Hakob H. Ohnikyan
Biography
Education
1965-1967 - B.Sc.: Faculty of Mathematics and Mechanics, Yerevan State University
1967-1971 - Faculty of Mathematics and Mechanics, Moscow State University
1973-1976 - PhD: Steklov Mathematical Institute, Moscow

Academic degree
Candidate of Physical and Mathematical Sciences
Candidate thesis: «On Category of Cobordisms which Generalized of Dense Pontryagin Cobordisms», Tbilisi State University, 1990

Professional experience
From 1990 to date: Associate professor, Yerevan State University
1971-1973, 1976-1990: Assistant professor, Yerevan State University

Academic courses
Analytic Geometry, Set Theory and Topology, Advanced Chapters of Topology, Theory of Linear Algebra and Analytic Geometry , Linear Algebras Theory, Algebraic Topology

Scale of professional interests
Algebraic Topology, Linear Algebras, Hypercomplex Number’s Systems

Participation in grant projects
• Structures defined by identities and hyperidentities and their applications (2008-2010)
• Construction homotopy theory, homology and differential manyfolds in the infinite varieties of Hilbert spaces and construction of composition in an infinite quadratic forms.(2004-2007)

Languages
Armenian, Russian, English

Hakob H. Ohnikyan

Associate Professor | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of Algebra and Geometry
 
 

Book

Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Հ. Հ. Օհնիկյան

Վերլուծական երկրաչափություն | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018թ․, 224 էջ

Վարդան Փիլիպոսյան, Հակոբ Օհնիկյան

Վերլուծական երկրաչափություն | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2018 թ., 224 էջ |

Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Հ. Օհնիկյան

Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք (մաս II) | Ոսումնական ձեռնարկ, Երևան , 2012.

Վ. Ս. Աթաբեկյան, Վ. Ա. Բեգլարյան, Ն. Գ. Գալստյան, Ս. Հ. Դալալյան, Ս. Ս.Դավիդով, Լ. Ա. Մաթևոսյան, Յ. Մ. Մովսիսյան, Վ. Ա. Ներսիսյան, Վ. Ա. Փիլիպոսյան, Հ. Հ. Օհնիկյան

Հանրահաշվի և երկրաչափության ամբիոնի կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու | ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2009
 

Article

Огникян А. А.

Описание кольца когомологий некоторых пространств Тома как модулей над алгеброй Стинрода А2 | Бакинская международная топологическая конференция, Тезисы (часть 2), Баку 1987, стр 223

H. H. Ohnikian

Кольца когомологий по модулю 2 некоторых пространств Тома (Թոմի որոշ տարածությունների րստ 2 մոդուլի կոհոմոլոգիաների օղակները) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 28-32 (ռուսերեն) |

Hakob H. Ohnikyan

Об одном обобщении оснащенного бордизма | Докл. Акад. Наук Арм. ССР, Том LXXIX,N5, 1984, стр. 195-198
1   2   3  |  See all