Lia L. Osipyan
Biography
Education
1947 - 1952: MSc in Biology, Faculty of Biology,Yerevan State University, Armenia.

Academic degree
Candidate - “Parasitic Hyphales fungi of the Armenian SSR”, 1958, National Academy of Science, Yerevan, Armenia.
Doctoral - “Pathogenic Hyphales and Peronosporales fungi of the Armenian SSR”, 1970, National Academy of Science, Yerevan, Armenia.

Professional experience
1952: laboratory assistant of the Chair of Botany, Yerevan State University (YSU)
1952 - 1954: Chief of the Section of Young people of Central Committee of the Armenian Young Communist League
1954 - 1959: assistant-lecturer of the Chair of Botany, YSU
1960 - 1961: scientific secretary of the scientific research section of YSU
1961 - 1971: assistant professor of the Chair of Botany, YSU
1971 - 2005: Chief of the Chair of Botany, YSU
2005 - until now: Honoured Chief of the Chair of Botany, YSU

Academic courses
Deuteromycetes, Methods of laboratory and field research, Medicinal mycology

Scale of professional interests
Flora, systematics, ecology of Peronosporales, Hyphales, Ustilaginales: fungal diseases of wild-growing and cultural plants, contamination of foodstuffs with fungi and mycotoxins, opportunistic fungi attending human mycoses.

Participation in grant projects
Biodiversity in the countries of the former CIS. Darwin Initiative Grant Program. Biodiversity of Fungi. 2001 - 2005:
Development of the project biological safety of the environment of Armenia. GEF. 2003-2004:
1993 - project “Biodiversity” (Soros foundation).

Languages
Armenian, Russian, German

Professional membership
Russian National Society of Botany.
Armenian National Society of Botany.
National Association of Consumers.
“Ecofung” Armenian Mycological Society
Scientific Special Councils in Botany, Mycology and Ecology of NAN RA.
Member of editorial boards of “Scientific Notes of YSU”.
Member of editorial boards of “Biological Journal of Armenia”.
Member of the Board of Association of Sustained human development.
Republican Council of Women of Armenia.

Awards received
Honoury scientist of Armenia

(+374 10) 55-23-52
losipyan@ysu.am

Lia L. Osipyan

Honorary Head of Chair | Faculty of Biology - Chair of Botany and Mycology
 
 

Book

Осипян Л.Л.

Микобиота Армении | Том VIII, Ереван, Изд. ЕГУ, 2013, 302 с. |

Нанагюлян С.Г., Осипян Л.Л.

Конспект макроскопических грибов Армении. Гастеромицеты | Изд-во ЕГУ, Ереван, 2000. 52 с.

Канчавели Л.А., Осипян Л.Л. , Канчавели Л.А., Ахундов Т.М.

Определитель грибов Закавказья. Пероноспоровые грибы | Ереван: Изд. ЕГУ, 1985. 287 с.

Осипян Л.Л.

Микофлора Армянской ССР, т. III. Гифальные грибы | Ереван: изд. ЕГУ, 1975. 643с.

Осипян Л.Л.

Микофлора Армянской ССР, т. I. Пероноспоровые грибы | Ереван: изд. "Митк", 1967. 255 с.

Осипян Л.Л.

Паразитные гифальные грибы Армянской ССР | Ереван: изд. ЕГУ, 1962. 206с.
 

Article

Осипян Л. Л., Согоян Е. Ю.

Встречаемость микопаразитов рода Septoria во флористических районах Республики Армения | Հայաստանի կենսաբանական հանդես, 2018, 70, 4, էջ 30-34 |

Осипян Л. Л., Согоян Е. Ю.

Поражаемость краснокнижных видов растений патогенными микромицетами в Республике Армения | ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ, 2018, 118, 4, էջ 351-356 |

Осипян Л. Л.

Заметки к истории микологических исследований в СССР и новые перспективы в исследовании МИкобиотического разнообразия в постсоветских странах | Успехи медицинской микологии. 2018, 19, стр. 404-406 |

Осипян Л. Л., Согоян Е. Ю.

Грибы рода Septoria поражающие лекарственные растения в Республике Армения | ՀՀ ԳԱԱ զեկույցներ. 2018, 118, 2, էջ 178-186 |

Осипян Л. Л.

