.

Effect of insulin on rat liver nuclear membrane polyphosphoinositide composition | Vestnik MANEB, 2004, 9(8), p.195-198

Геворкян Э.С., Акопян Н.Р., Явроян Ж.В., Арцруни И.Г., Демирханян Л.О.

Действие эстрадиола на состав фосфолипидов хроматина клеток головного мозга крыс | Вестник МАНЭБ, 2004, т. 9, но. 8, стр. 195-198

Nerkararyan A.V., Vardevanyan P.O., Parsadanyan M.A., Vardevanyan P.O.

Some enzymatic parametrs of wheat germinatind seedlings | Proceedinds of the International Conference URM`2004 (Unification and Optimization of Radiation monitoring on NPP Location Regions, Armenia, Yerevan, September 22-26, 2004), p. 71-74

Arakelyan V. B., Simonyan A. L., Gevorgyan A. E., Sukiasyan T. S., Arakelyan A. V., Grigoryan B. A., Gevorgyan E.S.

Fluctuations of enzymatic reaction rate | Electronic journal of national sciences, Jan2004, Vol2004, Issue 1, pp 43-47

Artsruni I.G., Matinyan K.S., Antonyan A.P., Galstyan A.G., Demirxanyan L.O., Mnjoyan E.O., Vardevanyan P.O., Gevorgyan E.S.

Modulation of DNA fragmentation induced by NAD+ | Electronic journal of national sciences, Nov2003, Vol2003, Issue 1, pp 4-7

Геворкян Э.С., Демирханян Л.О., Арцруни И.Г., Явроян Ж.В., Дерзиян Н.Г.

Сдвиги в составе полифосфоинозитидов ядерних структур клеток печени крыс при воздействии гидрокортизона и инсулина | Глобус науки, 2002, т.2, с.52-55

Э.С. Геворкян, Л.О. Демирханян, Ж.В. Явроян, И.Г. Арцруни, Н.Г. Дерзиян

Сдвиги в составе фосфолипидов ядерного матрикса клеток печени крыс при воздействии инсулина | Украинский биохимический журнал, 2001, т.73, N4, с.29-32

Gevorgyan E.S., Demirkhanyan L.H., Yavroyan Zh.V., Artsruny I.G., Derziyan N.H.

Phospholipid composition changes of rat liver cells nuclear matrix under insulin action | Ukrainian Bioch. J., Kiev. v.73,29-32

E. S. Gevorgian, Yu. S. Babayan, L. H. Demirkhanian, G. V. Ananian

Действие гидрокортизона и инсулина на положительную эллиптичность хроматина клеток печени крысы (Հիդրոկարտիզոնի և ինսուլինի ազդեցությունը առնետի լյարդի բջիջներից անջատված քրոմատինի դրական էլիպտականոթյան վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 86-89 (ռուսերեն) |

E.S. Gevorkyan, L. O. Demirkhanyan, K. S. Matinyan, S. A. Gonyan

Electrokinetic potential of hepatocyte nuclei under the action of hydrocortisone and insulin | Biophysics, 2001, Vol. 46, No. 1, pp. 144-146

Э.С. Геворкян, Л.О. Демирханян, Ж.В. Явроян, И.Г. Арцруни, Н.Р. Акопян

Действие инсулина на состав фосфолипидов хроматина клеток печени крыс | Украинский биохимический журнал. 2001. Т. 73. н. 3, стр.51-54

Геворкян Э.С., Явроян Ж.В., Арцруни И.Г., Демирханян Л.О., Акопян Н.Р.

Действие гидрокортизона на состав полифосфоинозитидов ядерных мембран клеток печени и головного мозга крыс | Украинский биохимический журнал, 1999, т.71, N5. с.29-32

Gevorgyan E.S., Yavroyan Zh.V., Artsruny I.G., Demirkhanyan L.H., Hakobyan N.R.

Effect of hydrocortisone on polyphosphoinositides composition of rat liver and brain nuclear membrane | Ukrainian Bioch. J., Kiev. v.71, n. 5. p.29-32

Геворкян Э.С., Явроян Ж.В., Арцруни И.Г., Акопян Н.Р., Демирханян Л.О.

