Karlen G. Khachatryan
Biography
Education
2008 - 2011: PhD student at the Chair of Management and Business of YSU
2006 - 2008: Faculty of Economics, Chair of Management and Business, Yerevan State University, Master of Arts Degree,
2002 - 2006: Faculty of Economics, Yerevan State University, Bachelor, Diploma with Honor

Academic degree
2011: Candidate of Economic Sciences,
The theme of the dissertation - Problems of Interaction between Entrepreneurship and Tax Policy in the RA Economy
2014: Associate Professor

Professional Experience
From 2016: Head of Chair of Management and Business at YSU
2014 - 2016: Associate Professor at YSU Faculty of Economics
2008 - 2014: Lecturer at YSU Faculty of Economics
2008 - 2011: President of Student Scientific Society of Yerevan State University

Awards
2017: Gold medal of Ministry of Education and Science
2017: President’s Certificate of Appreciation
2017: National Assembly Diploma
2007: Best Student of RA annual Nomination, Gold medal
2005: Best Student of YSU annual Nomination, Silver medal of YSU

Academic Courses
State Regulation of Economy, Human Resources and Labor Economics, Economic policy

Scale of professional interests
State capacity, Constitutional economics, Economic policy, Taxation

Languages
Russian - fluent, English - fluent

E-mail
karlen.khachatryan@ysu.am

Karlen G. Khachatryan

Head of Chair | Faculty of Economics and Management - Chair of Management and Business
 
 

Article

K. Khachatryan

Հարկային վարչարարության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», «Սոցիոլոգիա, Տնտեսագիտություն» 133.5, Երևան 2011թ., էջ 67-76 |

Խաչատրյան Կ.

Ձեռնարկատիրական ակտիվության վրա հարկային քաղաքականության ազդեցության գնահատումը ՀՀ-ում | Կրթության, գիտության և արտադրության ինտեգրումը` որպես տնտեսական աճի ապահովման ռազմավարական ուղղություն Միջազային գիտաժողովի նյութեր, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, Երևան 2010, էջ 266-270

Կ. Խաչատրյան

Հարկային օրենսդրության կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում | Կրթութունը և գիտությունը Արցախում գիտամեթոդական և գիտահանրամատչելի հանդես 3-4, 2010, էջ 111-118

Хачатрян К., Арзаканцян М.

Глобализация и внешняя экономическая политика Республики Армения | Проблеми розвитку соціально-економіческих систем в контексті глобалізаційних процесів, матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, Хмельницький 2009, Том 1, с. 225-227
1   2   3   4  |  See all