Karapet S. Ohanyan
Biography
Education
1984 - 1989: Department of Radiophysics, Chair of physics of semiconductors & insulators, electronics & microelectronics. Yerevan State University
1989 – 1991: Ph.D. student Department of Physics Chair of Nuclear Physics, Yerevan State University
1999 – 2001: Department of International Relation, Chair of Diplomacy(Scientific skills Master Degree) Yerevan State University

Professional experience
Post Graduate: 1991 - Up today Department of Physics, Chair of Nuclear Physics, Educational and Scientific laboratory Yerevan State University

Academic courses
Nuclear Electronics
Scale of professional interests
Experimental nuclear physics, Intimate knowledge of software tools and hardware instruments, practical experiences

Languages
Armenian (native), Russian (fluent), English (fluent)

Karapet S. Ohanyan

Senior Specialist of Laboratory | Faculty of Physics - Chair of Nuclear Physics
 
 

Book

Ռ. Մարգարյան, Գ. Հովհաննիսյան, Կ. Օհանյան, Լ. Պետրոսյան

Միջուկային ֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքներ | ԵՊՀ հրատ., 2018, 206 էջ

Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրոսյան

Միջուկային ֆիզիկայի հատուկ պրակտիկում «Երկրորդային տիեզերական ճառագայթների հոսքերում µ-մեզոնային բաղադրիչի ուսումնասիրությունը բազմալար համեմատական խցիկների օգնությամբ» | Ուսումնական ձեռնարկ: Եր. Երևանի համալսարանի հրատարակչություն Երևան 2006թ. 44 էջ

Ռ. Խ. Մարգարյան, Կ. Ս. Օհանյան, Լ. Հ. Պետրսյան

Միջուկային ֆիզիկայի հատուկ պրակտիկում «Գամմա քվանտների էներգիայի չափումը առկայծչային սպեկտրոմետրի օգտագործմամբ» | Ուսումնական ձեռնարկ: Եր. Երևանի համալսարանի հրատարակչություն Երևան 2006թ. 23 էջ
 

Article

Ohanyan Karapet, Badalyan Hamlet, Baghdasaryan Naira

Water Clusters in Semiconductor Detectors with Amorphous Carbon/Si Crystalline HeteroStructures as Capturing or Scattering Centers for Free Charged Particles | SSRG International Journal of Applied Physics, 2018, Volume 5, Issue 3, 7-10 էջ

H. Badalyan, N. Baghdasaryan, K. Ohanyan, M. Stepanyan, A. Kishmiryan

Dependence of Erythrocyte Shape Parameter on the Low Dose γ-Irradiation | Armenian Journal of Physics. 2016, vol. 9, issue 1, 95-99 pp. |

Margaryan R. Kh., Ohanyan K. S. , Avjyan K. E., Petrosyan L. H.

Electrical properties of silicon surface barrier α - particle detectors fabricated by dopant diffusion and vacuum pulsed laser deposition methods | 10th International Conference on Semiconductor Micro & Nanoelectronics, Yerevan, Armenia September 11-13, p 55-77, (2015)

K. S. Ohanyan

Investigation of Characteristics of Semiconductor Detectors of a-C/n-Si Heterostructure and p-n Junctions by Means of Registration of Charged Particles | Armenian Journal of Physics, 2013, vol. 6, issue 3, pp. 132-140 |

Petrosyan L. H., Avjyan K. E., Aramyan N. S., Khachatryan A. M., Matevosyan L. A., Margaryan R. Kh., Ohanyan K. S.

Investigation Possibility a-C/p-Si Heterestructures for Registration of Ionizing Radiation and Identification Radionuclides | 9th International Conference on Semiconductor Micro & Nanoelectronics, Yerevan, Armenia May 24-26, p. 95-97, 2013., Institute of Radiophysics and Elektronics Scientific Academy of Armenia, Ashtarak, Yerevan State University
1   2   3  |  See all
 

Thesis

A. Margaryan, D. Soghomonyan, S. Astanyan, K. Ohanyan, H. Badalyan, A. Trchounian

New Approach to Monitor Gamma-rays Effects on Different Bacteria in the Environment | American Society for Microbiology General Meeting ASM MICROBE 2016. p. 791-791

К. С. Оганян, К. Э. Авджян, Л. А. Матевосян, Л. Г. Петросян

Гетероструктура a-C/n-Si в качестве детектора ионизирующих излучений | Приборы и Техника Эксперимента, Техника Ядерного Эксперимента 2016, № 1, стр. 68-70 |

K. Ohanyan, Sh. Martirosyan, N. Gevorgyan, H. Karayan

Modeling of a Semiconductor Matrix of Photosensitive Threshold Elements | Book of Abstracts of the 18th International Workshop "Quantum Physics and Communication'', September 12-18, 2001, Varna, Bulgaria, p. 32