Действие эстрадиола на состав фосфоинозитидов ядерных мембран клеток головного мозга крыс | Украинский биохимический журнал, 1998, т.70, N 1. с.53-58

Геворкян Э.С., Арцруни И.Г., Явроян Ж.В., Акопян Н.Р., Демирханян Л.О.

Действие эстрадиола на состав фосфолипидов ядерного матрикса клеток головного мозга крыс | Вопр. мед. химии,1998, т.44, N 4. с.370-376

Gevorgyan E.S., Hakobyan N.R., Yavroyan Zh.V., Artsruny I.G., Demirkhanyan L.H.

Effect of estradiol on phosphoinositide composition of rat brain nuclear membranes | Ukrainian Bioch. J., Kiev. v.70, n 1. P.53-58

E.S. Gevorkyan, K.S. Matinyan

Estradiol effect on the electrokinetic potential of the rat brain synaptosomes | Journal "Biophysics", 1998, Vol.43, N6, pp 982-984

Karaguezyan K.G., Haroutjunian V.M., Mamikonyan R.S., Karaguezyan K.G., Hakobian G.S., Nazaretian E.E., Hovsepian L.M., Gevorkian E.M., Hovakimian S.S., Zakaryan A.E., Quinn P.G., Astvacatrian V.A.

New data on molecular mechanisms of pathogenesis of periodical disease /familial Mediterranean fever/ | The official Newsletter of Pan-Armenian Academic And Scientific Soцiety, vol. 3, 1, 1996, p. 26-29

Gevorgyan E.S., Yavroyan Zh.V., Artsruny I.G., Akopyan N.R.

Effect of estradiol on phosphoinositides composition of rat brain synaptosomes | Vopr.Med.Khim. (Moscow), 41,5, p. 35-37

Gevorgyan E.S., Akopyan N.R., Artsruny I.G., Yavroyan Zh.V.

Effect of spermine on activity of protein kinases and on amount of cytosol estradiol receptors | Vopr.Med.Khim. (Moscow), 41, 3, p.41-43

Геворкян Э.С., Арцруни И.Г., Явроян Ж.В., Акопян Н.Р.

Действие эстрадиола на состав фосфоинозитидов синаптосом клеток головного мозга крыс | Вопр.Мед.химии,1995 N 5. с.33-37

Геворкян Э.С., Арцруни И.Г., Явроян Ж.В., Акопян Н.Р.

Действие спермина на активность протеинкиназ и на содержание рецепторов эстрадиола в клетках матки крыс | Вопр.Мед.химии,1995 N 3. с.41-43

Gevorgyan E.S., Tadevosyan Yu.V.

Effect of estradiol on the initiation of phosphoinositide catabolism in rat brain synaptosomal membranes | “Biochemistry”, 1990 Aug, V.55, N8, pp. 1381-1387

Геворкян Э.С., Тадевосян Ю.В., Явроян Ж.В., Геворкян Г.А.

Действие гидрокортизона на фосфолипидный состав и активновсть некоторых ферментов метаболизма фосфолипидов в ядерных мембранах печени крыс | Биохимия, 1988, т.51, вып.10, с. 1630-1634

Геворкян Э.С., Явроян Ж.В., Паносян Г.А.

Нейтральные липиды ядерных мембран печени крыс при воздействии гидрокортизона | Укр.биохим.журн.1987, т.59, N5, с.87-90

Геворкян Э.С., Явроян Ж.В., Паносян Г.А.

Липидный состав ядерного матрикса печени крыс при воздействии гидрокортизона | Бюлл. Эксп.биол. и мед. 1987, СIV8, с.171-174

Паносян Г.А., Геворкян Э.С., Саркисян Е.Г.

