Harutyun M. Khachikyan
Biography
Education
1990 - 1994: PhD at YSU Law Faculty
1983 - 1990: YSU Law Faculty

Scientific degree, title
Doctor of Laws, Professor

Topic of Thesis
PhD – «Punishment Execution for the first time detained persons», PhD, 1994
Moscow State Law Academy
Doctorate – «Detention and the actual issues of the execution of the latter in Republic of Armenia» Doctor of Laws, 12.00.05 ,2008

Scope of Scientific Research
The issues of criminal punishments execution for detained, Tendencies of creation and development of penitentiary law, protection of the rights of detainees

Lectured courses
Penitentiary Law, Criminopenology

Professional Activity
1994: Deputy Dean of YSU Law Faculty
1994 - 2011: Docent of YSU Criminal Law Chair
2000: Docent
2012 – present: Professor of the YSU Criminal Law Chair

Participation in Scientific/Professional Institutions
2005 - present: Member of the 001 Jurisprudence Professional Commission of HCC
1996 - 1997: President of the Commission of RA Penitentiary Code development
2015 - present: Member of the Working Group for RA Penitentiary Code Draft ՀՀ

Participation in Editorial Groups+
Member of the Editorial Group of «State and Law» Journal

Participation in public or other institutions
1997 - present: member of RA Lawyers’ Association

Awards /Titles
2014: Special Gratitude Award of RA President

Languages
Armenian (native), Russian, English

Army Service
1984 - 1986: Service in Soviet Army

(+374 60) 71-02-50
(inner line 12-50)
h.khachikyan@ysu.am

Harutyun M. Khachikyan

Deputy Dean, Doctor of Law, Professor | Faculty of Law - Chair of Criminal Law
 
 

Book

Հարություն Մ. Խաչիկյան, Գագիկ Ս. Ղազինյան, Արթուր Գ. Վաղարշյան, Սամվել Ա. Դիլբանդյան, Արևիկ Հ. Պետրոսյան, Մանուկ Ա. Մկրտչյան, Լուսինե Ս. Հակոբյան, Կարինե Դ. Գևորգյան

Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը և հետագա բարելավման խնդիրը | Մենագրություն: Տիգրան Մեծ, 2017թ․, 304 էջ

Առաքելյան Սերգեյ, Գաբուզյան Արա, Խաչիկյան Հարություն, Ղազինյան Գագիկ, Մաղաքյան Նորիկ, Մարգարյան Աննա, Սիմոնյան Տիգրան, Քոչարյան Վիգեն

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս) | Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ: Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)

Առաքելյան Սերգեյ, Գաբուզյան Արա, Խաչիկյան Հարություն, Ղազինյան Գագիկ, Մաղաքյան Նորիկ

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (ընդհանուր մաս) | Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ: Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)

Հ. Մ. Խաչիկյան

ՀՀ քրեակատարողական իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 416 էջ

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010
1   2   3  |  See all
 

Article

Арутюн Хачикян

Особенности правового регулирования исполнения лишения свободы в Советской Армении в период 1926-1933 гг. | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) N3, Երևան, 2004, էջ 16-20

Арутюн Хачикян

Сравнительно-правовой анализ особенностей регулирования аналогичных уголовно-исполнительных правоотношений в уголовно-исполнительных кодексах Республики Армения и Российской Федерации | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) N3, Երևան, 2005, էջ. 10-17

Harutyun M. Khachikyan

Проблема лишения свободы в средневековой Армении (V-XIV вв.) (Ազատազրկման հիմնախնդիրը միջնադարյան Հայաստանում (V-XIV դդ.)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 46-60 |

Harutyun M. Khachikyan

Պատժի նպատակների հիմնախնդիրները քրեական իրավունքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 56-63 |
1   2   3  |  See all