Inessa H. Semerjyan
Biography
Education
1992 - 1997: Yerevan State University, Faculty of Biology, Department of Ecology.

Academic degree
“The activity of soil enzymes as an indicator of the degree of soil cultivated”
PhD – Doctor of Biology, 2007, Yerevan State University.

Professional experience
1997 – since now: Yerevan State University

Languages
Russian, English

Inessa H. Semerjyan

Assistant | Faculty of Biology - Chair of Biochemistry, Microbiology and Biotechnology
 
 

Book

Semerjyan I.H., Grigoryan K.V.

Diagnostics of slida polluted whith heavy metals by enzyme activity | Convershion Potential of Armeni and ITSTC Programs. International Seminar (Abstracts), 2000, Yerevan, p.199
 

Article

Semerjyan I., Petrosyan M., Sahakyan N., Trchounian A.

Crupina vulgaris Cass. in vitro culture obtaining | Biological Journal of Armenia. 2017, 1(69), 163-166 pp. |

Ի. Հ.Սեմերյջան

Լեռնային սովորական սևահողերի ֆերմենտային ակտիվությունը | Биол.журн.Армении, 1-2(56), 2004, с.87-92

Կ. Վ. Գրիգորյան, Ի. Հ Սեմերջյան, Կ. Կ. Գրիգորյան

Ոռոքման ջրերի որակի գնահատման անհրաժեշտության մասին | Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 2003, էջ.40-42

И. Г. Семерджян, К. В. Григорян

Ферментативная активность бурых полупустынных почв | МАНЭБ, 2000, N7 (31), с.24-25