Karen L. Avetisyan
Biography
Education
1983 - 1990: M.S. in Mathematics, Faculty of Mathematics, YSU
1990 - 1993: Post-Graduate Study, Faculty of Mathematics, YSU

Academic degree
Candidate of Sciences in Physics and Mathematics (Ph.D. in Mathematics),
"Classes of weighted integrable subharmonic functions on a disk and a half-plane", 1996, Faculty of Mathematics, Yerevan State University.
Doctor of Sciences in Physics and Mathematics, "Weighted spaces of harmonic and holomorphic functions", 2009, Faculty of Mathematics, Yerevan State University.

Professional experience
2014- present: Head of the Department of General Mathematics,Faculty of Mathematics and Mechanics, Yerevan State University
2000-2013: Associate Professor at the Higher Mathematics Department,Faculty of Physics, Yerevan State University
1996-2002: Scientific Researcher at the Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Armenia
1994-2000: Senior Lecturer at the Higher Mathematics Department, Faculty of Physics, Yerevan State University
1993-1994: Laboratory Assistant at the Higher Mathematics Department,Faculty of Physics, Yerevan State University

Academic courses
Mathematical Analysis, Function Theory of One Complex Variable, Special Courses on Harmonic Analysis and Potential Theory, Special Courses on Asymptotic Methods and Special Functions.

Scale of professional interests
Complex and Harmonic analysis, One and Several Complex Variables,
Function Spaces, Related Operators Theory.

Participation in grant projects
1996 - 2002: Grant from the Government of Armenia, Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Armenia,
2005 - 2007, 2008 - 2010: Theme grants from the Ministry of Science and Education of Armenia, YSU
2005, 2008, 2011: DAAD grants for research stay in Germany.

Languages
Armenian, Russian, English

avetkaren@ysu.am

Karen L. Avetisyan

Head of Chair | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of General Mathematics
 
 

Book

Կ․ Ավետիսյան

Լոկալ և պայմանական էքստրեմումներ | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ., 2018, 132 էջ

K.L. Avetisyan

Asymptotic methods | Yerevan State Univ. Publ., 2007, 120 pp
 

Article

Karen L. Avetisyan, Albert I. Petrosyan

Normal weighted bergman type operators on mixed norm spaces over the ball in Cn | Journal of the Korean Mathematical Society. 2018, 55, 313--326 pp. |

K. Avetisyan

Hadamard three spheres theorem for quaternion-valued functions | Int. Conf. Harmonic Analysis and Approximations, VII. 2018, p. 21 |

Karen Avetisyan, Klaus Guerlebeck

On weighted Dirichlet spaces of monogenic functions in R^3 | Mathematical Methods in the Applied Sciences. 2018, Vol. 41, No. 18, pp. 9511-9528 |

A. I. Petrosyan, K. L. Avetisyan

Weighted spaces of functions harmonic in the unit ball (Միավոր գնդում ներդաշնակ ֆունկցիաների կշռային տարածությունները ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 3-7 |

К. Аветисян, Н. Гапоян

Операторы типа Бергмана на пространствах со смешанной нормой в шаре из C^n | Известия НАН Армении: Математика. 2016, 51. 5, стр. 3-12 |
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all
 

Thesis

K.L. Avetisyan

A maximal theorem for a weighted space on the unit ball of R(n) | Int. Conf. Harmonic Analysis and Approximations, III, 2005, Tsaghkadzor, Armenia, Abstracts, Yerevan, 2005, pp. 10-11

K.L. Avetisyan

Bergman type operators in n-harmonic mixed norm spaces on the polydisc | International Conference Mathematics in Armenia. Advances and Perspectives. Abstracts, Armenia, 2003,p.20

K.L. Avetisyan

Some new integral representations in the classes H(p) of M.M. Djrbashian | International Conference DMC-98, Abstracts, Yerevan, 1998, pp. 7-8
1   2   3  |  See all