Gor Aleksanyan
Biography
Education
1994 - 1999: Secondary School of Voskevan village of Tavush region
1999 - 2004: N2 Secondary School of c. Noyemberyan of Tavush region
2004 - 2008: Bachelor of Faculty of Geography of YSU (Diploma with honor)
2008 - 2010: Master of Chair of Social-Economic Geography, Faculty of Geography and Geology of YSU (Diploma with honor)
2010 - 2013: PhD student of Chair of Social-Economic Geography, Faculty of Geography and Geology of YSU in the field of Geoecology

Profession
Geography

Position
Assistant Professor, Lecturer of Chair of Service of YSU (2017)

Scientific Degree
PhD in Geography (2013, Yerevan)

Work experience
2008 - 2011: Chair of Social-Economic Geography, Faculty of Geography and Geology of YSU - junior scientific worker of “The Integral Geographical Prognosis of Sustainable Development of Armenia” research project
2011 - 2013: Chair of Social-Economic Geography, Faculty of Geography and Geology of YSU – lecturer
2013 - 2017: Chair of Service, Faculty of Geography and Geology of YSU – Assistant
2017 - up to now Chair of Service, Faculty of Geography and Geology of YSU – Associate Professor
2018: March Head of Chair of Service
Since 2014: Local trainer of World Federation of Tourism Guide Association (WFTGA)
2010 - 2015: Quantum College - teacher of Geography
2015 - 2017: Quantum College International Baccalaureate (IB DP)- CAS coordinator
2015 - 2016: Branch of YSU in Ijevan - lecturer
2014 Jun-Sep: Jade University, Germany, intern-researcher (in the field of Sustainable tourism management)
2016 Sep - 2017 Jan: Guest lecturer at Jade University, Germany, Wilhelmshaven (Tourism management)
2018 March- 2019 June: Chairman of Service (Organization of Service Activity and Sustainable Tourism) Chair at YSU
2018 - 2019: Tourism Expert for Save the Children for the “EU4Youth: Better Skills for Better Future” regional project (2018-2020)
Since Arpil 2019: Chairman of Tavush Tourism Development Agency (Destination Management Organization)

Public Activities
2006 - 2013: Member of Association for Sustainable Human Development
2007 - 2009: Member of Student Scientific Society of YSU
2009 - 2012: Chairman of Student Scientific Society of Faculty of Geography and Geology of YSU

Areas of Research and Professional Interest
Sustainability, Sustainable Tourism, Risks in Tourism, Innovation in Service and Tourism, , Problems of Tourism Industry of Armenia, Methodology of research

Title of PhD Thesis
«Geoecological features and consequences of nature use of territory of the Republic of Armenia (geographical aspect)» (Yerevan, 2013, Earth Sciences 005 Specialized Scientific Council, YSU)

