Levon Kh. Mouradian

Levon Kh. Mouradian

 
 

Book

L. Kh. Mouradian, A. S. Zeytunyan, G. L. Yesayan

Similariton-based spectral interferometry for signal analysis on femtosecond time scale Ch.V in book | Interferometry - Research and Applications in Science and Technology, 99–124, Ed.Dr Ivan Padron, ISBN: 978-953-51-0403-2, InTech (2012)

Լ. Խ. Մուրադյան, Ա. Ս. Զեյթունյան, Գ. Լ. Եսայան

Ոչ գծային դիսպերսիոն սիմիլարիտոնների բնույթը, առանձնահատկություններն ու կիրառությունները | ԵՊՀ հրատ., 2011 թ., 104 էջ

Լ. Խ. Մուրադյան

Սպեկտրալ սեղմումը և Ֆուրյե արտապատկերումը գերարագ օպտիկայում | ֆ.մ.գ.դ. ատենախոսության սեղմագիր (2010)

Ա. Ա. Կուտուզյան, Ի. Գ. Հարությունյան, Լ. Խ. Մուրադյան, Levon Kh. Mouradian

Քվանտային էլեկտրոնիկայի կիրառական խնդիրներ | ԵՊՀ հրատ., 2006, 40 էջ
 

Article

Levon Mouradian, Alain Barthlemy

Nonlinear-Dispersive Similaritons of Passive Fibers: Applications in Ultrafast Optics | Shaping Light in Nonlinear Optical Fibers. 2017, Chapter 6, pp. 147-198

Hrach Toneyan, Minas Sukiasyan, Levon Mouradian, Aghavni Kutuzyan, Vardan Avetisyan, Arsham Eremyan

Solitonic Self-Spectral Compression of Noisy Supercontinuum Radiation | Frontiers in Optics 2016 / Conf. FiO 2016, JW4A44 p. |

V. M. Tsakanov, G. A. Amatuni, Z. G. Amirkhanyan, L. V. Aslyan, V. Sh. Avagyan, V. A. Danielyan, H. D. Davtyan, V. S. Dekhtiarov, K. L. Gevorgyan, N. G. Ghazaryan, B. A. Grigoryan, A. H. Grigoryan, L. S. Hakobyan, S. G. Haroutiunian, M. I. Ivanyan, V. G. Khachatryan, E. M. Laziev, P. S. Manukyan, I. N. Margaryan, T. M. Markosya, N. V. Martirosyan, Sh. A. Mehrabyan, T. M. Mkrtchyan, L. Kh. Mouradian, G. H. Nikogosyan, V. H. Petrosyan, V. V. Sahakyan, A. A. Sargsyan, A. S. Simonyan, H. A. Toneyan, A. V. Tsakanian, T. L. Vardanyan, A. S. Vardanyan, A. S. Yeremyan, S. V. Zakaryan, G. S. Zanyan

AREAL test facility for advanced accelerator and radiation source concepts | Nuclear instruments & methods in physics research section a-accelerators spectrometers detectors and associated equipment, 2016 829, pp. 284-290 |

S. Boscolo, L. Kh. Mouradian, C. Finot

Enhanced nonlinear spectral compression in fiber by external sinusoidal phase modulation | Journal of Optics, 2016, Vol. 18, No. 10, 105504, 7 pp.

Levon Kh. Mouradian

Novel Soliton-Similaritonic Methods of Signal Analysis and Synthesis in Femtosecond Timescale | 25th Annual International Laser Physics Workshop (LPHYS’16). 2016, S8.3 (p. 09) |
1   2   3   4   5   6   7   8   17  |  See all
 

Patent

A. A. Kirakosyan, A. S. Mheryan, T. G. Mansuryan, T. J. Khachikyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Method to determine the duration of ultrashort pulses | Patent of RA No. AM 2079 A2, G01J 11/00, G01B 9/02 (2008)

Ա. Կիրակոսյան, Տ. Մանսուրյան, Տ. Խաչիկյան, Ա. Մհերյան, Գ. Եսայան, Լ. Մուրադյան

Լազերային գերկարճ իմպուլսների տևողության որոշման եղանակ | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր, AM No. 2079 A2, G01J 11/00, G01B 9/02, 9 էջ, (2008)

Arthur A. Kirakossian, Aghavni A. Kutuzyan, Garegin L. Yesayan, Levon Kh. Mouradian

Ժամանակային մութ սոլիտոնների գեներացման սարք | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր AM No. 2114 A2, H01S 3/00, H04B 10/152, 8 էջ, (2008)

А. В. Зограбян, А. А. Кутузян, В. Ж. Ниноян, Л. Х. Мурадян

Способ определения формы сверхкоротких лазерных импульсов | Авторское свидетеьство РА No. 99039 (1999). / “Գերկարճ օպտիկական իմպուլսների ձևի որոշման եղանակ” ՀՀ գյուտի արտոնագիր (ըստ 1999թ. No.99039 հայտի) AM No.841 A2, G01D5/26, (2000)

Թ. Ա. Փափազյան, Ա. Վ. Զոհրաբյան, Ն. Լ. Մարգարյան, Լ. Խ. Մուրադյան

Դիսպերսային հապաղման գիծ | ՀՀ գյուտի արտոնագիր AM No.49 A2, H01S3/086 (1995)
1   2  |  See all
 

Thesis

Narek Karapetyan, Levon Mouradian, Hrach Toneyanan, Aghavni Kutuzyan

Numerical analysis of spectron phase peculiarities | IONS Balvanyos 2017 Conference. 2017, p. 1 |

Narek Karapetyan, Aghavni Kutuzyan, Levon Kh. Mouradian, Hrach Toneyan

Phase Regularities of Spectron: Numerical Analysis | International Workshop "Ultrafast Beams and Applications". 2017, p. 10-11 |

Hrach Toneyan, Minas Sukiasyan, Vardan Avetisyan, Levon Kh. Mouradian

Experimental demonstration of spectral self-compression of fraction of supercontinuum radiation | Ultrafast Beams and Applications. 2017, p. 9 |

Minas Sukiasyan, Hrach Toneyan, Vardan Avetisyan, Aghavni Kutuzyan, Levon Kh. Mouradian

Numerical study of femtosecond signal spectral self-compression | UBA’17, Yerevan Armenia 04-07 July 2017, p. 11 |

K. Manukyan, M. Sukiasyan, H. Toneyan, L. Mouradian

Simple Similaritonic Technique for Measurement of the Bell-Shaped, Two-Peak and Compressed Pulse Duration in Femtosecond Domain | IONS Balvanyos 2017, Balvanyos, Romania 25-28 July 2017, https://www.inflpr.ro/en/node/1387 |
1   2   3   4   5   6   7   8   18  |  See all