Индукция некоторых ферментов матки кролика эстрадиолом | Вопр. мед. химии, 1982, 28, N9, с. 764-765
 

Thesis

A. Asatryan, I. Artsruni, K. Matinyan, E. Gevorgyan

Effect of co-treatment of rats with cisplatin and tannic acid on substances involved in poly (ADP-ribose) polymer turnover in rat liver nuclei Effect of co-treatment of rats with cisplatin and tannic acid on substances involved in poly (ADP-ribose) polymer turnover in rat liver nuclei | 45th FEBS congress: Molecules of life: Towars new horizons, 03-08.07.2021, p. 137-138, Slovenia

Zhenya V.Yavroyan, Nune R. Hakobyan, Agapi G. Hovhannisyan, Emil S. Gevorgyan

Antioxidant Enzyme Catalase Activity of Rat Kidney Cells Nuclear Fraction After the Cisplatin and Estradiol Separate and Joint Action | Albany 2019:The 20th Conversation. Journal of Biomolecilar Structure and Dynamics. 1 p.

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Agapi G. Hovhannisyan, Emil S. Gevorgyan

Cisplatin and Estradiol Joint Action on Quantities of Rat Brain Chromatin Phospholipids | Albany 2019:The 20th Conversation. 1 p.

A. Asatryan, I. Artsruni, K. Matinyan, E. Gevorgyan

Modulation of poly(ADPribose) polymerase 1 activity and chromatin condensation in thymocyte and liver nuclei after treatment of rats with tannic acid | The 44th FEBS congress: From molecules to living systems. 2019, P37-003

Anush Asatryan, Irina Artsruni, Karine Matinyan, Emil Gevorgyan

The Influence of Hydrocortizone and Cisplatin Co-Administration to Rats on Chromatin Olygonucleosomal Fragmentation in Liver Nuclei | Albany 2019: 20th Conversation. 2019, p. 18988

Karine S. Matinyan, Anush L. Asatryan, Arshak A. Karapetyan, Emil S. Gevorgyan

Sex-Dependent Differences in Poly(ADP-Ribose)Polymerase 1 Activity of Rat Liver and Thymocyte Nuclei | Albany 2019: 20th Conversation. 2019, p. 19010

Irina G. Artsruni, Anush L. Asatryan, Karine S. Matinyan, Emil S. Gevorgyan

The Effect of Tannic Acid on PARP 1 Activity and Chromatin Condensation in Rat Thymocyte and Liver Nuclei | Albany 2019: 20th conversation. 2019, p. 18995

Anush Asatryan, Karine Matinyan, Irina Artsruni, Emil Gevorgyan

Effect of Insulin on DNA-Internucleosomal Fragmentation and Poly(ADP-ribose)polymerase 1 Activity in Rat Liver Nuclei | Albany 2019: 20Th Conversation. 2019, p. 19011

Hakobyan N. R., Yavroyan Zh. V., Gevorgyan E. S.

The sensitivity of choline inclusive lipids of rat brain and kidney chromatin to cisplatin in vivo action | 7th European Workshop on Lipid Mediators. 2018, 84

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Emil Gevorgyan

Changes in polyphosphoinositides content in nuclear fraction of rat liver and thymus cells after the action of cisplatin | Nuclear structure and dynamics. 2017, p. P-052 |

Nune Hakobyan, Zhenya Yavroyan, Emil Gevorgyan

Alterations In Sphingomyelin:Phosphatidylcholine Ratio In Chromatin Preparations From Rat Liver And Thymus Cells After The Cisplatin In Vivo Action | ICSB INTERNATIONAL CONFERENCE SMART BIO. 2017, p. 37 |

Hakobyan N., Yavroyan Zh., Gevorgyan E.

Alterations in sphingomyelin:phosphatidylcholine ratio in chromatin preparations from rat liver and thymus cells after the cisplatin in vivo action | ONCOMETABOLISM. From Conceptual Knowledge to Clinical Applications. 2017, p. 87 |

Hakobyan N., Hovhannisyan A. M., Yavroyan Zh., Gevorgyan E.

