Hasmik A. Shahinyan
Biography
Education
2009 - 2015: Yerevan State University, Faculty of Radiophysics, Ph.D. program, Theoretical physics
2007 - 2009: Yerevan State University, Faculty of Radiophysics, master degree
2003 - 2007: Yerevan State University, Faculty of Radiophysics, bachelor degree

Academic degree
2016: Yerevan State University; Ph.D. degree - “Presence of strange quark matter in superdense celestial objects”

Professional experience
2018 - up now: Yerevan State University, Dept. of Wave process theory and physics, assistant
2018 - up now: Yerevan State University, Faculty of. Radiophysics, Scientific Secretary of Radiophysics Faculty Council
2016 - up to now: Research laboratory of Super dense stars, researcher
2009 - 2018: Yerevan State University, Dept. of Wave process theory and physics, laboratory assistant

Academic courses
2018 - up now: Yerevan State University; Atomic and nuclear physics (B.), Micro world physics (B.),
2016 - 2018: Yerevan State University; Computer practice (B)
2004 - 2017: Yerevan State University; Mechanics (B.)

Scale of professional interests
Super Dense stars physics; Physics of elementary particles; Nuclear Physics

Languages
Armenian (native), Russian (fluent), English (fluent)

Computer skills
MS Office, MatCad , Matlab, Origin

hasmik.shahinyan@ysu.am

Hasmik A. Shahinyan

Assistant | Faculty of Radiophysics - Chair of Applied Electrodynamics and Modelling
 
 

Article

Yu. L. Vartanyan, A. K. Grigoryan, H. A. Shahinyan

Strange stars at vacuum pressure dependent on quark density (Տարօրինակ աստղերը քվարկների խտությունից կախված վակուումի ճնշման դեպքում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 71–76 |

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, G. B. Alaverdyan, A. K. Grigoryan, A. R. Harutyunyan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Strange quark matter in compact stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015-09-30, 1-15 pp.

Вартанян Ю.Л. , Меликян Ш.Р. , Шагинян А.А.

Электроны в кварковой плазме | Астрофизика , том 55, N3 , 413-416 , 2012

Շահինյան Հ. Ա.

Փոքր զանգվածով տարօրինակ աստղերի մասին | Հոբելյանական գիտական նստաշրջան, Հոդվածների ժողովածու, ֆիզմաթ գիտություններ, 2010թ., 173-180
 

Thesis

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, A. K. Grigoryan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Mass-radius relation of white and strange stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, 6 p.

Yu. Vardanyan, A. Grigoryan, H. Shahinyan

Pulsars with more exactly measured masses as possible candidates of strange stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, p. 14