Ishkhan V. Vardanyan
Biography
Education
2009 - 2012: PhD student, Molecular Physics Department, Faculty of Physics, Yerevan State University
2007 - 2009: Master student, Faculty of Physics, YSU
2003 - 2007: Bachelor student, Faculty of Physics, YSU

Academic degree
Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Physics, “Interaction of porphyrins with tRNA”, 051 Specialized Council at YSU, 2012

Professional experience
Since 2017: Head of Scientific Policy Department
2016 - 2017: Head of Scientific Management Department
2014 - 2015: Head of Scientific Management Division
02.07.2018 - 31.08.2018: Invited researcher at the Center CIC BiomaGUNE, San Sebastian, Spain
01.08.2017 - 31.08.2017: Invited researcher at the Center CIC BiomaGUNE, San Sebastian, Spain
01.07.2016 - 31.08.2016: Invited researcher at the Institute for Medical Physics and Biophysics, Leipzig University, Germany
08.06.2015 - 08.08.2015: Invited researcher at the Institute for Medical Physics and Biophysics, Leipzig University, Germany
13.04.2014 - 25.04.2014: Invited researcher at the Institute for Medical Physics and Biophysics, Leipzig University, Germany
2014: Researcher, “Physics of Macromolecules” Laboratory, Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU
15.10.2013 - 15.12.2013: Invited researcher at the Institute for Medical Physics and Biophysics, Leipzig University, Germany
Since 2010: Assistant Professor, Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
2009 - 2014: Junior Researcher, “Physics of Macromolecules” Laboratory, Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU.
2006 - 2009: Laboratory assistant, “Physics of Macromolecules” Laboratory, Department of Molecular Physics, Faculty of Physics, YSU

Social experience
2014: Founder and Chairman of Armenian Scientific Union
2011: Member of YSU young scientists’ society
2008 - 2010: Chairman of student’ scientific society of Physics’ Faculty, YSU

Academic courses
"Molecular Physics" for 1-st year bachelor students, YSU.
“DNA Sequencing” for Master program, YSU.

Scale of professional interests
The investigation of thermostability and conformation of biopolymers in different condition (acidic and alkaline pH, mono- and bivalent metal ions). Biopolymer-legends interaction. Membrane transport. Anomalous diffusion. Diffusion of nanoparticles in polyelectrolyte multilayers assembled by LbL technique

Participation in grant projects
2018 - 2020: Grant 18T-1F055 Urea induced conformational transitions of human telomeric DNA. supported by SCS, MoES RA
2015 - 2019: Horizon 2020 HYMADE project H2020-MSCA-RISE-2014- GA nº645686
2014 - 2017: Tempus VERITAS project
2015 - 2017: Grant 15T-1F048 Physical characterizations of biological function of human telomeric DNA, supported by SCS, MoES RA
2013 - 2015: Grant 13-1F094 The investigation of selectivity of binding of new biologically active metalloporphyrins with DNA and polynucleotides, supported by SCS, MoES RA
2011 - 2013: Armenian Belarusian grant 11РБ-017 supported by State Committee of Science, MoES RA
2010: “Young Scientists’ research support program-2010” «11A-1f040»
2008: ANSEF 08

Membership
Membership of Biophysical Society (USA)
Membership of Armenian Association of Biochemists

Awards received
2012: Biophysical Society Travel Award
2010: Prize of the President of the Republic of Armenia in the field of IT in the category of “the best PhD student”
2009: “The best master’s thesis” named after Norayr Kocharyan.

Languages
Armenian, Russian, English

ishkhan@ysu.am

Ishkhan V. Vardanyan

Assistant | Faculty of Physics - Chair of Molecular Physics
 
 

Book

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I (վերահրատ.)// ԵՊՀ, Երևան, 2012, էջ79

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս II // ԵՊՀ, Երևան, 2009, էջ24

Ե.Բ.Դալյան, Վ.Ի.Վարդանյան, Կ.Կ.Քարամյան

Մոլեկուլային ֆիզիկա | Լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ. Մաս I // ԵՊՀ, Երևան, 2006, էջ72
 

Article

Ye. B. Dalyan, L. G. Aslanyan, I. V. Vardanyan

The influence of urea on G-quadruplex and i-motif structures in complementary DNA sequences (Միզանյութի ազդեցությունը i-մոտիֆ և G-քուադրուպլեքս կառուցվածքների վրա ԴՆԹ-ի կոմպլեմենտար հաջորդականություններում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #2, էջ 115-122 |

Ishkhan Vardanyan, Zaven Navoyan, Sergio Enrique Moya, Valeri Arakelyan, Edwin Donath

