Hasmik A. Shahinyan
Biography
Educational Background
(In Chronological Order)
2003 - 2007 Graduated from Yerevan State University, Faculty of Radiophysics, bachelor degree, Specialization: Theoretical physics, Qualification: Physicist
2007 - 2009 Graduated from Yerevan State University, Faculty of Radiophysics, master degree
2009 - up to now Post Graduate Student at Yerevan State University, Faculty of Radiophysics, Chair of Wave Processes Theory and Physics.

Research and Work Experience
(In Chronological Order)
2009 - up to now Laboratory assistant at Wave Processes Theory and Physics Chair of Radiophysics Faculty of Yerevan State University

Main Research Interests/ Expertise
Superdense star physics

Current research interests
The strange quark matter in superdense celestial objects

Language skills
Native in Armenian, Fluent in Russian and in English

Other Interests and Studies
Studying hystory of The Great Patriotic War, particularly the armenians participation in that war

Hasmik A. Shahinyan

Senior Specialist of Laboratory | Faculty of Radiophysics - Chair of Wave Process Theory and Physics
 
 

Article

Yu. L. Vartanyan, A. K. Grigoryan, H. A. Shahinyan

Strange stars at vacuum pressure dependent on quark density (Տարօրինակ աստղերը քվարկների խտությունից կախված վակուումի ճնշման դեպքում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 71–76 |

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, G. B. Alaverdyan, A. K. Grigoryan, A. R. Harutyunyan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Strange quark matter in compact stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity, 2015-09-30, 1-15 pp.

Вартанян Ю.Л. , Меликян Ш.Р. , Шагинян А.А.

Электроны в кварковой плазме | Астрофизика , том 55, N3 , 413-416 , 2012

Շահինյան Հ. Ա.

Փոքր զանգվածով տարօրինակ աստղերի մասին | Հոբելյանական գիտական նստաշրջան, Հոդվածների ժողովածու, ֆիզմաթ գիտություններ, 2010թ., 173-180
 

Thesis

Yu. L. Vartanyan, G. S. Hajyan, A. K. Grigoryan, A. G. Alaverdyan, H. A. Shahinyan

Mass-radius relation of white and strange stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, 6 p.

Yu. Vardanyan, A. Grigoryan, H. Shahinyan

Pulsars with more exactly measured masses as possible candidates of strange stars | The Modern Physics of Compact Stars and Relativistic Gravity 2015, 2015-09-30, p. 14