Karen A. Ghazaryan
Biography
Education
1995 - 1999: Yerevan State University, Faculty of Biology, on Bachelor term Diploma; Specialisation - biologist
1999 - 2001: Yerevan State University, Faculty of Biology Department of Ecology and Nature Protection on Master’s term Diploma; Specialisation - biologist, ecologist
2001 - 2004: Yerevan State University, PhD student, profession Ecology

Academic degree
Doctor of biology, PhD Thesis: ECOLOGICAL EVALUATION AND MANAGEMENT OF LAKE ARPI AND ITS WATERSHED BASIN. 2004, NAS of Armenia, Institute of Zoology.

Professional experience
2005 - to date: Scientific researcher at the Yerevan State University, Faculty of Biology Department of Ecology and Nature Protection.
2008 - to date: Lecturer of the Yerevan State University, Faculty of Biology Department of Ecology and Nature Protection
14.08.2000 - 14.11.2000: Took part in the program of IAESTE for the exchange of students for technical experience in Swiss Federal Research Station for Agroecology and Agriculture Institute of Environmental Protection and Agriculture IUL.
05.06.2015 - 05.09.2015: Xinjiang Institute of Ecology and Geography Chinese Academy of Sciences (CAS), State Key Laboratory of Desert and Oasis Ecology (Research topic: Hydrochemical assessment of the groundwater quality for irrigation purposes using IWQI and geostatistical techniques in Tikanlik oasis, China)
15.06.2014 - 15.09.2014: Xinjiang Institute of Ecology and Geography Chinese Academy of Sciences (CAS), Key Laboratory of Desert and Oasis Ecology. (Research topic: Hydrochemical assessment of surface water for irrigation purposes and its influence on soil salinity in Tikanlik oasis, China)

Academic courses
Principles of Ecology and Nature Protection, Ecology of culture, Ecological problems of RA, Soil ecology

Scale of professional interests
Ecological monitoring and management, Soil ecology, hydro ecology

Participation in grant projects
159340-TEMPUS-1- 2009 -1-ES-TEMPUS-JPCR
“Sharing Collectively The Competences of the Researchers to the Farmers for a Sustainable and Ecological Exploitation of The Agricultural and Environment Protection / ECO-AGRI”, (no. 2.2-2.72569.20M1, I S-ETC 264) financed from the European Neighborhood and Partnership Instrument (ENPI) in the framework of the Black Sea Basin Joint Operational Programme
05.06.2015 - 05.09.2015: CAS President’s International Fellowship Initiative(PIFI), China (Grant № 2014BAC15B02)
01.08.2014 - 30.07.2015: Royal Norwegian Embassy, Civil society project support – grant number ARM-14/EMB/5. Title of the project “Evaluation of soil pollution in Lori Mraz and stakeholder advocacy for sustainable mining”
15.06.2014 - 15.09.2014: Chinese Academy of Sciences Visiting Fellowship For Researchers From Developing Countries. Grant number: 2013FFZA0010.
01.01.2014 – 31.12.2015: “BLACK SEA BASIN Joint Operational Programme 2007-2013”, under the European Neighbourhood & Partnership Instrument (ENPI). grant Contract: 2.2.3.72546.202, MIS-ETC 2177. Title of the project “Continuous improvement strategy for increasing the efficiency of wastewaters treatment facilities in the Black Sea coastal states – CISWastewater”
01.10.2013 - 01.12.2014: National Foundation of Science and Advanced Technologies (NFSAT) - 2013Young Scholars Support Program (YSSP-2013) Grant number: YSSP-13-47. Title of the project “Evaluation of soil pollution level of ecologically vulnerable areas of mining territories in Lori Marz of the Republic of Armenia by biological methods and suggestion of ways for their improvement”
01.01.2013 - 31.12.2014: 2013:sharing collectively the competences of the researchers to the farmers for a sustainable and ecological exploitation of the agricultural and environment protection. Grant provider: Black Sea Basin - Joint Operational Programme 2007-2013 – Lecturer.
01.08.2013 - 31.07.2015: State Committee MES RA, research project № SCS 13-4C202. Title of the project “Evaluation of soil pollution of ecologically vulnerable areas of mining territories in RA marz of Syunik by biological methods and ways of their improvement”
2010 - 2012: 159340 - TEMPUS - ES - TEMPUS - JPCR Development of Master Course In Applied Biosciences, YSU


Professional membership
(NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds etc.) 2011 to present: member of International Association for Landscape Ecology
2011 to present: Member of the technical group of standardization of “Management of Environment”, National Institute of Standards CJSC, Ministry of Economy of the Republic of Armenia.
2010-to date: member of INTECOL

Awards received
2011- Young Scientist Travel Award from the 8th IALE Word Congress.

