Irina S. Burnazyan
Biography
Education
2008 YSU, Teachers’ Training Course
2007 YSU, Teachers’ Training Course Pedagogical - Psychological Training Course
2006 British Council, Armenia, “English for Communication” Training Course
2003 Moscow State Linguistic University after Moris Torez Teachers’ Training School (On Intercultural Communication)
1999 - 2001 YSU, Faculty of Romance and Germanic Philology, English Department (Bachelor’s Degree)
1995 - 1999 YSU, Faculty of Romance and Germanic Philology, English Department (Master’s Degree)

Academic degree
2008 “Sherwood Anderson’s Short Stories”, Diploma of Candidate, Philological Sciences

Participation
2008 - The RA Foreign Policy Modern Approaches
2004 - Gender Education Training Session

Languages
Armenian, Russian, English (fluent), German (conversational)

Membership
Generations’ Solidarity NGO, People to People International NGO

Irina S. Burnazyan

Assistant | Faculty of European Languages and Communication - Second Department of English Language
 
 

Book

A. Papoyan, I. Burnazyan, L. Bostanjyan

Security Issues in English | Ուս. ձեռնարկ: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ: 2016թ․, 88 էջ

Ի. Բուռնազյան

Շերվուդ Անդերսոնի «Թղթե գնդիկների» փիլիսոփայությունը | Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ հրատարակչություն, 2011

Ի. Բուռնազյան , Ա. Պապոյան, Լ. Բոստանջյան , Լ. Եղիկյան , Է. Ոսկանյան

Անգլերեն - հայերեն - ռուսերեն հապավումների համառոտ բառարան | Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ հրատարակչություն, 2007
 

Article

I. Burnazyan, A. Papoyan, L. Bostanjyan

On Some Aspects of Developing Speaking Skills in ESL and ESP Collaborative Classrooms | «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», 2021, թիվ 1 (30), էջ 131-144

Իրինա Բուռնազյան, Աննա Պապոյան

Հենրի Միլլերի «Այծեղջյուրի արևադարձը» վեպի հիմնախնդիրները | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում: 2017թ․, 1(22), 255-261 էջ, Հայաստան |

Բուռնազյան Ի.

Քաղաքակրթության և բնության հակադրությունը Լորեն Այզլիի արձակում | ԵՊՀ հրատարակչություն, «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում» հանդես, Երևան 2013, էջ 224 - 230 |

Ի. Բուռնազյան

Ջոն Դոս Պասոսի «Մանհեթենի լաստանավը» վեպի կառուցվածքային առանձնահատկությունները | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 13, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012, էջ 227 - 233 |

Աննա Պապոյան, Մարինա Մկրտչյան, Իրինա Բուռնազյան

Հայերենից անգլերեն լեզվական տրանսֆերի (փոխանցման) փորձարարական արդյունքների շուրջ | Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում (գիտական աշխատությունների ժողովածու), N 8, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2007, էջ 242 - 249 |
1   2   3   4  |  See all
 

Thesis

Bostanjyan Lusine, Burnazyan Irina

Russian as an Intermediary between Armenian and Russian | Standard and Variation in Second Language Education:a Cross-Linguistic Perspective, 2015, p. 25 |