Gayane V. Ananyan
Biography
Education
1983: Graduated from Faculty of Physics, Yerevan State University

Academic degree
Candidate of phys. - math. sci. (03.00.02-Biophysics) - “The role of central metal in complexation of water-soluble metalloporphyrins with DNA”, 2007, Yerevan State University.

Professional experience
1983 - 2002: Lab. Assistant of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
2002 - 2007: Junior Scientific Researcher of Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
2007 - 2009: Senior Scientific Researcher of laboratory “Structural Biophysics” YSU.
2009: Senior Scientific Researcher of laboratory “Structural Biophysics” YSU.

Academic courses
"Molecular Physics" practice for 1-th year bachelor students, YSU,
"Investigation Methods of Biopolymers" for 1-th year master students, YSU.

Scale of professional interests
The investigation of thermostability and conformation of DNA at complexation with potential antitumor (Pt - complexes, porphyrins and metalloporphyrins) preparations in different condition (pH, ioning strength).

Participation in grant projects
2015 - 2017: 5T-1F054
2003 - 2007: ISTC #A-301.2
2011 - 2013: 11РБ-017
2013 - 2015: 13-1F094

Languages
Armenian, Russian, English

angay@ysu.am

Gayane V. Ananyan

Associate Professor | Faculty of Physics - Chair of Molecular Physics
Senior Researcher | Faculty of Biology - Interfaculty scientific-research laboratory of Structural Biophysics
 
 

Book

N. H. Karapetyan, G. V. Ananyan

«Կենսապոլիմերների ուսումնասիրման մեթոդներ» | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան, 2008, 85 էջ
 

Article

A. L. Torosyan, G. V. Ananyan, V. B. Arakelyan

Influence of zinc oxide nanoparticles on bilayer lipid membrane properties (Ցինկի օքսիդի նանոմասնիկների ազդեցությունը երկշերտ լիպիդային թաղանթների հատկությունների վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2019, հ. 53, #3, էջ 208-213 |

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Development of viscometric methods for studying the interaction of porphyrins with DNA | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2019, 20, pp. 1-6

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Development of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA. Part IV: Meso-tetra-(4N-allylpyridyl) porphyrin and its Cu-, Coand Zn-containing derivatives | Journal of Porphyrins and Phthalocyanines. 2018, 22, 1-8 pp.

A. L. Torosyan, G. V. Ananyan, V. B. Arakelyan

Influence of nanoparticles of CuO on the stability and conductivity of BLM (Պղնձի օքսիդի նանոմասնիկների ազդեցությունը երկշերտ լիպիդային թաղանթների կայունության և հաղորդականության վրա) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #1, էջ 41-46 |

V. G. Barkhudaryan, G. V. Ananyan

Influence of structural features of porphyrins on their ability to effect on DNA | International Conference On Nanomedicine And Nanobiotechnology:ICANON 2017. p. 1 |
1   2   3   4   5  |  See all
 

Thesis

Gayane V. Ananyan, Nelli H. Karapetyan, Vigen G. Barkhudaryan

Molecular alterations in DNA under UV-irradiation | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, p. 86

Anahit L. Torosyan, Gayane V. Ananyan, Valeri B. Arakelyan

Changes in the stability and conductivity of BLM in the presence of zinc oxide nanoparticles | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, pp. 86-87

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

The effect of porphyrins configuration on the hydrodynamic behavior of DNA solutions | Albany 2019: The 20th Conversation. 2019, pp. 84-85

Vigen G. Barkhudaryan, Gayane V. Ananyan

Application of viscometric methods for studying the interaction of various porphyrins with DNA | Albany 2015.19th Conversation. 2016, p. 88

Карапетян Н. Г., Ананян Г. В., Далян Е. Б., Арутюнян С. Г.

Лечение опухоленосящих крыс мезо-тетра(4N-гидроксиэтилпиридил) порфиринами H2TOEtPyP4 и AgTOEtPyP4 | Биомедицина–2016. p. 106
1   2   3   4   5   6   7  |  See all