Harutyun M. Khachikyan
Biography
Education
1990 - 1994: PhD at YSU Law Faculty
1983 - 1990: YSU Law Faculty

Scientific degree, title
Doctor of Laws, Professor

Topic of Thesis
PhD – «Punishment Execution for the first time detained persons», PhD, 1994
Moscow State Law Academy
Doctorate – «Detention and the actual issues of the execution of the latter in Republic of Armenia» Doctor of Laws, 12.00.05 ,2008

Scope of Scientific Research
The issues of criminal punishments execution for detained, Tendencies of creation and development of penitentiary law, protection of the rights of detainees

Lectured courses
Penitentiary Law, Criminopenology

Professional Activity
1994: Deputy Dean of YSU Law Faculty
1994 - 2011: Docent of YSU Criminal Law Chair
2000: Docent
2012 – present: Professor of the YSU Criminal Law Chair

Participation in Scientific/Professional Institutions
2005 - present: Member of the 001 Jurisprudence Professional Commission of HCC
1996 - 1997: President of the Commission of RA Penitentiary Code development
2015 - present: Member of the Working Group for RA Penitentiary Code Draft ՀՀ

Participation in Editorial Groups+
Member of the Editorial Group of «State and Law» Journal

Participation in public or other institutions
1997 - present: member of RA Lawyers’ Association

Awards /Titles
2014: Special Gratitude Award of RA President

Languages
Armenian (native), Russian, English

Army Service
1984 - 1986: Service in Soviet Army

(+374 60) 71-02-50
(inner line 12-50)
h.khachikyan@ysu.am

Harutyun M. Khachikyan

Deputy Dean, Doctor of Law, Professor | Faculty of Law - Chair of Criminal Law
 
 

Book

Հարություն Մ. Խաչիկյան, Գագիկ Ս. Ղազինյան, Արթուր Գ. Վաղարշյան, Սամվել Ա. Դիլբանդյան, Արևիկ Հ. Պետրոսյան, Մանուկ Ա. Մկրտչյան, Լուսինե Ս. Հակոբյան, Կարինե Դ. Գևորգյան

Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանադրական կենսագործման ներկա վիճակը և հետագա բարելավման խնդիրը | Մենագրություն: Տիգրան Մեծ, 2017թ․, 304 էջ

Առաքելյան Սերգեյ, Գաբուզյան Արա, Խաչիկյան Հարություն, Ղազինյան Գագիկ, Մաղաքյան Նորիկ, Մարգարյան Աննա, Սիմոնյան Տիգրան, Քոչարյան Վիգեն

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (հատուկ մաս) | Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ: Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2004, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)

Առաքելյան Սերգեյ, Գաբուզյան Արա, Խաչիկյան Հարություն, Ղազինյան Գագիկ, Մաղաքյան Նորիկ

Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք (ընդհանուր մաս) | Դասագիրք բուհերի համար: Գ.Ս. Ղազինյանի խմբագրությամբ: Եր., Երևանի համալ. հրատ: Վերահրատարակումներով (1-ին հրատ.` 2003, 2-րդ` 2006, 3-րդ` 2007, 4-րդ` 2009, 5-րդ` 2011, 6-րդ` 2012)

Հ. Մ. Խաչիկյան

ՀՀ քրեակատարողական իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011, 416 էջ

Վ. Այվազյան, Ս. Առաքելյան , Դ. Ավետիսյան, Տ. Բարսեղյան, Ա. Բաղդասարյան, Գ. Բալայան, Կ. Բալայան, Ա. Գաբուզյան, Կ. Գևորգյան, Ա. Գյուլումյան, Գ. Դանիելյան, Հ. Դանիելյան, Տ. Դավթյան, Ա. Դիլանյան, Ս. Դիլբանդյան, Ռ. Եղյան, Հ. Ենգոյան, Ա. Երիցյան, Ա. Թաթոյան, Ա. Թամազյան, Ֆ. Թոխյան, Հ. Թովմասյան, Մ. Թոփուզյան, Ա. Իսկոյան, Ա. Խաչատուրյան, Ա. Խաչատրյան, Դ. Խաչատրյան, Հ. Խաչիկյան, Ս. Ծաղիկյան, Ե. Կիրակոսյան, Գ. Կոստանյան, Լ. Հակոբյան, Հ. Հակոբյան, Ջ. Հակոբյան, Ա. Հարությունյան, Գ. Հարությունյան, Ա. Հովսեփյան, Գ. Ղազինյան, Ա. Ղամբարյան, Գ. Ղարախանյան, Հ. Ղուկասյան, Ա. Մարգարյան, Ռ. Մելիքյան, Դ. Մելքոնյան, Ս. Մեղրյան, Ա. Մկրտումյան, Գ. Մուրադյան, Ս. Մուրադյան, Հ. Նազարյան, Է. Շաթիրյան, Ա. Պետրոսյան, Գ. Պետրոսյան, Ռ. Պետրոսյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Պողոսյան, Ժ. Ջհանգիրյան, Վ. Ռաֆայելյան , Գ. Սաֆարյան, Դ. Սերոբյան, Վ. Ստեփանյան, Ա. Վաղարշյան, Վ. Վարդանյան, Վ. Քոչարյան