Participation in conferences, seminars, scientific-educational projects
 • National (in Armenia) conferences
  2010: «About the Problems of Geography and Geology»
  2010: «Nature use and Nature Protection in Armenia: Environmental Problems»
  2011: «Actual Problems and Development Perspectives of Tavush Region»
 • International conferences
  2010: «Problems of Mining», S. Petersburg, Russia
  2012: «Geology in Developing World», Perm, Russia
  2012: «Social Forum on Sustainable Development: Green Economy», Moscow, Russia
  2012: «Geographical Sciences in Realization of Sustainable Development Strategy in Globalizing World», Minsk, Belarus
  2013: «Lomonosov-2013», Moscow, Russia
 • International Seminars
  2009: «Integral-ecological Assessment of Environment», UNDP, Tbilisi, Georgia
  2010: «Green Economy», BST, Sighnaghi, Georgia
  2011: «Green Economy», BST, Sighnaghi, Georgia
  2011: «Young Greens of Caucasus in Europe: Lets to create our Common Future», CDN, Gori, Georgia
  2012: «Net-life: Diversity and Intercultural Dialog – youth debate and work», FYEG, La Bemont, Switzerland,
  2013: «Geography in Modern World: Problems and Perspectives», Summer School, Abramtsevo, Russia
  2013: TEMPUS-SuToMa -Sustainable Tourism Management, Tbilisi, Georgia
  2014: TEMPUS-SuToMa- Sustainable Tourism Management, Worms, Germania
  2014: «Intercultural Communication» Training of Trainers, Wilhelmshaven, Germania,
  2015: Design of Master modules for Sustainable Tourism Management, Worms, Germany
  2015: Intercultural Communication for building bridges- Training of Trainers, Wilhelmshaven, Germany
  2017: III International Youth Scientific School "Innovation Management" (Armenia, Tsakhkadzor, 23-23 November)
  2018: (upcoming) “Change in classroom: promoting innovative teaching & learning to enhance student learning experience in eastern partnership countries”, Erasmus+PRINTel, December 02-09 Sweden Linköping University
 • International projects
  2012 - 2016: SuToMa – Development of new modules for international bachelor and master programmes in sustainable tourism management – local coordinator for YSU
  2012 - 2014: Sharing Collectively the Competences of the Researchers to the Farmers for a Sustainable and Ecological Exploitation of the Agricultural and Environment Protection (ECO-AGRI) – assistant of local coordinator
  2014 - 2016: Continuous improvement strategy for increasing the efficiency of wastewater treatment facilities in the Black Sea coastal states («CISWastewater») – assistant of local coordinator

  Awards
  First place Diploma in Perm State University for the best scientific speech of section of conference «Geology in Developing World» - 2012
  Certificates of honor on Organization of Active Scientific life of Students of Faculty of Geography and Geology of YSU – 2009-2012
  Letter of acknowledgement of the Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia for having a great contribution to the establishment and development of YSU SSS and the 70th anniversary of the SSS – 2017
  YSU Diploma Dedicated to the 100th anniversary of YSU and for conscientious and effective work at YSU

  Languages
  Armenian, English, Russian

  Marital Status
  Single

  goraleksanyan@ysu.am
 • Gor Aleksanyan

  Associate Professor | Faculty of Geography and Geology - Chair of Service
   
   

  Book

  Գրիգորյան Մ․ Ա․, Սուվարյան Ս․ Ռ․, Ալեքսանյան Գ․ Փ․, Քելյան Ս․ Ս․

  Սերվիս մասնագիտության ուսումնական պրակտիկաների կազմակերպման ուսումնամեթոդական ուղեցույց | ԵՊՀ հրատ., 2016թ․, 66 էջ

  Altmann Gila, Aleksanyan Gor

  Sustainable Tourism | Textbook, Jade University, Gemany, 2014, 165 pages
   

  Article

  G.P. Aleksanyan

  The concept of tourism destination in the context of geographical space (Զբոսաշրջային դեստինացիայի հայեցակարգը աշխարհագրական տարածության համատեքստում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Երկրաբանություն և աշխարհագրություն, 2020, հ. 54, #3, էջ 203-210 |

  Գոռ Ալեքսանյան, Աստղիկ Նահապետյան, Արթուր Խասիկյան

  Խավար զբոսաշրջությունը որպես ՀՀ-ում այլընտրանքային զբոսաշրջության զարգացման ուղղություն | Զբոսաշրջությունը 21-րդ դարի ֆենոմեն: 2018թ․, էջ 38-45 |

  Алексанян Г. П., Сафарян А. А.

  Методология интегральной оценки туристского потенциала территории | Աշխարհագրության և երկրաբանության արդի հիմնախնդիրները: 2018թ․, էջ 327-331 |

  Ալեքսանյան Գ․ Փ․

  Զբոսաշրջության սեզոնայնություն. Հիմնախնդիրներ և հնարավորություններ | Գիտաժողովի նյութ: 2018թ․, 331-336 էջ |

  A. A. Safaryan, G. P. Aleksanyan

  Landscape prerequisites and some problems of ecotourism development in Armenia | География и Туризм. 2018, стр. 102-106 |
  1   2   3   4  |  See all