Languages
Armenian, English, Russian

kghazaryan@ysu.am

Karen A. Ghazaryan

Deputy Dean | Faculty of Biology - Chair of Ecology and Nature Protection
 
 

Book

Գ. Ֆայվուշ, Ս. Բալոյան, Մ. Առաքելյան, Կ. Աղաբաբյան, Ա. Ալեքսանյան, Ա. Ասլանյան, Ա. Ղազարյան, Մ. Հովհաննիսյան, Մ. Քալաշյան, Ս. Նահապետյան

Հայաստանի հանրապետության «Էմերալդ ցանցը» | Վան Արյան, 2016թ․, 144 էջ

Ղազարյան Կ. Ա., Խաչատրյան Հ. Է., Գրիգորյան Կ. Վ.

Հողի էկոլոգիա | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 114 էջ |
 

Article

Gevorgyan G. A., Ghazaryan K. A., Movsesyan H. S., Zhamharyan H. G.

Human health risk assessment of heavy metal pollution in soils around Kapan mining area, Armenia | Electronic journal of natural sciences. 2017, 2(29), pp. 29-33 |

K. A. Ghazaryan , H. S. Movsesyan , H. E. Khachatryan, T. M. Minkina , S.N. Sushkova

Copper absorption status of agricultural plant species and their phytoremediation potential (Պղնձի կլանումը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կողմից և դրանց ֆիտոռեմեդիացիայի պոտենցիալը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #2, էջ 106-112 |

Ղազարյան Կ. Ա., Խաչատրյան Հ. Է.

Հողի աղտոտումը ծանր մետաղներով և դրա հետևանքները | Բնագետ, 2016թ․, 1, 73-78 էջ, Հայաստան |

Ղազարյան Կ. Ա.

Hydrochemical assessment of surface water for irrigation purposes and its influence on soil salinity in Tikanlik oasis, China | Environmental Earth Science, 2016, 75:383, 1-15 pp.

K. A. Ghazaryan, H. S. Movsesyan, N. P. Ghazaryan

Application of various methods for evaluation of heavy metal pollution in soils around Agarak copper-molybdenum mine complex, Armenia | World Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Environmental, Chemical, Ecological, Geological and Geophysical Engineering, 2016, 10, 8, 809-814 pp. |
1   2   3   4   5  |  See all
 

Thesis

Ghazaryan K. A., Movsesyan H. S., Khachatryan H. E., Ghazaryan N. P.

Geochemistry of potentially toxic trace elements in soils of mining area: a case study from Zangezur Copper and Molybdenum Combine, Armenia | 15th International Conference on Environmental Science and Technology. 2017. p. 179 |

Flavio Fornasier, Karen Ghazaryan, Hasmik Movsesyan, Naira Ghazaryan

Rapid evaluation of heavy metals impact on biochemical activity and microbial size in soils around Zangezur Combine, Armenia | 5th International Conference “Enzymes in the Environment: Ecology, Activity and Applications”. 2016, p. 38 |

K. A. Ghazaryan, G. A. Gevorgyan, K. V. Grigoryan

Evaluation of pollution level of soils of ecologically vulnerable areas around Agarak town and suggestion of improvement ways | 4th International Congress “Soil science for the benefit of mankind and environment” 2012, Bari, Italy, p. 2351

Ghazaryan K.A.

Ecological Evaluation and Management of Lake Arpi and its Watershed Basin | Papers Abstracts of "Fifth International Conference on Environmental Science and Technology 2010". The American Academy of Sciences. July 12 – 16, 2010.Housten, Texas. USA . P 52

Ղազարյան Կ., Գրիգորյան Կ.

Թեղուտ գյուղի` որպես էկոլոգիական ռիսկային տարածքի, շրջակա անտառների հողերի ընդհանուր բնութագիրը | «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության կարևորությունը կայուն զարգացման հեռանկարում», միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 20-21 նոյեմբեր, Ե. 2008, էջ 33 |
1   2   3  |  See all