Irina R. Khanamiryan
Biography
Education
Faculty of Philosophy and Psychology, Yerevan State University, 1997-2003

Academic degree
Bachelor’s Degree in Psychology. Department of Psychology, Yerevan State University, 1997 - 2001
Master’s Degree in Psychology. Department of Psychology, Yerevan State University 2001 - 2003
PhD in Developmental Psychology, 2008

Professional experience
2016 - present: Assistant Professor, YSU Chair of Psychology of Personality, Yerevan
2010 - present: Chief of Psychological Center of National Lycee after Anania Shirakatsi, Yerevan
2009 - present: Trainer and Psychotherapist, YSU Center of Applied Psychology
2007 - present: Lecturer, YSU Chair of Psychology of Personality, Yerevan
2007 - 2009: Director of Primary School, National Lycee after Anania Shirakatsi, Yerevan
2005 - 2007: Director of Primary School Psycological Service, National Lycee after Anania Shirakatsi, Yerevan
2002 - 2005: Psychologist of Primary School Psycological Service, National Lycee after Anania Shirakatsi, Yerevan

Academic courses
Child Psychotherapy
Family Therapy
The Principles of Parenthood
Child Psychology
Development Stages of Personality
Psychological Counseling
Personal Growth and Self-Regulation Skills

Scale of professional interests
Child psychology and psychotherapy, couple psychotherapy, group methods in psychological practice

Participation in grant projects
Feb - Aug 2007: Psychologist of «Zangakatun» NGO Project for Socially Needy Families, Yerevan
Jan - May 2004: Trainer of «Psychological Trainings for Socially Needy Children» Project, «Children First» Charity NGO. Funded by Jinishian Memorial Foundation
Feb - Dec 2002: Trainer of «Awareness Raising on Psychological - Pedagogical Work with Children and Their Rights’ Protection in Yerevan Boarding Schools» Project, «Zhpit» NGO. Funded by World Learning/Armenia
Dec 2001- Apr 2002: Psychologist of «Children Center in Shengavit District of Yerevan» Project. Funded by World Council of Churches, Armenian Round Table

Languages
Armenian, English, Russian

Professional membership
2015 - present: Certified and accredited counselor and trainer of All-Russian Professional Psychotherapeutic League, Russia
2000 - present: Vice - President of "Zhpit" ("Smile") NGO, Yerevan

Awards received
Medal of the National Lycee after Anania Shirakatsi, Yerevan, 2008
Charter of the Ministry of Education and Science of RA, 2008

Irina R. Khanamiryan

Associate Professor | Faculty of Philosophy and Psychology - Chair of Personality Psychology
 
 

Book

Խանամիրյան Ի. Ռ., Գևորգյան Դ. Է.

Երեխան և հոգետրավման. ձեռնարկ աջակցող մեծահասակների համար | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 70 էջ

Irina R. Khanamiryan

Մանկական հոգեթերապիա | Ուս. ձեռնարկ: Զանգակ: 2016թ․, 155 էջ

Իրինա Խանամիրյան, Դավիթ Գևորգյան

Զվարճալի դպրոց. Ձեռնարկ մանակավարժների համար | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2004

Դավիթ Գևորգյան, Ի. Խանամիրյան

Փոքրիկ աշխարհ | Ուղեցույց (ձեռնարկ մանկավարժների համար), Երևան, 2002, 50 էջ
 

Article

Ի. Խանամիրյան, Ս. Մելքոնյան

Տարիքային տարբերությունների վերաբերյալ իրազեկվածության ազդեցությունը դեռահասների հուզական վիճակի վրա | «Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները», Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Լիմուշ» հրատ., 2012, 285-289 էջ

Ի. Խանամիրյան

Սուպերվիզիոն խմբերի մանկական հոգեթերապիայի ներքո | «Հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպումը Հայաստանում» ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոնի երեքամյակին նվիրված համաժողովի նյութեր, Երևան, 2012, էջ 70-76

Խանամիրյան Ի. Ռ.

Փոխանցման առանձնահատկությունները մանկական հոգեթերապիայում | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, «Էդիտ Պրինտ» հրատ.,Երևան, 2011, էջ 132-134

Իրինա Խանամիրյան

Նախադպրոցականի հոգեկանի զարգացման գործընթացում հեքիաթների ազդեցության հոգեբանական առանձնահատկությունները | «Նախաշավիղ», N 3, 2011, էջ 51-56

Խանամիրյան Ի. Ռ.

Մանկավարժների անձնային աճը որպես կրթության հոգեբանների գործունեության ուղղություն | «Հոգեբանական հետազոտությունների արդի մարտահրավերները», ԵՊՀ, 2010, էջ 113-116
1   2   3   4   5   6  |  See all
 

Thesis

Ի. Խանամիրյան, Տ. Աբրահամյան

Վաղ դեռահասության տարիքում օժտված երեխաների հարմարման առանձնահատկությունները կրթական համակարգում | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտաժողով, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2013

Ի. Խանամիրյան

Ամուսնալուծությունը և երեխայի ապրումների դինամիկան | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտաժողով, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2013

Ի. Խանամիրյան, Մաջարյան Ա.

Սիբլինգների միջև հարաբերությունների ուսումնասիրություն | «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտաժողով, «Էդիտ Պրինտ» հրատ., Երևան, 2013