Effect of Cisplatin on Rat Liver Nuclear Membrane Phospholipids as Integral Participants in Signal Transduction | 14th Euro Fed Lipid Congress. 2016, p. ANLI-002 |

Hakobyan N. R., Hovhannisyan A. G., Yavroyan Zh. V., Gevorgyan E. S.

Alteration in content of rat brain chromatin neutral lipids under the action of cisplatin | 6th European workshop on lipid mediators. 2016, p. 103 |

N. Hakobyan, A. Hovhannisyan, Zh. Yavroyan, E. Gevorgyan

Cisplatin action on polyphosphoinositides content in rat liver and thymus nuclear membranes | A joint Biochemical Society/FEBS Focused Meeting. Signalling 2015: Cellular Functions of Fhosphoinositides and Inositol Phosphates. 2015-09-01, p. 27 |

I. G. Artsruni , K. S. Matinyan , A. L. Asatryan , A. V. Margaryan , E. S. Gevorgyan

Cisplatin Alters Chromatin Structure And Suppress Poly(ADP-ribos)yl polymerase Activity in Rat Liver Nucei | Book of Abstracts, International Conference “Physical Concepts Of Nucleic–Acid Structure And Behavior”, 2013, Yerevan, p. 43-44.

Hakobyan N.R., Hovhannisyan A.G., Gevorgyan E.S. , Yavroyan Zh.V.

Cisplatin effects on nuclear neutral lipids of rat thymus cells | The 5th EMBO meeting advancing the life sciences, 2013, 21-24 september, Amsterdam, C 190 |

Оганесян А.Г., Акопян Н.Р., Геворкян Э.С., Явроян Ж.В.

Действие цисплатина на фосфолипидный состав фракции хроматина клеток тимуса крыс | Сборник тезисов 16-ой международной школы–конференции молодых ученных «Биология-наука XXI века» 2012, Пушщино. С.189 |

Gevorgyan E.S., Yavroyan Zh.V. , Hakobyan N.R., Hovhannisyn A.G., Khachatryan G.N.

Effect of cisplatin on content of phospholipids in rat liver chromatin fraction | Eur. Biophys.J. 8th EBSA Eurupean Biophysics Congress,Budapest,Hungary,23-27 august ,2011,P-153 |

Оганесян А.Г., Акопян Н.Р. , Хачатрян Г.Н., Явроян Ж.В., Геворгян Э.С.

Сдвиги в составе нейтральных липидов хроматина клеток печени крыс при in vivo воздействии цисплатина | Сборник тезисов 15-ой международной школы – конференции молодых ученных «Биология-наука XXIвека» 2011, Пушщино 18 – 22 апреля 2011 г.,с. 95 |

A. V. Margaryan, K. S. Matinyan, I. G. Artsruni, E. S. Gevorgyan

Alterations of DNA internucleosomal fragmentation and PARP-1 activity in rat liver nuclei induced by hydrocortisone and insulin | Сборник статей II Международной научно-практической конференции “Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии, фармакологии и медицине”, 2011, Санкт-Петербург, стр. 125-126. |

И. Г. Арцруни, К. С. Матинян, А. Л. Асатрян, Э. С. Геворкян

Значение НАД+ и АТФ в переключении программ клеточной гибели | Сборник статей II Международной научно-практической конференции “Высокие технологии, фундаментальные и прикладные исследования в физиологии, фармакологии и медицине”, 2011, Санкт-Петербург, стр. 68-69. |

М. А. Мельникова-Шарова, И. Г. Арцруни, К. С. Матинян, Э. Г. Саркисян, Э. С. Геворкян

Действие цисплатина на морфологические и гистохимические изменения в печени крыс | Сборник тезисов 15-ой международной Пущинской школы-конференции молодых ученых, Пущино, 2011, с. 104.

Hakobyan N.R., Hovhannisyn A.G., Gevorgyan E.S.

Cisplatin action on rat kidney cells nuclear phospolipids composition | The EMBO meeting advancing the life scences 2010, Barselona, 4-7 september, p.2010 |

Hakobyan N.R., Gevorgyan E.S., Hovhannisyn A.G., Yavroyan Zh.V.

