Levon V. Levonyan
Biography
Education
1966 - 1971: Yerevan State University, Department of Physics

Academic degree
Candidate – “Coherent Diffraction Phenomena under the Scattering of Spherical X-rays on Flat Crystals”, October 30, 1984, Specialized Council K005.20.01 in the Department of Problems of Applied Physics AS Arm. SSR
Doctoral – “Coherent Phenomena in the X-ray Fresnel Crystal-optics”, April 20, 2007, Specialized Council (021) in the Institute of Problems of Applied Physics NAS RA

Professional experience
1971-present-YSU, Department of Physics, Chair of Solid State Physics, Leader Researcher only long-term scientific missions (no less than one month)

Academic courses
The Dynamic Theory of X-ray Diffraction, Physics of X-rays, X-ray defectoscopy, The X-ray structural and spectral analysis, Crystallography, The experimental methods of investigation of condensed media, Crystallophysics, The physics of real crystals

Scale of professional interests
X-ray Diffraction. X-ray Optics, The problems of coherence of X-ray and synchrotron radiations

Languages
Armenian and Russian-fluent; English-able to read and express myself; French-able to read and translate with the help of a dictionary

Professional membership
Member of International Union of Crystallography
Special expert of the State Committee of Science of RA

Awards
Winner in YSU Young researcher competition, 1982

Levon V. Levonyan

Associate Professor | Faculty of Physics - Chair of Solid States
 
 

Article

L. V. Levonyan, H. M. Manukyan

Features of diffraction focusing of a spherical X-ray wave on a short period superlattice (Ռենտգենյան գնդային ալիքի դիֆրակտային կիզակետման առանձնահատկությունները փոքր պարբերությամբ գերցանցում) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 113–116 |

K. T. Avetyan , L. V. Levonyan, H. S. Semerjyan

Comparative analysis of two diffraction schemes for widely divergent beam of X-ray radiation (Ռենտգենյան ճառագայթման լայն տարամիտված փնջի դիֆրակցիայի երկու սխեմաների համեմատական վերլուծություն) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #1, էջ 81–84 |

L. V. Levonyan, H. M. Manukyan

Study of Superlattices by Diffraction Focusing of X-ray Radiation | Proceedings of the International Conference on Electron, Positron, Neutron and X –Ray Scattering under External Influences, 2016, pp. 101-106

L. V. Levonyan, H. M. Manukyan

Dynamical Diffraction of Spherical X-ray Wave on a Superlattice | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences). 2016, 51/1, 73-78 pp.

Л. В. Левонян, А. М. Манукян

Динамическая дифракция сферической рентгеновской волны на сверхрешетке | Известия НАН Армении, т.51, N1, 2016, с. 95-101
1   2   3   4   5   6  |  See all
 

Thesis

L. V. Levonyan

Focusing of X-Rays on a surface acoustic wave in case of small grazing angles | International Conference On Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering under the External Influences, 2015, p. 43

K. T. Avetyan, L. V. Levonyan, O. S. Semerdzhyan

The peculiarities of the image contrast formed by scattered x-ray radiation | International Conference On Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering under the External Influences, 2015, p. 64

K. T. Avetyan, L. V. Levonyan, O. S. Semerdzhyan

The peculiarities of the image contrast formed by scattered x-ray radiation | International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization DOM2015, 2015, p. 72

L. V. Levonyan, H. M. Manukyan

Study of Superlattices by Diffraction Focusing of X-ray Radiation | Book of Abstracts “International Conference On Electron, Positron, Neutron and X-Ray Scattering under the External Influences”, 14-16 September 2015, Yerevan-Megri, Armenia, p. 33

L. V. Levonyan, H. M. Manukyan

Influence of Interdiffusion of Heteromaterials on the X-Ray Spherical Wave Diffraction by Superlattice | Abstract Book of “International Symposium and Young Scientist School on Disordered and Ordered Materials Analysis and Characterization” DOM-2015, 24-30 September 2015, Yerevan, Armenia, p. 77-78
1   2  |  See all