Hrachik Gh. Mirzoyan
Biography
Education
1958 - 1963: YSU, Department of History
1963 - 1966: YSU, Post-graduate studies

Academic degree
Candidate of Philosophical Sciences, “Philosophy of Simeon Djughayetsi”, 1967, YSU.
Doctor of Philosophical Sciences, “Critical analysis of Armenian Philosophical Thought of 17th Century”, 1984, YSU

Professional experience
1971: Docent, Chair of History of Philosophy
1978: Professor, Chair of History of Philosophy
1998 - 2004: Dean, Department of Philosophy, Sociology and Psychology
2005 - present: Dean, Department of Philosophy and Psychology

Academic courses
History of Armenian Philosophy, History of Modern Philosophy

Framework of Scientific Research
Armenian Philosophy, History of Culture

Languages
Armenian, Russian, German (with vocabulary)

Membership in Professional Organizations
Deputy Head of Professional Council 013

Awards
Honarary Certificate of Supreme Council of Armenian Soviet Socialist Republic
2 golden medals of YSU

Hrachik Gh. Mirzoyan

 
 

Book

Ս. Ա. Զաքարյան, Հ. Ղ. Միրզոյան, Ս. Ս. Պետրոսյան, Ա. Ա. Սարգսյան, Ն. Ս. Մովսիսյան

Հայ փիլիսոփայությունը ազգային ինքնության հարացույցների կառուցարկան ու արդիականացման գործոն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 190 էջ

Мирзоян Г. К., Гончар. Н. А.

Почему суд по факту геноцида армян Турция призывает доверить историкам | издательство ЕГУ, Ереван, 2012, 69 с.

Հ. Ղ. Միրզոյան

Գրիգոր Նարեկացու բառաստեղծական արվեստը | Մենագրություն, Երևան, 2006, 125 էջ

Հ. Ղ. Միրզոյան

Հովհաննես Մրքուզ Ջուղայեցի | Մենագրություն, Երևան, 2001, 271 էջ

Հ. Ղ. Միրզոյան

XVII դարի հայ փիլիսոփայական մտքի քննական վերլուծություն | Մենագրություն, Երևան, 1983, 434 էջ
1   2  |  See all
 

Article

Hrachik Gh. Mirzoyan

Монтескье об армянах (Մոնտեսքյոն հայերի մասին) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (99), Երևան 1999թ., էջ 42-47 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Ստեփանոս Դաշտեցու առաջին «Զրույց-բանավեճը» | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (93), Երևան 1997թ., էջ 89-100 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Вопрос о взаимоотношении души и тела в армянской философии XVII в. (Հոգու և մարմնի փոխհարաբերության հարցը XVII դ. հայ փիլիսոփայության մեջ) | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2(92), Երևան 1997թ., էջ 113-117 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Նորայայտ փաստեր Գրիգոր Տղայի կեանքի եւ գործունեութեան մասին | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (90), Երևան 1996թ., էջ 77-88 |

Hrachik Gh. Mirzoyan

Ստեփանոս Դաշտեցու պատմամշակոլթային արժեքը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (87), Երևան 1995թ., էջ 106-119 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  |  See all