Gagik S. Melikyan
Biography
Education
M. Sc. Organic Chemistry (Full Course),
Yerevan State University, 1962-1967
M.Torez Language University of Moscow / French/, 1976-1977

Academic degree
candidate – Organic Chemistry- “Investigations in the field of
Unsaturated Lactones”, 1972, Yerevan State University.
doctoral – Organic Chemistry- “Syntheses and Investigations of
cyclic esters, amides and hydrazides”, 1993,
Institute of Organic Chemistry, Yerevan

Professional experience
Assistant, chair of Organic Chemistry, YSU, 1971-1983
Professor, Kabilia University, Algerie1977-1981
Associated Professor, chair of Organic Chemistry, YSU, 1984-1999
Scientific Stage for 3 months/year, University of Bratislava, 1987, 1988, 1989, 1990
Associated Professor, Le Mann University /France/, for 3 months/year
1993, 1994, 1995
Scientific Stage, University Paris VI /France/, 4 months 1993
Scientific Stage, Caen University/France/, 1 months 1995
Professor, chair of Organic Chemistry, YSU, from 2000

Academic courses
General Course on Organic Chemistry
Special Courses on Toxic Organic Compounds Chemistry
Special Courses on The main contemporary problems of chemistry
Special Courses on Mechanisms of Organic reactions

Scale of professional interests
The chemistry of non-saturated heterocyclic compounds
Biologically active organic compounds chemistry

Participation in grant projects (present and past)
International Science and Technology Center (ISTC), A-960 “Design and synthesis of HIV-active and/or cardio active compounds” 2004-2007.

Languages
Armenian, English, French, Russian, Slovakian

Professional membership (NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds etc.)

Member of Counsel of Science YSU Chemistry Department 2010
Police of RA, Consultant on Narcotic and Psychotropic compounds, from 1995

Gagik S. Melikyan

Professor | Faculty of Chemistry - Chair of Organic Chemistry
 
 

Book

Գ. Ս. Մելիքյան

Հոգեմետ նյութեր և թմրանյութեր | Երևան, ԵՊՀ, 2010

Գ. Ս. Մելիքյան, Տ. Վ. Ղոչիկյան

Ալիֆատիկ միատոմ սպիրտների և ֆենոլների անալիզի քանակական և որակական եղանակներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ, 2002 թ
 

Article

Gagik S. Melikyan, Anna A. Hovhannisyan, The Hien Pham, Dominique Bouvier, Xiao Tan, SiAmmar Touhar, Gevorg G. Mkryan, Ashot M. Dallakyan, Chahrazade El Amri, Michèle Reboud-Ravaux, Michelle Bouvier-Durand

Phenoxypropanolamine derivatives as selective inhibitors of the 20S proteasome b1 and b5 subunits | Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2017, 27, 5172–5178 pp. |

A. A. Hovhannisyan, L. H. Aristakesyan, R. M. Hakobyan, G. S. Melikyan

Synthesis of new 3-cyanopyridine-2(1H)-ones with unsaturated substituents at C-4 (Նոր 3-ցիանոպիրիդին-2(1H)-օնների սինթեզը C-4 դիրքում չհագեցած տեղակալիչներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2015 #2, էջ 9-13 |

Anna Hovhannisyan, The Hien Pham, Dominique Bouvier, Alexander Piroyan, Laure Dufau, Lixian Qin, Yan Cheng, Gagik Melikyan, Michele Reboud-Ravaux, Michelle Bouvier-Durand

New C4- and C1-derivatives of furo[3,4-c]pyridine-3-ones and related compounds: Evidence for site-specific inhibition of the constitutive proteasome and its immunoisoform | Bioorg.Med.Chem.Lett. 24 (2014) 1571–1580.

A. A. Hovhannisyan, L. A. Aristakesyan, G. S. Melikyan

Facile synthesis of 5(6)-phenyl substituted thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ones (5(6)-ֆենիլտեղակալված թիենա[2,3-d]պիրիմիդին-4-ոնների սինթեզի հեշտ եղանակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2013 #3, էջ 8-12 |

Anna Hovhannisyan, The Hien Pham, Dominique Bouvier, Lixian Qin, Gagik Melikyan, Michele Reboud-Ravaux, Michelle Bouvier-Durand

C1 and N5 derivatives of cerpegin: Synthesis of a new series based on structure–activity relationships to optimize their inhibitory effect on 20S proteasome | Bioorg.Med.Chem.Lett. 23 (2013) 2696–2703
1   2   3   4   5   6  |  See all
 

Patent

Գ.Ս.Մելիքյան, Ա.Ա.Հովհաննիսյան, Լ.Հ.Արիստակեսյան, Ա.Ա.Ավետիսյան

3-Արիլ-4-խինազոլինոնների ածանցյալների ստացման եղանակ | ՀՀ արտոնագիր. N1466 A2, 06.07.2004թ
 

Thesis

Anna Hovhannisyan, Gagik Melikyan

New approach to the synthesis of derivatives of natural compound dihydroactinidilide | Frontiers in Chemistry, Yerevan, 25-29 august, 2013

A.A. Hovhannisyan, N.G. Mkryan, G.S. Melikyan

Synthesis.NMR and Biological investigations of new derivatives of thiophene | International Conference „Current problems of Chemical Physics“, dedicated to the 50th anniversary of the Institute of Chemical Physics NAS RA, Yerevan, (Armenia). 9-12 october 2012, Abstr. pp.223-224