Ishkhan V. Vardanyan
Biography
Education
2009 - 2012: PhD student, Molecular Physics Department, Faculty of Physics, Yerevan State University
2007 - 2009: Master student, Faculty of Physics, YSU
2003 - 2007: Bachelor student, Faculty of Physics, YSU

Academic degree
Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Physics, “Interaction of porphyrins with tRNA”, 051 Specialized Council at YSU, 2012

Professional experience
Since 2017: Head of Scientific Policy Department
2016 - 2017: Head of Scientific Management Department
2014 - 2015: Head of Scientific Management Division
02.07.2018 - 31.08.2018: Invited researcher at the Center CIC BiomaGUNE, San Sebastian, Spain
01.08.2017 - 31.08.2017: Invited researcher at the Center CIC BiomaGUNE, San Sebastian, Spain
01.07.2016 - 31.08.2016: Invited researcher at the Institute for Medical Physics and Biophysics, Leipzig University, Germany
08.06.2015 - 08.08.2015: Invited researcher at the Institute for Medical Physics and Biophysics, Leipzig University, Germany
13.04.2014 - 25.04.2014: Invited researcher at the Institute for Medical Physics and Biophysics, Leipzig University, Germany
2014: Researcher, “Physics of Macromolecules” Laboratory, Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU
15.10.2013 - 15.12.2013: Invited researcher at the Institute for Medical Physics and Biophysics, Leipzig University, Germany
Since 2010: Assistant Professor, Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
2009 - 2014: Junior Researcher, “Physics of Macromolecules” Laboratory, Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
2006 - 2009: Laboratory assistant, “Physics of Macromolecules” Laboratory, Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU

Social experience
2014: Founder and Chairman of Armenian Scientific Union
2011: Member of YSU young scientists’ society
2008 - 2010: Chairman of student’ scientific society of Physics’ Faculty, YSU

Academic courses
"Molecular Physics" for 1-st year bachelor students, YSU.
“DNA Sequencing” for Master program, YSU.

Scale of professional interests
The investigation of thermostability and conformation of biopolymers in different condition (acidic and alkaline pH, mono- and bivalent metal ions). Biopolymer-legends interaction. Membrane transport. Anomalous diffusion. Diffusion of nanoparticles in polyelectrolyte multilayers assembled by LbL technique

Participation in grant projects
2018 - 2020: Grant 18T-1F055 Urea induced conformational transitions of human telomeric DNA. supported by SCS, MoES RA
2015 - 2019: Horizon 2020 HYMADE project H2020-MSCA-RISE-2014- GA nº645686
2014 - 2017: Tempus VERITAS project
2015 - 2017: Grant 15T-1F048 Physical characterizations of biological function of human telomeric DNA, supported by SCS, MoES RA
2013 - 2015: Grant 13-1F094 The investigation of selectivity of binding of new biologically active metalloporphyrins with DNA and polynucleotides, supported by SCS, MoES RA
2011 - 2013: Armenian Belarusian grant 11РБ-017 supported by State Committee of Science, MoES RA
2010: “Young Scientists’ research support program-2010” «11A-1f040»
2008: ANSEF 08

Membership
Membership of Biophysical Society (USA)
Membership of Armenian Association of Biochemists

Awards received
2012: Biophysical Society Travel Award
2010: Prize of the President of the Republic of Armenia in the field of IT in the category of “the best PhD student”
2009: “The best master’s thesis” named after Norayr Kocharyan.

Languages
Armenian, Russian, English

ishkhan@ysu.am

Ishkhan V. Vardanyan

Assistant | Faculty of Physics - Chair of Molecular Physics
 
 

Book

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I (վերահրատ.)// ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ79

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս II // ԵՊՀ, Երևան, 2009, էջ24

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I // ԵՊՀ, Երևան, 2006, էջ72
 

Article

Ye. B. Dalyan, L. G. Aslanyan, I. V. Vardanyan

The influence of urea on G-quadruplex and i-motif structures in complementary DNA sequences (Միզանյութի ազդեցությունը i-մոտիֆ և G-քուադրուպլեքս կառուցվածքների վրա ԴՆԹ-ի կոմպլեմենտար հաջորդականություններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #2, էջ 115-122 |

Ishkhan Vardanyan, Zaven Navoyan, Sergio Enrique Moya, Valeri Arakelyan, Edwin Donath

Flow Cytometry Study of the Non-Fickean Diffusion of Small-Charged Molecules in Poly(diallyl dimethyl ammonium chloride)/Poly(styrene sodium sulfonate) Multilayers: Impact of the Layer Number, Top Layer, and Concentration of Diffusing Molecules | J. Phys. Chem. B, 2019, 123 (9), pp. 2182–2189

E.Donath, I. Vardanyan, S. Meyer, R. A. Murray, S. E. Moya, Z. Navoyan, V. Arakelyan

Atypical Diffusion Monitored by Flow Cytometry: Slow Diffusion of Small Molecules in Polyelectrolyte Multilayers | Nanoscale, 2018,10, pp. 765-772

Yeva B. Dalyan, Ishkhan Vardanyan, Lusine Aslanyan, Tigran V. Chalikian, Jordan Ko, Byul G.Kim

Effect of urea on G-quadruplex stability | Journal of Physical Chemistry B. 2017, 121, pp. 6511-6519 |

Ani A. Avetisyan, Ishkhan V. Vardanyan, Yeva B. Dalyan

Thermodynamics of interaction of meso-tetra-(4Noxyethylpyridyl) porphyrin and its Cu(II)- and Co(II)- containing derivatives with A and B forms of DNA | Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2017, Vol. 21, Issue 11, 731-738 pp.
1   2   3   4  |  See all
 

Thesis

L. Aslanyan, I. Vardanyan, Y. Dalyan

The investigation of sodium-induced G-quadruplex stability and thermodynamics in urea solutions | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 24-30 September 2015, Yerevan, Book of Abstracts, p.42 |

Ishkhan Vardanyan, Yeva Dalyan

The Influence of the Form of tRNA on Complex Formation with Porphyrins | Biophysical Journal, Vol. 106, Issue 2, p. 282a (2014)

I. Vardanyan

The peculiarities of complex formation of porphyrins with transfer RNA | FEBS Journal, Vol. 281, Iss. s1, p. 399-400 (2014)

Y. Dalyan, I. Vardanyan

The interaction of Zn metalloporphyrin with different forms of tRNA | Biophysical Journal, Vol. 104, Issue 2, S1, p. 263a, (2013)

I. Vardanyan

The interaction of porphyrins with different forms of tRNA | International Conference “Physical Concepts of Nucleic-Acid Structure and Behavior” May 27-29, 2013, Yerevan, Armenia , Abstracts, p. 27
1   2   3  |  See all