Flow Cytometry Study of the Non-Fickean Diffusion of Small-Charged Molecules in Poly(diallyl dimethyl ammonium chloride)/Poly(styrene sodium sulfonate) Multilayers: Impact of the Layer Number, Top Layer, and Concentration of Diffusing Molecules | J. Phys. Chem. B, 2019, 123 (9), pp. 2182–2189

E.Donath, I. Vardanyan, S. Meyer, R. A. Murray, S. E. Moya, Z. Navoyan, V. Arakelyan

Atypical Diffusion Monitored by Flow Cytometry: Slow Diffusion of Small Molecules in Polyelectrolyte Multilayers | Nanoscale, 2018,10, pp. 765-772

Yeva B. Dalyan, Ishkhan Vardanyan, Lusine Aslanyan, Tigran V. Chalikian, Jordan Ko, Byul G.Kim

Effect of urea on G-quadruplex stability | Journal of Physical Chemistry B. 2017, 121, pp. 6511-6519 |

Ani A. Avetisyan, Ishkhan V. Vardanyan, Yeva B. Dalyan

Thermodynamics of interaction of meso-tetra-(4Noxyethylpyridyl) porphyrin and its Cu(II)- and Co(II)- containing derivatives with A and B forms of DNA | Journal of Porphyrins and Phthalocyanines, 2017, Vol. 21, Issue 11, 731-738 pp.

I.V. Vardanyan

The interaction of ZnTOEPyP4 porphyrin with tRNA. The influence of ionic strength | Biolog. Jour. of Armenia, 64(1) p. 105-107 (2012)

Варданян И.В., Галюк Е.Н, Ландо Д.Ю., Далян Е.Б

Взаимодействие металлопорфирина CuTOEPyP4 с транспортной РНК | Вестник МАНЭБ, Том 16 No5, вып. 2, с. 26-30, (2011)

И.В. Варданян

Влияние рН на взаимодействие TOEPyP4 с тРНК и ДНК | Юбилейная научная сессия СНО посвященная 90-летию ЕГУ,11-15 мая 2009г. Сборник Статей, Том 1, с. 145-149 (2010)

Dalyan Y.B., Vardanyan I.V., Chavushyan A.S., Balayan G.

Peculiarities of Interaction of Porphyrins with tRNA at Low Ionic Strength | J. of Biomol. Structure & Dynamics, v.28, N.1, p.123-131, 2010

Y. Dalyan, I. Vardanyan, A. Chavushyan

Peculiarities of Interaction of Porphyrins with tRNA | Abstracts of Albany 2009: 16th Conversation. June 16-20, Albany, New York, USA, Abstract #63. J Biomol Struct Dyn 26, 787-927 (2009)

ArakelyanV.B., Aramyan K.S., Arustmyan V.M, Gevorgyan H.K., Karamyan K.K., Vardanyan V.I., , Potikyan G.G.

Isotherms of particle adsorbtion on membranes on account of adsorption center changes | Procedings of the Yerevan State Uneversity. Physycal and Mathematical Sciences. 2009, No1, p.49-53

Ye. B. Dalyan, I. V. Vardanyan

Влияние pH на взаимодействие CuTOEPyP4 с ДНК (pH-ի ազդեցությունը ԴՆԹ-ի հետ CuTOEPyP4-ի փոխազդեցության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 97-100 (ռուսերեն) |

Dalyan Y.B, Vardanyan I.V

The influence of рН on the interaction of CuTOEPyP4 with DNA | Proceedings of the YSU, 2008, N. 3, p.97-100. (in Russian)

I. Vardanyan, A. Chavushyan, Y. Dalyan

Interaction of mesotetra (4N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin with tRNA from E.Coli | International Conference “Biotechnology and Health”-2 & DAAD Alumni seminar, April 21-25, 2008, Yerevan, Book of Abstract, p.158-159

Далян Е.Б, Варданян И. В

Влияние рН на взаимодействие CuTOEPyP4 с ДНК | Ученые Записки ЕГУ, No 3, с.97-100 (2008)

J. Monaselidze, G. Majagaladze, Sh. Barbakadze, D. Khachidze, M. Gorgoshidze, Y. Kalandzdze, S. G. Haroutiunian, Y. B. Dalyan, V. I. Vardanyan

Microcalorimetric Investigation of DNA, poly(dA)poly(dT) and poly[d(A C)]poly[d(G T)] melting in the presence of Water Soluble (Meso tetra (4 N oxyethylpyridyl) Porphyrin) and its Zn Complex | Journal of Biomol. Structure & Dynamics, 2007, v. 25, No. 4, p. 419-424

L.R. Aloyan, G.V. Ananyan, V.I. Vardanyan, Y.B. Dalyan

The Influence of ionic strength on the interactionof Porphyrins with DNA | Vestnik SPSU, V 4, N2, pp. 48-52 (2007)

Aloyan L, Ananyan G., Vardanyan V. , Dalyan Y.

