Karen Trchounian
Biography
Education
2005 - 2011: Yerevan State University, Faculty of Biology, Biophysicist
1995 - 2005: Secondary school N8, Yerevan
Department of Biophysics, YSU, PhD, Junior scientific researcher

Professional experience
2011 - 2013: Ph.D. student, Department of Biophysics, YSU
2011 - 2015: Junior Scientific Researcher, Department of Biophysics, YSU

Qualifications
2010: Short term research visit (host – Prof. G. Sawers), Department of Microbiology, Martin Luther University Halle-Wittenberg, Halle, Germany
2012: Short term research visit (host – Prof. A. Stams), Laboratory of Microbiology, Wageningen University, Wageningen, The Netherlands

Scale of professionals interests
Biophysics, Bioenergetics, Microbiology and Biotechnology

Participation in grant projects
2014: ANSEF-2014 research grant
2014, 2012, 2008: EBEC-2014 (FEMS Meeting grant), EBEC-2012 and EBEC-2008 Travel Grants
2013, 2010: 38th and 35th FEBS Congress Bursary
2013, 2011: 5th and 4th FEMS Congress Grant
2012: FEBS Young Scientists Program (YSP)/ 12th Young Scientist Forum (YSF) Grant; IUBMB-FEBS 2012 Congress Grant
2012: FEMS Research Fellowship 2012-1 to study in Wageningen University, Wageningen, The Netherlands
2011: “AREXIMBANK-GAZPROMBANK CJSC” (Yerevan, Armenia) Scholarship
2010: FEBS Summer Research Fellowship to study in Martin Luther University Halle-Wittenberg, Halle, Germany
2009, 2007: Winner of Scholarship Grant Awards of the Fund of Armenian Relief of America, USA
2007 - 2011: YSU Academician L.A. Orbeli Scholarship for academic excellence
2011, 2008: Calouste Gulbenkian Foundation (Lisbon, Portugal) Travel Grants
2011: 8th EBSA Congress Bursary

Professional membership (NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds etc.)
2010 - Present: Armenian Microbiological Association, FEMS member society
2010 - Present: American Society for Microbiology
2009 - Present: Young Biologist Association NGO
2008 - Present: All-Armenian Association of Biochemists, FEBS constituent society
2008 - Present: US Biophysical Society
2007 - Present: All-Armenian Biophysics Association, EBSA member society

Awards received
2013: Winner of the “Academia” Young scientists prize in the field of Biology dedicated to the 70th Anniversary of National Academy of Sciences of Armenia
2005, 2004, 2003: Winner of Republican Biological Olympiad (First grade Diploma of the Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia)
2005, 2004, 2003: Winner of Municipal Biological Olympiad of Yerevan (First grade Diploma of the Mayor of Yerevan City)
2005: Certificate of Merit of Ministry of Education and Science of the Republic of Armenia for excellent and outstanding study

Languages
Armenian, Russian, English

K.Trchounian@ysu.am

Karen Trchounian

Professor | Faculty of Biology - Chair of Biochemistry, Microbiology and Biotechnology
 
 

Book

Կարեն Թռչունյան, Հ. Գևորգյան, Լ. Կարապետյան

Մանրէների կենսաքիմիա և կենսատեխնոլոգիա. լաբորատոր աշխատանքներ | ԵՊՀ հրատ., 2021, 130 էջ
 

Article

A․ H. Shirvanyan, S․ N. Mirzoyan, K․ A. Trchounian

Saccharomyces cerevisiae խմորասնկերի աճի պարամետրերի առանձնահատկություններն աճման տարբեր պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 255-265 |

S. S. Blbulyan, S․ N. Mirzoyan, K. A. Trchоunian, A. A. Poladyan

Կենսազանգվածի և կենսաջրածնի արտադրությունը Escherichia coli մանրէներում մսի արտադրության և եգիպտացորնի լիգնոցելյուլոզային թափոնների խառնուրդի յուրացման պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #3, էջ 224-231 |

H. Kh. Gevorgyan, A. V. Vassilian, K. A. Trchounian

Պրոտոնային ԱԵՖազի մենահատուկ արգելակիչ N,N’-դիցիկլոհեքսիլկարբոդիիմիդի և արտաքին մրջնաթթվի տարբեր կոնցենտրացիաների դերը E. coli-ի աճման գործընթացում ածխածնի խառն աղբյուրների խմորման և տարբեր pH-ի պայմաններում | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2021, հ. 55, #1, էջ 67-74 |

L. Vanyan, H. Gevorgyan, H. Petrosyan, A. Trchounian, K. Trchounian

Industrial Waste-Based Hydrogen Production Technology: The Profitability for Industrial Waste Generators | Վերականգնվող և մաքուր էներգիայի 7-րդ միջազգային համաժողովի նյութեր, 2021, թիվ 7, էջ 56-59

A.Vassilian, H. Gevorgyan, S. Khalatyan, K. Trchounian

The role of Escherichia coli FhlA transcriptional activator in generation of proton motive force and FOF1-ATPase activity at pH 7.5 | IUBMB Life (International Union of Biochemistry and Molecular Biology Life), 2021, N 73, p. 883-892
1   2   3   4   5   6   7  |  See all
 

Thesis

Anna Poladyan, Lusine Baghdasaryan, Karen Trchounian, Armen Trchounian

Hydrogen production by bacteria: stimulation effects and responsible hydrogenases during xylose vs. glucose dark fermentation | 22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, p. E2 Keynote

Satenik Mirzoyan, Anait Vassilian, Armen Trchounian, Karen Trchounian

H2 production by Escherichia coli during utilization of lactose or mixture of lactose and glycerol: prolongation of production and role of hydrogenases 1 and 2 at different pH | 22nd World Hydrogen Energy Conference. 2018, P1: p. 11

H. Gevorgyan, A. Poladyan, A. Trchounian, K. Trchounian

The relationship of Escherichia coli Hyd enzymes with the F0F1-ATPase during fermentation of mixture of carbon sources | The 43rd FEBS Congress "Biochemistry Forever". 2018, p. 358-358 |

Anna Poladyan, Karen Trchounian, Armen Trchounian

From organic waste to biohydrogen: Approaches to enhance H2 production by Escherichia coli | International Conference "Advances in Microbiology and Biotechnology". 2018, p. 20

Lusine Karapetyan, Satenik Mirzoyan, Antonio Valle, Jorge Bolivar, Armen Trchounian, Karen Trchounian

Role of dcu C4-dicarboxylate transporters in H2 production during fermentation of glucose or glycerol | 20th European Bioenergetics Conference. 2018, p. e100
1   2   3   4   5   6   7   8   9  |  See all