Kima H. Petrosyan
Biography
Education
1973 - 1978: Yerevan State University

Academic degree
PhD in Chemistry, Associate professor
Candidate - “Synthetic aspects of selective oxidation of 4-methylentetrahydropyran’s and 4-methyl-5,6-dihydro-2H-pyran’s”,1988, /02.00.03 Organic chemistry/, Institute of organic chemistry of National academy of sciences

Professional experience
1978 - 1979: USS Institute of Genecy
1979 - 1999: RA NAS Institute of Organic Chemistry
1999 - 2017: YSU, Department of Pharmaceutical Chemistry
Since 2017: Institute of Pharmacy, Department of Pharmchemistry and Pharmacognosy, YSU

Academic courses
Toxicologic Chemistry

Scale of professional interests
Theoretical chemistry, Toxicological chemistry

Languages
Russian, English

Professional membership
“Armenian Biotechnological Association” (NGO)

petrosyankima@ysu.am

Kima H. Petrosyan

Candidate of Chemistry, Associate Professor | Institute of Pharmacy - Chair of Pharmaceutical Chemistry and Pharmacognosy
 
 

Book

Կիմա Պետրոսյան

Որոշ դեղանյութերի քիմիա-թունաբանական բնութագիր | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 62 էջ
 

Article

K. H. Petrosyan

Chemoselectivity of aminomethylation of amino- and alkoxy- ethanols in charge units of general theory of acids and bases (Ամինա և ալկօքսիէթանոլների ամինամեթիլացման քեմոսելեկտի- վությունը ընդհանրական թթվա-հիմնային տեսության լիցքային միավորներով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 60-63 |

K. H. Petrosyan

Charge components of inductive effect of alkyl groups and their influence on the chemoselectivity of alcohols benzoylation (Ալկիլ խմբերի ինդուկցիոն էֆեկտների լիցքային բաղադրիչները և նրանց անդրադարձը սպիրտների քեմոսելեկտիվության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2016 #3, էջ 19-24 |

A. S. Saghiyan, A. S. Dadayan, S. A. Dadayan, A. V. Geolchanyan, K. H. Petrosyan

Энантиоселективный синтез новых замещенных Anty-(S)-β-гидрoкcитирозинов (Նոր անտի-(S)-β-հիդրօքսի տեղակալված թիրոզինների էնանտիոսելեկտիվ սինթեզ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2011 #1, էջ 14-19 (ռուսերեն) |

Петросян К. А., Геворкян А. А., Мовсесян А. А., Джанджулян Ж. Л., Аракелян А. С.

Алкоскиметиламины и аминалы вторичных аминов как предщественники аминометилирования ацетиленов | ЖОХ, 2008 Т.78, вып.3, стр.519-520

Петросян К. А.

Предсказание реакционной способности галоформов на основании принципов обобщенной теории кислот и оснований | Хим. Ж. Армении, 2007, том 60, N 1 133-139

Петросян К. А.

Предсказание реакционной способности галоформов на основании принципов обобщенной теории кислот и оснований. | Хим. Ж. Армении, 2007, том 60, N 1 82-90

Петросян К. А.

Зависимость направления реакции от противоиона медного катализатора | Хим. Ж. Армении, 2006, том 59, N 4 155-158

Петросян К. А., Геворкян А. А., Аракелян А. С., Гапоян А. Т., Мовсесян А. А.

Ионный характер как природная мера для предсказания региохимии присоединения по связи С=С | Хим. Ж. Армении, 2006, том 59, N 4 86-95

Петросян К. А., Аракелян А. С., Мовсесян А. А., Джанджулян Ж. Л.

Улучшення методика аминометилирования ацетиленов | ЖОХ, 2006 Том 76, N 71223

Петросян К. А.

Уточнение электродонорной силы анионов пропионовой и масляной кислот | Хим. Ж. Армении, 2006, том 59, N 3 134-136

Петросян К. А., Геворкян А. А., Аракелян А. С., Гапоян А. Т.

