Levon Kh. Mouradian

Levon Kh. Mouradian

 
 

Book

L. Kh. Mouradian, A. S. Zeytunyan, G. L. Yesayan

Similariton-based spectral interferometry for signal analysis on femtosecond time scale Ch.V in book | Interferometry - Research and Applications in Science and Technology, 99–124, Ed.Dr Ivan Padron, ISBN: 978-953-51-0403-2, InTech (2012)

Լ. Խ. Մուրադյան, Ա. Ս. Զեյթունյան, Գ. Լ. Եսայան

Ոչ գծային դիսպերսիոն սիմիլարիտոնների բնույթը, առանձնահատկություններն ու կիրառությունները | ԵՊՀ հրատ., 2011 թ., 104 էջ

Լ. Խ. Մուրադյան

Սպեկտրալ սեղմումը և Ֆուրյե արտապատկերումը գերարագ օպտիկայում | ֆ.մ.գ.դ. ատենախոսության սեղմագիր (2010)

Ա. Ա. Կուտուզյան, Ի. Գ. Հարությունյան, Լ. Խ. Մուրադյան, Levon Kh. Mouradian

Քվանտային էլեկտրոնիկայի կիրառական խնդիրներ | ԵՊՀ հրատ., 2006, 40 էջ
 

Article

Г. Л. Есаян, К. А. Паланджян, Т. Г. Мансурян, А. С. Зейтунян, М. А. Калашян, А. А. Кутузян, Л. Х. Мурадян

Субпараболические импульсы в одномодовом волокне без усиления | Сб.трудов "Лазерная физика-2006", изд."Гитутюн" НАН РА, с.193-196 (2007)

A. A. Kutuzyan, T. G. Mansuryan, A. S. Zeytunyan, M. A. Kalashian, Q. H. Palanjyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Temporal Kerr lens aberrations in the process of spectral compression | Proc.“Laser Physics-2006”, "Gitutiun" Pub. House, NAS RA, p.205-208 (2007)

A. S. Zeytunyan, A. A. Kirakosyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Temporal dark solitons in Spectral Compressor | Proc. “Laser Physics-2006”, "Gitutiun" Pub. House, NAS RA, pp. 201-204. (2007)

M. A. Kalashyan, T. G. Mansuryan, A. S. Zeytunyan, K. A. Palanjyan, A. A. Kirakosyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Alternative dispersive delay line for synthesis of femtosecond pulses | "Proc. “Laser Physics-2006”, "Gitutiun" Pub. House, NAS RA, pp. 189-192 (2007)

A. S. Zeytunyan, M. A. Kalashyan, K. A. Palanjyan, T. G. Mansuryan, A. A. Kutuzyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Spectro-temporal imaging of femtosecond pulses based on SHG-spectral compression | “Spectro-temporal imaging of femtosecond pulses based on SHG-spectral compression” Proc. “Laser Physics-2006”, "Gitutiun" Pub. House, NAS RA, pp. 185-188 (2007)
1   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17  |  See all
 

Patent

A. Kirakosyan, K. Palanjyan, M. Kalashyan, A. S. Zeytunyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Dispersive delay line | Euro-Asian patent № 015405, H03H 9/40, H01S 3/10 (2011)

А. Киракосян, К. Паланджян, М. Калашян, А. Зейтунян, Г. Есаян, Л. Мурадян

Дисперсионная линия задержки | Евразийский патент, No. 015405, H03H 9/40, H01S 3/10, 4 с. (2011)

L. Kh. Mouradian, T. G. Mansuryan, A. S. Zeytunyan, M. A. Kalashyan, G. L. Yesayan, F. Louradour, A. Barthélémy

Ultrafast optical oscilloscope | RA patent N173U, G01 D 5/26, pub. N10 (reg. No. AM 20090044, 23/4/2009) , 5էջ

Ա. Ա. Կիրակոսյան, Ք. Հ. Փալանջյան, Մ. Ա. Քալաշյան, Ա. Ս. Զեյթունյան, Գ. Լ. Եսայան, Լ. Խ. Մուրադյան

Դիսպերսային հապաղման գիծ | Հ.Հ. գյուտի արտոնագիր, AM No. 2178 A2, G02F 1/01, G02B 5/00, 8 էջ, (2008 )

A. A. Kirakosyan, A. A. Kutuzyan, G. L. Yesayan, L. Kh. Mouradian

Generator of temporal dark solitons | Patent of RA, No. AM 2114 A2, H01S 3/00, H04B 10/152 (2008)
1   2  |  See all
 

Thesis

Narek Karapetyan, Levon Mouradian, Hrach Toneyanan, Aghavni Kutuzyan

Numerical analysis of spectron phase peculiarities | IONS Balvanyos 2017 Conference. 2017, p. 1 |

Narek Karapetyan, Aghavni Kutuzyan, Levon Kh. Mouradian, Hrach Toneyan

Phase Regularities of Spectron: Numerical Analysis | International Workshop "Ultrafast Beams and Applications". 2017, p. 10-11 |

Hrach Toneyan, Minas Sukiasyan, Vardan Avetisyan, Levon Kh. Mouradian

Experimental demonstration of spectral self-compression of fraction of supercontinuum radiation | Ultrafast Beams and Applications. 2017, p. 9 |

Minas Sukiasyan, Hrach Toneyan, Vardan Avetisyan, Aghavni Kutuzyan, Levon Kh. Mouradian

Numerical study of femtosecond signal spectral self-compression | UBA’17, Yerevan Armenia 04-07 July 2017, p. 11 |

K. Manukyan, M. Sukiasyan, H. Toneyan, L. Mouradian

Simple Similaritonic Technique for Measurement of the Bell-Shaped, Two-Peak and Compressed Pulse Duration in Femtosecond Domain | IONS Balvanyos 2017, Balvanyos, Romania 25-28 July 2017, https://www.inflpr.ro/en/node/1387 |
1   2   3   4   5   6   7   8   18  |  See all