Gegham  G. Gevorgyan
Biography
YSU Vice Rector on Scientific Policy and International Cooperation, Academician of NAS RA, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor

Education
1975-1980 B. Sc.: Faculty of Mathematics and Mechanics, Yerevan State University

Academic degree
Candidate of Physical and Mathematical Sciences Candidate thesis: “Representation and Uniqueness of Representation of Measurable Functions by Orthogonal Series and Martingales”, Institute of Mathematics of Armenian National Academy of Sciences, 1982
Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Doctoral thesis: “The Problems of Convergence and Uniqueness of Trigonometric and Franklin Series”, Steklov Mathematical Institute, Moscow,1992

Professional experience
From 2010: Academician of NAS RA
From 2008 to date Vice Rector for Scientific Policy and International Cooperation, Yerevan State University
2004 - 2008: Dean of Faculty of Mathematics and Mechanics, Yerevan State University
1997 - 2004: Head of Department of Mathematical Analysis, Yerevan State University
1992 - 1997: Professor, Yerevan State University
1984 - 1992: Docent, Yerevan State University
1980 - 1984: Head of educational laboratory, Yerevan State University
Etvos University, Budapest, Hungary: November 1987 - July 1988
Steklov Mathematical Institute, Moscow: 1989 September - October
Institute of Mathematics of Polish Academy of Sciences: 1997 April - May
Institute of Mathematics of Polish Academy of Sciences: 2002 January
Institute of Mathematics of Polish Academy of Sciences: 2005 April
Institute of Mathematics of Polish Academy of Sciences: 2006 February

Academic courses
Numerical Analysis
Mathematical Analysis
Optimal Control Theory
Real Analysis
The Moment's Problem
Orthogonal Series
Trigonometric Series

Scale of professional interests
Real Analysis
Harmonic Analysis
Orthogonal Series

Participation in grant projects
International Scientific Fund: 1993
ANSEF: 2002

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership
Head of the Scientific Council in Mathematics at Yerevan State University
Member of the Board of Journal of Contemporary Mathematical Analysis
Member of the Board of Journal “Proceedings of YSU”
Member of the Board of NFSAT
Member of the Board of Fund “Research Mathematics”

Awards received
“Anania Shirakaci” Medal: 2009
Prize of allarmenian fund “Hayastan”: 1994

ggg@ysu.am
(+374 10) 55-47-02

Gegham G. Gevorgyan

NAS RA Academician, Professor | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of Mathematical Analysis
Vice-rector | YSU
 
 

Book

Գ. Գ. Գևորգյան, Լ. Հ. Գալստյան, Ա. Կ. Թասլաքյան, Գ. Վ. Միքայելյան, Կ. Ա. Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 1 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 1, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 266 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք. Մաս 2 | Ուս. ձեռնարկ: 4-րդ լրամշ. հրատ., մաս 2, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 265 էջ |

Գ.Գ. Գևորգյան, Լ.Հ.Գալստյան, Ա.Կ.Թասլաքյան, Գ.Վ.Միքայելյան, Կ.Ա.Նավասարդյան

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք | մաս I և II, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014թ., 265 էջ, 263 էջ: Չորրորդ լրամշակված հրատարակություն

Գ. Գ. Գևորգյան, Ա. Ա. Սահակյան

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր | 12-րդ դասարանի համար, «Էդիթ պրինտ», Երևան, 2011

Գ. Գ. Գևորգյան, Ա. Ա. Սահակյան

Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր | 10-րդ դասարանի համար, «Էդիթ պրինտ», Երևան, 2009
1   2   3  |  See all
 

Article

G. G. Gevorgyan, A. Kamont

Orthonormal spline systems with arbitrary knots as bases in H1[0,1] | East J. Approx. 14 (2008), no. 2, 161-182

G. G. Gevorgyan

Ciesielski and Franklin systems, Approximation and Probability | Banach Center Publ. 72, Polish Acad. Sci., Warsaw, 2006, 85-92

G. G. Gevorgyan, A. Kamont

Some properties of a conjugate Franklin system | (in Russian), Dokl. Nats. Acad. Nauk Armenii, 106 (2006), No. 2,108-113

G. G. Gevorgyan, A. Kamont

General Franklin systems as bases in H1[0,1] | Studia Math. 167(2005), No. 3, 259-292

G. G. Gevorgyan, A. Kamont

Two remarks on quasi-greedy bases in the space L1 | Izv. Akad. Nauk Armenii, ser. Mat., (in Russian), 40 (2005), No. 1, 5-17, English translation in J. Contemp. Math. Anal., 40 (2005), No. 1-2, 2-14
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   17  |  See all
 

Thesis

Gevorkyan G.

On Uniqueness of Franklin Series | International Conference “Harmonic Analysis and Approximations, VI”. 2015, p. 33

Navasardyan K.A., Gevorkian G.G.

On Walsh series with monotone coefficients | International Conference Harmonic Analysis and Approximations, Nor Amberd, Armenia, September 18-25,(1998), p.20