Природа движущих сил переэтерификации сложных эфиров спиртами | Хим. Ж. Армении, 2006, том 59, N 3, 67-73

Петросян К. А., Геворкян А. А., Асатрян Г. В., Аракелян А. С., Петросян А. Г.

Ионно-парная версия таутомерии и реакционной способности 3-метилпиразола | Хим. Ж. Армении, 2006, том 59, N 2 с. 83-92

Петросян К. А., Геворкян А. А., Аракелян А. С., Гапоян А. Т.

Сверхдальный индукционный эффект алкильных групп | Хим. Ж. Армении, 2006, том 59, N 1 с. 95-99

Петросян К. А., Геворкян А. А., Аракелян А. С.

Хемоселективность дихлоркарбенирования спиртов как функция ионного характера химической связи | Хим. Ж. Армении, 2006, том 59, N 1 с. 74-83

Петросян К. А.

Зависимость направления реакции от противоиона медного катализатора | Хим. Ж. Армении, 2006, том 59, N 4 138-143

Петросян К. А., Геворкян А. А., Аракелян А. С.

Ионный характер химической связи как мера мягкости и жесткости кислот и оснований в химии | Хим. Ж. Армении, 2005, том 58, N 4 с. 92-107

Петросян К. А., Геворкян А. А., Аракелян А. С., Джанджулян Ж. Л., Микаелян А. Р.

Генезис «инвертированной» кислотности галогеноводородов в воде | Хим. Ж. Армении, 2005, том 58, N 3 с. 83-88

Петросян К. А., Геворкян А. А., Аракелян А. С., Джанджулян Ж. Л., Микаелян А. Р., Паносян Г. А.

Алкилирование 4-метил-3,4-дибромтетрагидропирана малоновым эфиром-ключ к пониманию электронной природы хемо- и региоселективности молекул | ЖОрХ 2005,Т 41, Вып. 1 с. 134-140

Петросян К. А., Геворкян А. А., Аракелян А. С., Каннингам И. Д.

Неточность в классификации реакций и реагентов по Ингольду и ее устранение | Арм.хим.ж. 2005, Т. 58, N 1-2 с. 137

Петросян К. А., Геворкян А. А., Аракелян А. С.

Ионный характер связи С-металл и стереоселективность присоединения металорганических соединений по карбонильной группе | Хим. Ж. Армении, 2003, том 56, N 1-2 с. 136-156

Петросян К. А., Геворкян А. А., Аракелян А. С., Барсегян С. В., Паносян Г. А.

Димеризация енолятов натрия малоного эфира и ацетилацетона под влиянием 4-метил-3,4-дибромтетрагидропирана | ЖОрХ 2003, Т. 39 с. 1275

Петросян К. А., Геворкян А. А., Аракелян А. С.

Ионно-парная версия хемо и стереоселективности присоединения галогенов по двойной связи | ЖОХ 2002, Т. 72, вып. 5 с. 821-827

Петросян К. А., Геворкян А. А., Аракелян А. С., Есаян В. А., Торосян Г. О.

Ионный характер связи аммонио-противоион и каталитическая активность аммониевых солей в реакциях элиминирования | ЖОХ, 2001,Т. 71 с. 1405

Петросян К. А., Геворкян А. А., Аракелян А. С., Маргарян А. Х.

Типы, символика изображения простраственного строения и конформации ионных пар. Стереохимическая версия обобщенного правила элиминирования | ЖОХ, 2001, Т. 71 с. 776

Петросян К. А., Геворкян А. А., Аракелян А. С., Есаян В. А.

Суперактивные катализаторы межфазнокаталитического элиминирования | ЖОХ, 2000, Т. 70, вып. 5 с. 1757
 

Thesis

Petrosyan K. H.

Anomalous chemoselectivity during competitive benzoylation of secondary amines | Dialogues on Science 3rd international Scientific Conference of Young Researchers, 2015, p. 110