Heghine H. Ghazoyan
Biography
Education
M. Sc. Physical Chemistry (Full Course), Yerevan State University, 1986
Physical Chemistry (post-graduate Course), Yerevan State University, 1991

Academic degree
Candidate - “Intermolecular Interactions and Solvation Proceses in Dialkylsulfoxides Solutions of Acrylonitrile: Polymerization of Acrylonitrile and Physicochemical Propertyes of the Synthesised Polymers”, 2003, Institute of Chemical Physics of the AR Academy of Sciences

Professional experience
Junior scientific researcher, Yerevan State University 2001 - 2003
Laboratory assistant, researcher, Yerevan State University, 2003 - 2007
Assistant, researcher, Yerevan State University, 2007 - 2011
Assistant Prof., Yerevan State University, 2011 - present

Academic courses
Physical Chemistry
Thermodynamics of Solutions
Nonequilibrium Thermodynamics
Colloids Chemistry

Scale of professional interests
Thermodynamic Studies of Molecular Interactions in Chemical and Biochemical Systems. Calorimetry, Densimetry

Languages
Armenian, English, Russian

(+374 60) 71 04 08
heghine@ysu.am

Heghine H. Ghazoyan

Associate Professor | Faculty of Chemistry - Chair of Physical and Colloids Chemistry
 
 

Book

Ղազոյան Հ.Հ.

Ոչ հավասարակշռական թերմոդինամիկա (գործնական առաջադրանքներ և վարժություններ), ուսումնամեթոդական աշխատանք | Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2013թ., էջ 46:

Հ. Հ. Ղազոյան, Շ. Ա. Մարգարյան

Փորձնական տվյալների մաթեմատիկական վերլուծությունը քիմիայում | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2008, 54 էջ

Հ. Հ. Ղազոյան

C վիտամինի լուծույթների կալորիաչափական ուսումնասիրությունները | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2007, 12 էջ

Հ. Հ. Ղազոյան, Կ. Ռ. Գրիգորյան

α-ամինաթթուներում պրոտոնի անցման էնթհալպիաների որոշումը տարբեր միջավայրերում կալորիաչափական եղանակով | Ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.: Երևանի համալս. հրատ., 2006, 12 էջ
 

Article

H. H. Ghazoyan, L. D. Popov, I. N. Scherbakov, S. A. Borodkin, Yu. V. Revinskii, E. A. Kazoyan, G. A. Shaginyan, A.R. Sarkisyan, Sh. A. Markaryan

Synthesis, Structure and Properties of New Enamine Containing Coumarin and Phosphonium Fragments | Russian journal of general chemistry, 2019, v. 89, № 5, p. 906-912

H.H. Ghazoyan

Reply to “Comments on study of thermodynamic properties of binary mixtures of propionitrile with dimethylsulfoxide (or diethylsulfoxide) at temperatures from (298.15 to 323.15)K” | J. Mol. Liq., 2019, v. 288, p. 111104

Shiraz A. Markarian, Heghine H. Ghazoyan, Hasmik R. Sargsyan, Gohar A. Shahinyan

Thermodynamic and Spectroscopic (UV–Vis, FT IR) Studies of Solutions of CoCl2 (or NiCl2) in Diethylsulfoxide | Journal of Solution Chemistry, 48, 10, 1378-1392 էջ

H.H. Ghazoyan

Corrigendum to “Volumetric properties of binary mixtures of acrylonitrile with dimethylsulfoxide (or diethylsulfoxide) at temperatures from 298.15 to 323.15K” [Chemical Journal of Armenia 70 (2017) 462-476] | Հայաստանի քիմիական հանդես, 2019, 72, 534-537 էջ

H. H. Ghazoyan , Sh. A. Markarian

Densities and electrical conductivities of copper(II) chloride solutions in dimethyl sulfoxide and water–dimethyl sulfoxide equimolar mixture at the temperatures 298.15, 308.15 and 318.15 K (Դիմեթիլսուլֆօքսիդում և ջուր-դիմեթիլսուլֆօքսիդ հավասարամոլային խառնուրդում պղնձի(II) քլորիդի լուծույթների խտությունները և տեսակարար էլեկտրահաղորդականությունները 298.15, 308.15 և 318.15 Կ ջերմաստիճաններում ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 3-9 |
1   2   3   4   5   6   7  |  See all
 

Thesis

Е. Казоян, A. Саркисян, Ш. Маркарян

Уф-исследование комплексообразования п-Нитроанилина с молекулами аэрозоля от в мицеллярных системах | XVII Международная конференция «Спектроскопиа координационных соединений», 10- 13.09.2020, с. 299-300, Россия

Ghazoyan H. H., Grigoryan Z. L., Sargsyan H. R., Markarian S. A.

The study of thermodynamic properties of binary mixtures diethylsulfoxide-acetonitrile (or propionitrile) | КЛАСТЕР КОНФЕРЕНЦИЙ 2018: XIII Международная научная конференция «Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах», 2018, стр. 222-223 |

Ghazoyan H. H., Grigoryan Z. L., Markarian S. A.

Viscosity and volumetric properties of acrylonitrile+ dimethylsulfoxide binary mixtures at T= (298.15-318.15)K | XXI International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (RCCT 2017). p. 270

А. Р. Саркисян, Г. А. Шагинян, Е. А. Казоян, И. Н. Щербаков, Ш. А. Маркарян

Изучение комплексообразования хлорида и нитрата меди (II) с диэтилсульфоксидом методом УФ-спектроскопии | XIV Международная конференция “Спектроскопия координационных соединений” Краснодар, Россия, 2017, с. 263 |

Grigoryan Z. L., Ghazoyan H. H., Markarian S. A.

Molecular interaction between nitrile group containing compounds (acetonitrile, acrylonitrile, polyacrylonitrile) and dimethylsulfoxide | IV International Conference “Current Problems of Chemical Physics”, 2015, p. 166 |
1   2  |  See all