Gohar H. Harutunyan
Biography
Education
1962 - 1968: Student, Department of Physics, Yerevan State University.
1968 - 1971: Postgraduate Student, Department of Physics, Yerevan State University.

Academic degree
1974: Ph.D “Models of the Rotating Configurations in General Relativity”
2000: Doctor of Phys. Math. Sciences, “Cosmological and Cosmological
Applications of the Einstein and Jordan-Brans-Dicke Theory of Gravitation”

Professional experience
1971 - 1974: Junior scientific researcher, Chair of Theoretical Physics.
1974 - 1981: Assistant, Chair of Theoretical Physics.
1981 - 2010: Associated Professor Chair of Theoretical Physics.
2010 - 2013: Professor Chair of Theoretical Physics.
2013 - present: Dean of Chair of Theoretical Physics.

Academic courses
Classical Mechanics, Thermodynamics and Statistical Physics, Theory of Group,
Theory of Gravitation, General Relativity.

Scale of professional interests
General Relativity and Alternative Theories of Gravitation, its Astrophysical and Cosmological Application
Scalar-tensor Theory of Gravitation

Participation in grant projects
1993: Sores Award,
2000: Ansef Grant,
2001: Ansef Grant.
2001: Ansef Grant,
2005: Ansef Grant,
2002 - 2005: Grant ISTC A-773,
2006 - 2009: Grant ISTC A-1295,
2006 - 2009: Grant ISTC A-1368.

Languages
Armenian, Russian, English, Germany

Professional membership
2004 - present: Member of the Council of Physical Faculty YSU.

hagohar@ysu.am

Gohar H. Harutunyan

Head of Chair | Faculty of Physics - Academician Gourgen Sahakyan's Chair of Theoretical Physics
 
 

Book

G. Harutyunyan, V. V. Papoyan, A. Sarkissian, G. Sahakian

Deformation energy and Thermal Cooling of the Rotating Neutron Stars | Astrophysics 33, 69, 78, 1990
 

Article

R. M. Avagyan, G. H. Harutyunyan

Some properties of stationary gravitational fields | Astrophysics, Armenia, 2015, 58,3, 397-405 p.

R. M. Avagyan, G. Harutyunyan, E. Chubaryan, A. V. Ovsepyan

The model de Sittera in presence of scalar fields I | Astrophysics, 56, pp. 471-480, 2013

R. M. Avagyan, G. H. Haroutyunyan, V. V. Harutyunyan, V. S. Bagdasaryan, E. M. Boyakhchyan, V. A. Atoyan, K. I. Pyuskyulyan, M. Gerchikov

Study on physical regularities of a wide spectrum aerosols behavior at its filtration through super-thin materials (Լայն տիրույթի աերոզոլների վարքի ֆիզիկական օրինաչափությունների հետազոտումը, երբ դրանք անցնում են գերբարակ նյութերով) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #3, էջ 51–56 |

E. V. Chubaryan, R. M. Avakyan, G. G. Harutyunyan, A. S. Piloyan

Universe evolution in the Einstein frame of Jordan–Brans–Dicke theory (Տիեզերքի էվոլյուցիան Յորդան–Բրանս–Դիկեի տեսության էյնշտեյնյան ներկայացմամբ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2010, #2, էջ 49–54 |

R. M. Avagyan, G. H. Harutyunyan

Role of a scalar field in the radiation dominated epoch of the Universe Evolution | Astrophysics, Volume 51, Issue 1, 121-129, 10.1007/s10511-008-0013-6, 2008
1   2   3   4   5   6   7  |  See all
 

Thesis

Р. М. Авагян, Н. А. Саарян, Г. Г. Арутюнян, А. С. Котанджян

Об одном сценарии расширения ранней Вселенной | XVI Всероссийская гравитационная конференция, Международная конференция по гравитации, космологии и астрофизике. 2017, стр. 50

Kotanjyan Anna, Avagyan Roland, Harutyunyan Gohar, Sushkov Sergey, Chubaryan Edvard

Late stage of the Universe evolution taking into account the vacuum effects | The Modern Physics of Compact Stars, 2015, p. 8