Levon S. Aslanyan
Biography
Education
1976: Graduate Yerevane State University, Physics department
1979: Post Graduate Moscow State University, Physics department

Academic degree
Candidate – “Resolution of overlaping Raman and electronic resonances by the method of polarization coherent Raman scattering”, Radiophysics, including quantum radiophysics, Moscow State University,1980.
Doctoral – “Nonlinear polarization spectroscopy and some aspects of nonlinear dynamics in statistically oriented media”, Laser physics, Yerevane State University, 2004.

Professional experience
1977 - 1979: Moscow state university. Junior Scientific Researcher
1980 - 1981: Yerevan state university. Junior Scientific Researcher
1982 - 1990: Yerevan state university. Senior Scientific Researcher
1990 - 2009: YSU, Optics Chair, associate professor
Since 2009: YSU, Optics Chair, professor, vice dean of physics department

Academic courses
Physics of optics phenomenon, Nonlinear physics, History of physics, Introduction to vibration and wave theory, Laser light interaction with matter, Nonlinear optics, Concepts of Modern Natural Sciences, Nonlinear spectroscopy.

Scale of professional interests
Nonlinear physics, Surface electromagnetic wave, Stronq nonlinearities, Linear and and nonlinear optics of liquid crystals, Nonlinear optics

Participation in grant projects
No11 - 1С - 194, Ministry of Education and Science, RA
No13 - 1C - 240, Ministry of Education and Science, RA

Professional membership
2000 - 2009: Physics department academic council, Сecretary
Since 2009: Physics department academic council, Member.

Languages
Armenian, Russion, English

Levon S. Aslanyan

Professor | Faculty of Physics - Chair of Optics
 
 

Book

Լ. Ս. Ասլանյան

Ոչ գծային օպտիկայի հիմունքները | ԵՊՀ հրատ., 2019, 218 էջ

Լ. Ս. Ասլանյան, Վ. Բ. Պախալով

Ոչ գծային ֆիզիկայի ներածություն. լաբորատոր աշխատանքների ուսումնական ձեռնարկ | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 78 էջ

Ռ. Բ. Ալլահվերդյան, Լ. Ս. Ասլանյան

Լույսի բևեռացումը և նրա հետազոտումը | ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2014 , 67 էջ

Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս.

Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը | Մեթոդական աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 115 էջ

Ասլանյան Լ. Ս.

Տատանումների և ալիքների տեսության ներածություն | Մեթոդական աշխատանք, Երևան, 2008 թ., 120 էջ
1   2  |  See all
 

Article

L. S. Aslanian

О существовании линейных s-поляризованных поверхностных электромагнитных волн (Գծային s-բևեռացված մակերևութային էլեկտրամագնիսական ալիքների գոյության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1992, #1, էջ 52-55 (ռուսերեն) |

L. S. Aslanyan, N. N. Badalyan, A. H. Petrosyan, O. S. Papyan, M. H. Khurshudyan, Yu. S. Chilingaryan

NLC molecular parameter definition by the method of CARS | Izv. AN SSSR, 1983, v. 47, N 8, pp. 1596-1600

L. S. Aslanyan, S. A. Akmanov, A. F. Bunkin, F. N. Gadjiev, N. I. Koroteev, I. L. Shumai

Recent results in four photon spectroscopy of condenced media. Light Scatterinq in solids | Eds. J.L.Birman, H.Z. 1979, pp. 409-423

S. A. Akhmanov, L. S. Aslanyan, A. F. Bunkin, T. S. Juravljova, A. V. Vannikov

Presence of solvated electrons Observations by polarization CARS | Chem. Phys.Lett., 1979, v.66, 3, 479-483
1   2   3   4   5  |  See all
 

Thesis

L. R. Aloyan, L. G. Aslanyan, Y. B. Dalyan

The DNA Damage Induced by Higher Energy Electrons in Presence of Porphyrins | BRITE(Biomarkers of Radiation In The Environment). 2017, p. 36 |

Aslanyan L. S.

Geometrical optics of inhomogeneous anisotropic medium with twisting | Optics and its applications.I Intern.symp. Armenia, 2015, p. 69

R. B. Alaverdyan, A. L. Aslanyan, L.S. Aslanyan, H. S. Gharagulyan

The Peculiarities of Spatial Dynamics of Light Polarization in One-Dimensional Liquid-Crystalline Photonic Structures | Book of Abstracts of OLC 2011, p. 5