Gagik S. Ghazinyan
Biography
Education
1979 - 1983: Post - graduate student, Yerevan State University, Faculty of Law
1972 - 1977: Yerevan State University, Faculty of Law

Academic degree
1983: “Procedural and Tactical Bases for Checking, Assessment and Use of Evidence Received during Interrogation”, Diploma of Candidate of Law from the All-Union Scientific Research Institute of General Prosecutor's Office of the USSR, Moscow
2000: “Actual Problems of the Criminal Procedural Legislation of the Third Republic of Armenia (comparative-legal study)”, Diploma of Doctor of Law from the Scientific Research Institute of General Prosecutor's Office of Russian Federation, Moscow

Professional experience
2014: Academician of NAS RA
2006 - 2014: Corresponding Member of the Academy of Sciences of the RA
2002: Professor
2002: Chairman, Specialized Council for Awarding Scientific
Degrees in Jurisprudence
1996: Dean, Yerevan State University, Faculty of Law
1991 - 2000: Head of the Department of Criminal Law, Yerevan State University, Faculty of Law
1989 - 1991: Deputy Dean, Yerevan State University, Faculty of Law
1987 - 1989: Docent, Department of Criminal Procedure and Criminalistics, Yerevan State University, Faculty of Law
1983 - 1987: Lecturer, Department of Criminal Procedure and Criminalistics, Yerevan State University, Faculty of Law

Academic courses
Criminal Procedure, Theory of Evidence in Criminal Procedure

Scale of professional interests
Problems of effective criminal procedure legislation in the Republic of Armenia, theory of evidence

Languages
Armenian and Russian (fluent), English (conversational)

Professional membership
President, Bar Association of the Republic of Armenia
Vice-President, International Union of Lawyers

Awards received
«Mkhitar Gosh» medal, Honoured Lawyer of the RA

(+374 60) 71-02-40 (inner line 12-60)

Gagik S. Ghazinyan

Dean, Doctor of Law, Professor, Academician of NAS RA | Faculty of Law - Chair of Criminal Processing and Criminalistics
 
 

Book

Г.С. Казинян

Современные вызовы првового регулирования уголовного правосудия: Опыт Республики Армения | Монография, Palmarium Academic Publishing. Mauritius, 2018, 64 стр.

Գագիկ Ղազինյան, Արթուր Վաղարշյան

Հասարակագիտություն 9-րդ դասարան | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2018։ Համահեղինակ: 176 էջ

Հարություն Մ. Խաչիկյան, Գագիկ Ս. Ղազինյան, Արթուր Գ. Վաղարշյան, Սամվել Ա. Դիլբանդյան, Արևիկ Հ. Պետրոսյան, Մանուկ Ա. Մկրտչյան, Լուսինե Ս. Հակոբյան, Կարինե Դ. Գևորգյան

Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը և հետագա բարելավման խնդիրը | Մենագրություն: Տիգրան Մեծ, 2017թ․, 304 էջ

Գ. Ղազինյան, Ա. Վաղարշյան

Հասարակագիտություն 9-րդ դասարան | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 9-րդ դասարանի համար, «Տիգրան Մեծ», Երևան, 2014, 176 էջ

Ղազինյան Գագիկ, Վաղարշյան Արթուր

Հայոց իրավունքի պատմության հիմնահարցերը. Հին շրջանից մինչև մեր օրերը | Մենագրություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 416 էջ |
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all
 

Article

Казинян Гагик Сергеевич

Правовое воспитание и обучение в гражданском обществе как важнейшее условие гармонизации межнациональных отношений | Правовые аспекты гармонизации межнациональных отношений, Тюмень 2016, 72-79 стр. |

Гагик Казинян, Ани Даниелян

О некоторых проблемах судебного контроля в отношении оперативно-розыскной деятельности | Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 39-54 |

Гагик Казинян, Tатевик Суджян

Функция обеспечения единообразного применения закона в рамках кассации (правовая сущность и механизм осуществления) | Պետություն և իրավունք, N 2 (72), Երևան, 2016, էջեր 110-120 |

Gagik Ghazinyan

Правовое воспитание и обучение в гражданском обществе как важнейшее условие гармонизации межнациональных отношений (Իրավական դաստիարակությունը և կրթությունը քաղաքացիական հասարակությունում՝ որպես ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակեցման կարևորագույն պայման) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 1 (19), էջ 22-27 |

Gagik Ghazinyan

Необходимость внедрения в образовательные стандарты элементов антикоррупционного образования (Հակակոռուպցիոն կրթության տարրերի ներմուծման անհրաժեշտությունը կրթական չափորոշիչներում) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», 2015 № 3 (18), էջ 16-20 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   11  |  See all