Evgeny Sh. Mamasakhlinov
Biography
Education
1986: Graduated from Faculty of Physics, Yerevan State University

Academic degree
Dr.Sci. (03.00.02-Biophysics). Thesis: “Spatial and temporal scales in conformational transitions in biopolymers”, 2011, Yerevan State University, Yerevan, Armenia
Candidate of phys.-math. sci. (03.00.02-Biophysics). Thesis: “The helix - coil transition in polypeptides. Microscopic approach”, 1989, Institute of Physics of Georgian Academy of Science, Tbilisi

Professional experience
2006 - present: Prof. of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
2006 - 2007: Head of Dept. of Grants, YSU.
1996 - 2006: Associate Prof. of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
1992 - 1996: Scientific Researcher of Laboratory of the Physics of Macromolecules Department of Molecular Physics, YSU

Academic courses
"Physics of the Condensed State of Macromolecules" for 4-th year bachelor students, YSU
"Introduction to Non-Equilibrium Thermodynamics" for 1-st year magister students, YSU
"Physics of Biological and Synthetic Polymers" for 2-nd year master students, YSU

Scale of professional interests
RNA and protein folding. Conformational transitions in DNA and DNA condensation. Statistical physics of macromolecules. Non-equilibrium thermodynamics.

Participation in grant projects
1994: RYX000 from International Science Foundation
2002 - 2007: ISTC # A 301.2
2005: 05-ns-molbio-815-503 from ANSEF
2011: PS condmatth 2567 from ANSEF
2012 - 2014: Project ”Equilibrium and non–equilibrium behavior of single– and double–stranded biological molecules” from Volkswagenstiftung
2013: Project ”Dynamics of the self-assembly of DNA-coated carbon nanotubes in polymer matrix” from German Federal Ministry of Education and Research and Ministry of Education and Science RA
2013 - 2015: Kinetics and thermodynamics of translocation of nucleic acids during the sequencing in protein nano – channel

Awards received
President Prize in Natural Sciences for 2013 (26.05.2014)

Languages
Armenian, Russian, English

y.mamasakhlisov@ysu.am

Evgeny Sh. Mamasakhlinov

Associate Professor | Faculty of Physics - Chair of Molecular Physics
 
 

Book

Sh. A. Tonoyan, A. V. Asatryan, S. Mirtavoosi, Y. Sh. Mamasakhlisov, V. F. Morozov

Generalized Model of Polypeptide Chainfor Helix-Coil Transition in Two-component Solvent | J. Contemp. Phys. 50, N 4, 375 - 380 pp.(2015) |
 

Article

A. V. Asatryan, A. K. Andriasyan, A. A. Hakobyan, Sh. A. Tonoyan, Ye. Sh. Mamasakhlisov, V. F. Morozov

Straight calculation of helix–coil transition parameters in heteropolymers (Հետերոպոլիմերներում պարույր–կծիկ անցման պարամետրերի ուղիղ հաշվարկ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 47-54 |

H. L. Tsaturyan, Sh. A. Tonoyan, V. F. Morozov, Y. Sh. Mamasakhlisov

Effect of ligands binding on the isotherm of hybridization of the DNA-chip | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2017, 52,2, pp. 180-188 |

Y. Sh. Mamasakhlisov, A. P. Antonyan, A. Y. Mamasakhlisov, Sh. A. Tonoyan, P. H. Vardevanyan

Fluctuations in order–disorder transitions in the DNA–ligand complexes with various binding mechanisms | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2017, 52, 2, pp. 173-179 |

Ye. Sh. Mamasakhlisov, A. P. Antonyan, A. A. Hakobyan

Effect of ligand binding on functionality of DNA field-effect transistor (Լիգանդի կապման ազդեցությունը ԴՆԹ-ի դաշտ-էֆեկտ փոխանցիչի գործառնության վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 66–70 |

Sh. A. Tonoyan, A. V. Asatryan, D. L. Hayrapetyan, Y. Sh. Mamasakhlisov, V. F. Morozov

Possible mechanism of non-monotone behavior of helix-coil transition temperature in two-component solvent | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2016, 51, 1, 93-98 pp. |
1   2   3   4   5   6   7   8   12  |  See all
 

Thesis

A.V. Grigoryan, A.V. Badasyan, V.F. Morozov, E. Sh.Mamasakhlisov

The invariance of order parameter and temperature redefinition in helix-coil transition of circular closed DNA | Physics of Atomic Nuclei, 2005, v.10, p. 1748