Gohar G. Ghambaryan
Biography
Education
2001 - 2010: post-graduate student
1991 - 1996: Yerevan State University, the Faculty of Geography

Scientific activities
2010 up to now: Lecturer in Yerevan State University
2005 up to now: Institute for Armenian Studies of Yerevan State University The Laboratory of Armenian Historical Geography and Cartography, researcher
1999 - 2000: Centre of Forest Scientific Research, cartographer
1996 - 2001: YSU, Faculty of Geography and Geology, senior assistant
1996: Geological Institute of the National Academy of Sciences of Armenia, the Department of Geography, researcher. The theme "The use of the Zangezur territory for settlement, terrain and recreation purposes."

Delivered lectures
 • Recreational Geography
 • History of Idieas of Social Geography
 • Geography of Population
 • Theory of the territorial organization of community
 • Geography Research Methods
 • Touristology
 • Historical Geography of Armenia and occurring territories
 • Geographical basis of Tourist Industry

  Framework of Scientific Research Interests
 • Theoretical Geography
 • Specifications and laws of territorial organization of the society
 • Specifications and regularities of regional development
 • Regional economic policy
 • Recreational Geography
 • Tourism development, possibilities, prospects
 • Geography of Population
 • Cartography

  Participation at the International conferences
  “Modern problems of geography” proceedigs of the conference : Dedicated to the 80th Anniversary Since the Foundation of Vakhushti Bagrationi Institute of Geography; Tbilisi, 2013

  Foreign languages
  Russian, English
 • Gohar G. Ghambaryan

  Lecturer | Faculty of Geography and Geology - Chair of Social-economic Geography
   
   

  Book

  Բաբկեն Հարությունյան , Գոհար Ղամբարյան

  Հայաստանի պատմության ատլաս, Գ մաս | Մանմար, Երևան, 104 էջ

  Ա. Պոտոսյան, Գ.Ղամբարյան

  Տարաբնակեցումը որպես արդյունավետ բնօգտագործման նախադրյալ | Աշխարհագրություն-2001, Շիրակի մարզի բնական ռեսուրսների օգտագործման և բնապահպանության հիմնախնդիրները /գիտագործնական կոնֆերանսի նյութեր/ Երևան, 2001, 131-134 էջ
   

  Article

  G. G. Ghambaryan

  Տարածաշրջանային տնտեսական քաղաքականության միջազգային փորձի տեսագործնական կիրառման հնարավորությունները ՀՀ-ում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 131-139 |

  G. G. Ghambaryan

  ՀՀ տնտեսական զարգացման հնարավորություններն ԵԱՏՄ շրջանակներում | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 192-200 |

  Գ. Գ. Ղամբարյան

  ՀՀ վարչատարածքային բաժանման սկզբունքները (մարզկենտրոնների տարածաժամանակային կազմակերպման առանձնահատկությունները) | ՀՀ և մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները:Թ.Հակոբյանի 100 ամյակին նվիրված գիտաժողով: 2017թ․, էջ 200-207 |

  Г. Г. Гамбарян

  Законы и закономерности территориальной организации общества | “Modern Problems of Geography and Anthropology”dedicated to the 140th birthday anniversary of Alexandre Javakhishvili. 2015, p. 331-334 |

  Մխիթարյան Վ. Գ., Ղամբարյան Գ. Գ.

  Տարաբնակեցում: Բնակչության խտությունն ըստ վերընթաց գոտիների: Քաղաքային տարաբնակեցում: Արդյունաբերություն | Հայաստանի աշխարհագրական ատլաս,Երևան, Մանմար, էջ 36-39
  1   2   3  |  See all