The influence of ionic strength on the binding of porphyrins with DNA | Vestnik SPbSU.Ser.4 Physics, Chemistry, No. 2, p.48-52, 2007

A. A. Ghazaryan, Y. B. Dalyan, G. Haroutiunian, V. I. Vardanyan, R. K. Ghazaryan, T. V. Chalikian

Thermodynamics of Interactions of TAlPyP4 and AgTAlPyP4 Porphyrins with Poly(rA) poly(rU) and Poly(rI)poly(rC) Duplexes | J. of Biomol. Structure & Dynamics, v.24, No.1, p.67-74, 2006

Асланян В. М., Морозов В. Ф., Варданян В. И., Бархударян В. Г., Аветисян М. Г., Оксузян К. А., Фаршян Г. С.

Способ ускоренных испытаний полиэтилена и изделий на его основе | Авт. свид. No. 2985-884, (СССР), 1980
 

Thesis

L. Aslanyan, I. Vardanyan, Y. Dalyan

The investigation of sodium-induced G-quadruplex stability and thermodynamics in urea solutions | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization, 24-30 September 2015, Yerevan, Book of Abstracts, p.42 |

Ishkhan Vardanyan, Yeva Dalyan

The Influence of the Form of tRNA on Complex Formation with Porphyrins | Biophysical Journal, Vol. 106, Issue 2, p. 282a (2014)

I. Vardanyan

The peculiarities of complex formation of porphyrins with transfer RNA | FEBS Journal, Vol. 281, Iss. s1, p. 399-400 (2014)

Y. Dalyan, I. Vardanyan

The interaction of Zn metalloporphyrin with different forms of tRNA | Biophysical Journal, Vol. 104, Issue 2, S1, p. 263a, (2013)

I. Vardanyan

The interaction of porphyrins with different forms of tRNA | International Conference “Physical Concepts of Nucleic-Acid Structure and Behavior” May 27-29, 2013, Yerevan, Armenia , Abstracts, p. 27

I.V. Vardanyan, Y.B. Dalyan, D.Yu. Lando

Interaction of Porphyrins with tRNA.The influence of Ionic Strength | Biophysical Society 56th Annual Meeting, February 25-29, 2012, San Diego, USA, Abstract issue, Biophysical Journal, Vol. 102 Iss. 3, S1, p. 635a. (2012)

I. Vardanyan, Y. Dalyan

The influence of pH on Binding of Zn-meso-tetra-(4N-hydroxyethyl-pyridyl) porphyrin with tRNA | An International Symposium on “Solvation and Ionic Effects in Biomolecules: Theory to Experiment”, May 17-21, 2010, Tsakhkadzor, Armenia , Abstracts, p. 40.

I.Vardanyan

Interaction of Zn-mesotetra-(4N-hydroxyethylpyridyl) porphyrin with tRNA from E.Coli.The influence of pH | International Conference “Biotechnology and Health”-3 & DAAD Alumni seminar, October 15-17, 2009, Yerevan, Book of Abstract, p. 111

A.A. Ghazaryan, V.I. Vardanyan, L.R. Aloyan, M.A. Paytyan, E.B. Dalyan

The role of hydratation in “entropic” interaction of porphyrins with DNA | International Conference of Modern Problem of Chemical Physics, Yerevan, Armenia, book of Abstract, p.112 (2008)

I.V.Vardanyan, L.R. Aloyan, A.A. Ghazaryan

Effect of modification of porphyrins on interaction with DNA. The influence of ionic strength | International Conference on “Modern problems of Chemical Physics, October 21-24, 2008, Yerevan, Book of Abstracts, p. 108.

Dalyan Y.B, Aloyan L.R., Ananyan G.V., Vardanyan V.I., Ghazaryan A.A

Interaction of Porphyrins with DNA. Effect of Central metal and Peripheral Substituents | XIII Symposium of intermolecular interaction and conformations of molecules, Saint -Petersburg, Russia, book of Abstract, p.181 (2006)

L.R. Aloyan, V.I. Volodya , Y.B. Dalyan

Interaction of Zn-containing meso-tetra-(3N-pyridyl) porphyrins with DNA. Effect of Peripheral Substituents. | International Symposium on Hydration and Thermodynamics of Molecular Recognition, Tsakhadzor, Armenia, Abstracts, p. 55 (2005)

L.R. Aloyan, V.I. Vardanyan, Y.B. Dalyan

The effect of peripheral substituent on interaction of meso-tetra-(3N-pyridyl)porphyrins with DNA | European Biophysics Journal, Vol.34, No.6, p. 667 (2005)