Effect of cisplatin on content of rat liver cells nuclear phospholipids | Cellular oncology. Desdren,Germany. March 17-19, 2010, v.32.n.3, p.119-B

Оганесян А.Г., Акопян Н.Р., Хачатрян Г.Н., Геворкян Э.С. , Явроян Ж.В.

Взаимосвязанные изменения количества холин-содержащих фосфолипидов в ядрах клеток различных тканей крыс при воздействии цисплатина | Сборник тезисов 14-ой международной школы – конференции молодых ученных «Биология-наука XXI века» 19–23 апреля 2010, Пушщино, с.165-166 |

Hakobyan N. R., Hovhannisyan A. G., Gevorgyan E. S. , Yavroyan Zh.V.

Rat brain cells nuclear phospholipids under the cisplatin action. 34th FEBS Congress | “Life`s molecular interactions”, Prague, Czech. Republic, 4-9 July, FEBS Journal., 2009, 276, p. 234

Gevorgyan E. S., Hakobyan N. R., Hovhannisyan A., Khachatryan G. N.

Changes of phospholipids content in nuclear fraction from rat thymus after the cisplatin action | International Conf. “Biotechnology and health- 3” & DAAD Alumni seminar, Yerevan, October 15-17, 2009, p. 121 |

Hakobyan N. R. , Hovhannisyan A., Gevorgyan E. S.

Effect of cisplatin on rat brain and liver cells nuclear phospholipids | Int.Conf. “Biotech-nology and health-3” & DAAD Alumni seminar, Yerevan October15-17, 2009, p. 115 |

Оганесян А.Г., Акопян Н.Р., Явроян Ж.В., Хачатрян Г.Н., Геворгян Э.С.

Действие цисплатина на содержание нейтральных липидов ядер клеток печени и головного мозга крыс | Сборник тезисов 13-ой международ-ной пушщинской школы-конферен-ции молодых ученых, 28 сентября – 2 октября 2009. с.76 |

I.G. Artsruni, K.S. Matinyan, L.H. Demirkhanyan, E.S. Gevorgyan

Changes in chromatin conformation and parp-1 activity induced by cisplatin in rat liver | Book of abstracts Albany 2009: The 16th conversation, June 16–20 2009. Journal of biomolecular structure and dynamics, volume 26, issue # 6, i-932, p. 905 |

Hakobyan N.R., Yavroyan Zh.V., Hovhannisyan A.G., Gevorgyan E.S.

Cisplatin action on content of neutral lipids of rat liver and brain nuclei | Book of abstracts Albany 2009: The 16th conversation, June 16–20 2009, Journal of biomolecular structure and dynamics, volume 26, issue # 6, i-932, p.877 |

N. Hakobyan, A. Hovhannisyan, Z. Yavroyan, E. Gevorgyan

Rat brain cells nuclear phospholipids under the cisplatin action | The FEBS Journal, 2009, Volume 276, issue supplement s1, p. 234

L. H. Demirkhanyan, I. G. Artsruni , K. S. Matinyan , G. V. Ananyan, E.S. Gevorgyan

Cisplatin Recovers Glucocorticoid-Induced DNA Condensation in Rat Liver Nuclei | Proceedings of International Conference “Frontiers in Cancer Prevention Research”, Washington, DC, 2008, p.146

Оганесян А.Г., Акопян Н.Р., Явроян Ж.В., Хачатрян Г.Н., Геворгян Э.С.

Сдвиги в составе фосфолипидов ядер клеток печени крыс после in vivo воздействия цисплатина | Сборник тезисов 12-ой международной школы – конференции молодых ученных «Биология-наука XXIвека»,Россия, г.Пущино, 10-14 ноября 2008, с.182 |

Irina G. Artsruni, Karine S. Matinyan, Emil S. Gevorgyan

Activation of Poly(ADP-ribosyl) polymerase of isolated rat liver in internucleosomal DNA fragmentation | Journal of biomolecular structure and dynamics, Albany, USA, 2007, The 15th conversation, p. 753