Inga L. Bazukyan
Biography
Education
1992 - 1997: Diploma, Faculty of Biology, Yerevan State University

Academic degree
2008: Ph. D.: “Comparative characterization and possible application of phenylalanine – ammonia-lyase of plant (Helianthus tuberosus L.) and yeast (Rhodotorula aurantiaca KM-1) origin” 03.00.14 “Biotechnology”

Professional experience
2006 - present: Lecturer Yerevan State University, Faculty of Biology, Department of Microbiology, Plants and Microbes Biotechnology
1998 - 2010: Scientific Researcher Yerevan State University, Faculty of Biology, Department of Microbiology, Plants and Microbes Biotechnology

Academic courses
General microbiology; Application of biocatalysts in biotechnological productions; Agricultural microbiology; Secondary metabolites of microorganism; Medical microbiology; Advances in applied biosciences - Topics in Advanced Biotechnology; Agricultural biotechnology; Food microbiology; Microbial technology

Scale of professional interests
Biotechnology, Biochemistry, Microbiology, Genetic Engineering

Participation in grant projects
1. Participation of CPEA -2011/10081 Norwegian SIU grant: 2011 - up to date
2. Participation of 159340-TEMPUS-ES-TEMPUS-JPCR Development of Master Course In Applied Biosciences, YSU: 2010 - up to date
3. «Danisco Cultor Company», Milwaukee, USA and Yerevan State University Biological faculty, Department of Microbiology, Plant and Microbe Biotechnology “Creation of lactic acid bacteria collection from villages samples of matsun (yoghurt) of different regions of Armenia”
4. Developing the 4th National Report on Biodiversity on UNDP (teamwork with scientists from different areas of biology, preparation of meetings and workshops, collection of reports, generalization of data, preparation of book to printing)
5. NATO Programme for security through science, Science for peace, “Study of antimicrobial and hypoallergenic products of lactic acide bacteria” SFP 982164

Languages
Russian, Armenian, English

Professional membership
1. “Armenian Association of Biotechnologists”
2. “Armenian Association of Biochemists”
3. “Armenian Association of Microbiologists”

Awards received
2010: Award for the best presentation and scientific work of Biotechnological Armenian Association according to «Contribution of young scientists to Biotechnology» conference.
2009: Certificate for the internet-work presentation on the International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology (BioMicroWorld2009), Lissabone, Portugal
2007: Award of National academy of Science of Republic of Armenia H. Buniatian Institute of Biochemistry and Armenian Association of Biochemists on the conference of young scientists for good scientific work.

Inga L. Bazukyan

Associate Professor | Faculty of Biology - Chair of Biochemistry, Microbiology and Biotechnology
 
 

Book

Թռչունյան Ա. Հ., Փանոսյան Հ. Հ., Բազուկյան Ի. Լ., Մարգարյան Ա. Ա., Պոպով Յու.Գ.

Մանրէաբանության լաբորատոր աշխատանքներ | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 316 էջ
 

Article

Акопян А. Э., Маргарян А. А., Аттарян О. С., Асатрян Г. В., Базукян И. Л., Паносян О. А., Трчунян А. А.

Антимикробная активность хитозановых пленок, модифицированных пиразолкарбоновыми кислотами | Биолог. журн. Армении, 67 (1), с. 45-49 biology.asj-oa.am/11178/1/2015-1(45).pdfam |

Ինգա Բազուկյան

Կաթնաթթվային բակտերիաների պրոբիոտիկ հատկությունների ուսումնասիրությունը | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 1.1 (4), 26-32 էջ |

Inga Bazukyan, Yeter Simonyan, Andranik Keryan

Isolation of lactic acid bacteria with Broad-Range antimicrobial and proteolytic activity from armenian traditional dairy products | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 1.1 (4), 37-42 էջ |

Ինգա Բազուկյան, Սաթենիկ Հանիսյան

Տարբեր դեղաբույսերի լուծամզվածքների ազդեցությունը կաթնամթերքի մերանների թթվառաջացման և հակաբակտերիական ակտիվության վրա | ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015թ․, 1.1 (4), 90-98 էջ, Հայաստան |

Hakobyan A. E., Margaryan A. A., Attaryan H. S., Hasratyan G. V., Bazukyan I. L., Panosyan H. H., Trchounian A. H.

Antimicrobial activity of chitosan’s films modified by pyrazole carbonic acids | Biological Journal of Armenia, 67 (1). pp. 45-49 biology.asj-oa.am
1   2   3   4   5   6  |  See all
 

Thesis

I. Bazukyan, S. Hakobyan, T. Ghrejyan, G. Karagyan, M. Kalashian, A. Trchounian

Antibacterial and cytotoxic effects of biological liquids of Armenian scorpions | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 35-36, Armenia

I. Bazukyan, T. Aleksanyan, A. Trchounian

GUT microbiota and probiotics: In vitro and in vivo hydrophobicitayn da dhesiono f lactica cid bacteria | "Towards a Redox Healthy Aging" WGs Meeting of the NutRed0x COST Action CA16112. 2018, p. 32 |

Inga L. Bazukyan

The effect of different types of irradiation on the lactic acid bacteria isolated from Armenian dairy products | 5th Microbiome R&D & Business Collaboration forum/ 2nd Probiotics Congress. 2018, p. 3 |

I. Bazukyan, D. Soghomonyan, A. Margaryan, N. Sahakyan, M. Petrosyan, A. Trchounian

Antibiotic resistance of bacteria: novel findings on antimicrobial agents and activation of resistance genes | ASM MICROBE 2018 american society for microbiology general meeting. 2018, p. SUNDAY-611

Bazukyan I., Petrosyan A., Sarukhanyan A., Trchounian A.

New lactic acid bacteria isolated from Armenian honeybee's gastrointestinal tract | Second Young Scientists Seminar on Genetics with International Participation. 2018, p. 42
1   2   3   4   5   6  |  See all