Gagik V. Mikayelyan
Biography
Education (beginning with IHE)
1975-1980 Faculty of Mathematics and mechanics, Yerevan State University
1980-1983 PhD: Department of Mathematics and mechanics, Yerevan State University

Academic degree
Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Candidate thesis: “Distribution and representation some classes of analytic functions”, Institute of Mathematics of NAS, 1984

Professional experience
From 1990 to date: Associate Professor, Yerevan State University
1984-1990: Assistant Professor, Yerevan State University

Academic courses
General Courses: Complex Analysis, Mathematical analysis, Higher mathematics. Special Courses: Valuae distribution theory of meromorphic functions, Ortogonal polinoms.

Scale of professional interests
Meromorphic functions, Fourier analysis, Special functions

Languages
Armenian, Russian, English

Gagik V. Mikayelyan

Associate Professor | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of Mathematical Analysis
 
 

Book

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 266 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 265 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., 265 էջ, 263 էջ: Չորրորդ լրամշակված հրատարակություն