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ | Մենագրություն (համահեղինակությամբ), Ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք» հրատ., 2010

Հ. Մ. Խաչիկյան

ՀՀ քրեակատարողական իրավունք | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2009

А. М. Хачикян

Лишение свободы: криминологические и уголовно-исполнительные проблемы | Монография, Изд. ЕГУ, 2008 |

А. М. Хачикян

История применения и правового регулирования наказания в виде лишения свободы в Армении | Монография, Ереван, Изд. ЕГУ, 2005

Հարություն Խաչիկյան

Մի քանի նկատառումներ ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ | Իրավագիտության հարցեր, N2, Երևան, 2004, էջ. 68-71

Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա., Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Քոչարյան Վ., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

Պետություն և իրավունք | Դասագիրք հանրակրթական դպրոցի 10-րդ դասարանցիների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 2001, 192 էջ

А. М. Хачикян

Лишение свободы: проблемы исполнения наказания в отношении впервые осужденных | Монография, Ереван, Изд.-во "Тигран Мец", 2000

Այվազյան Ն., Ապիյան Ն., Գաբուզյան Ա., Գևորգյան Հ., Եղյան Ռ., Իսկոյան Ա., Խաչիկյան Հ., Ղազինյան Գ., Ղարախանյան Գ., Պետրոսյան Գ., Պետրոսյան Ռ., Վաղարշյան Ա., Քոչարյան Վ., Օհանյան Լ.

Պետության և իրավունքի հիմունքներ | Դասագիրք 9-10-րդ դասարանի համար, «Լույս» հրատ., Երևան, 1998, 336 էջ
 

Article

Հարություն Խաչիկյան

Անչափահաս դատապարտյալներ. Քրեակատարողական ասպեկտ | Պետություն և իրավունք, Եր., 2020, թիվ 2 (87), 63-70 էջեր |

Harutyun Khachikyan, Davit Zilfimyan

Միջավայրը քրեակատարողական հիմնարկներում և ազատազրկման դատապարտված իրավապահ մարմինների նախկին աշխատակիցների արտաքին սոցիալական կապերը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն», Երևան, 2020 № 3 (33), էջ 3-15 |

Harutyun Khachikyan

The Resocialization of the Convict and the New Criminal and Penitentiary Legislations of Armenia | Materials of the Conference Devoted to the 85th Anniversary of the Faculty of Law at Yerevan State University, Yerevan, YSU Press, 2018, p. 190-202 |

Հարություն Խաչիկյան

Պատժի ենթարկված անձի վերասոցիալա կանացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում | Մարդու առանձին սոցիալական իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. փոփոխություններով Սահմանադրության համատեքստում, Երևան, «ԻՐԱՎՈՒՆՔ» 2016. էջ 60-78 |

Հարություն Խաչիկյան

ՀՀ քրեակատարողական օրենսդրության զարգացման միտումները | ԵՊՀ իրավագիտության ‎ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (գլխ. խմբ.` Գ.Ս. Ղազինյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, էջ 244-265 |

Ю. М. Антонян, А. М. Хачикян

Понятие личности преступника | Сборник научных трудов, ФГУ ВНИИ МВД России, Москва, 2011, стр. 3-19

Хачикян А. М.

Наказание в виде лишения свободы в Армении в условиях потери государственной независимости (XV-XVII вв.) | Уголовно-исполнительное право, N 1(11), Москва, 2011, стр. 31-34

Хачикян А. М.

К вопросу о понятиях "Криминопенология" и "Пенитенциарная преступность" | Вестник Орловского Государственного Университета N1(1), Орел, 2008, стр. 74-79

Хачикян А. М.

Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях: сравнительный анализ (по уголовно-идполнительному законодательству республики Армения и Российской Федерации) | Вестник Московского Экономико-лингвистического Университета N 2, Москва, 2008, стр. 189-200

Хачикян А. М.

Особенности социальной среды в местах лишения свободы | Человек: прступление и наказание. N2 (57), Рязань, 2007, стр. 43-46

Арутюн Хачикян

Особенности правового регулирования исполнения лишения свободы в Советской Армении в период 1926-1933 гг. | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) N3, Երևան, 2004, էջ 16-20

Арутюн Хачикян

Сравнительно-правовой анализ особенностей регулирования аналогичных уголовно-исполнительных правоотношений в уголовно-исполнительных кодексах Республики Армения и Российской Федерации | Իրավագիտության հարցեր (Вопросы правоведения) N3, Երևան, 2005, էջ. 10-17

Harutyun M. Khachikyan

Проблема лишения свободы в средневековой Армении (V-XIV вв.) (Ազատազրկման հիմնախնդիրը միջնադարյան Հայաստանում (V-XIV դդ.)) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (106), Երևան 2002թ., էջ 46-60 |

Harutyun M. Khachikyan

Պատժի նպատակների հիմնախնդիրները քրեական իրավունքում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (102), Երևան 2000թ., էջ 56-63 |