Рецензія на книгу Коваль Э.З., Руденко А.В., Волощук Н.М. «Пенициллии». Изд. ННДРЦУ, Киев, 2016, 406 с. | Микробиологический журнал. 2017, Vol. 79 № 6, стр. 137-139 |

Осипян Л. Л., Согоян Е. Ю.

Основные грибные болезни дикорастущих плодово-ягодных растений семейства Rosaceae в лесах Республики Армения | Проблемы лесной фитопатологии и микологии. 2018, стр. 131-134 |

E. Yu. Sargisyan, D. V. Nelipovich, L. L. Osipyan

Этиологическая диагностика и некоторые методы лечения онихомикоза в Aрмении (Հայաստանում օնիխոմիկոզի էթիոլոգիական կազմի որոշումը և բուժումը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Քիմիա և կենսաբանություն, 2012, #1(227) էջ 39-45 (ռուսերեն) |

Azimi H., Osipyan L.

Effect of Media and Temperature on Conidia germination and Colony growth of Septoria appicola and S. petroselini | Casual organisms of Celery and Parsley Leaf spot. Electronic journal of Natural Scienses NAS RA, N 2 (15), 2010, 8-11. Accession Number: 55666258

Осипян Л.Л.

Дополнение к IV тому "Микофлора Армянской ССР. Ржавчинные грибы" | Флора, растительность и растительные ресурсы Армении. 2009, 17. С. 102-103

Осипян Л.Л.

Новые субстраты для видов гифальных грибов, не вошедшие в III том “Микофлора Армянской ССР” (1975г.) | Флора, растительность и растительные ресурсы Армении, 2009. 17. С. 104-108

Осипян Л.Л.

Aegopodium podagraria L. - новый род и вид для флоры Армении | Биолог. журн. Армении, 2009, 4. С. 94-97

K. G. Avagyan, L. L. Osipyan, A. V. Pogosyan, A. L. Mkrtchyan

Երևան քաղաքի որոշ զբոսայգիների կանաչ տնկարկների արդի վիճակը | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2008, #3, էջ 157-160 |

Осипян Л.Л.

К вопросу о развитии мучнистой росы на плодах персика | Биолог. журн. Армении, 2008, 60, 3. С. 63-67

L. L. Osipyan

Дополнительные сведения о видовой биоте фитотрофных гифальных грибов республики Армения (Լրացուցիչ տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետության ֆիտոտրոֆ հիֆալ սնկերի տեսակային բիոտայի մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2007, #3, էջ 146-149 (ռուսերեն) |

L. L. Osipyan

Грибы и микотоксины, контаминирующие зерно пшеницы ( Ցորենի հատիկի աղտոտումը սնկերով և միկոտոքսիններով) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 2001, #1, էջ 33-46 (ռուսերեն) |

L. L. Osipyan, H. G. Batikian, K. M. Grigorian

Морфо-биологическая изменчивость грибов-контаминантов под влиянием стресс-фактора - технологического процесса производства продуктов питания (Աղտոտող սնկերի մերֆոկենսաբանական փոփոխությունը ստրես-գործոնի՝ սննդամթերքի արտադրության տեխնոլոգիական պրոցեսի ազդեցության տակ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 81-83 (ռուսերեն) |

A. A. Zakarian, L. L. Osipian

Сравнительная оценка питательных сред для выделения микромицетов-контаминантов лекарственных препаратов (Դեղապատրաստուկների սնկային աղտոտիչներն անջատելու համար սնկային միջավայրերի համեմատական գնահատականը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1998, #2, էջ 115-117 (ռուսերեն) |

L. L. Osipian, I. M. Eloyan

Патогенная микобиота картофеля в РА (Կարտոֆիլի պաթոգեն միկոբիոտան ՀՀ-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 74-78 (ռուսերեն) |

E. G. Yavruyan, L. L Osipian, L. A. Hakopian

Материалы к изучению биологии пещер и гротов РА. Ч. I. (Նյութեր ՀՀ քարանձավների և այրերի կենսաբանության վերաբերյալ մ. I) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1995, #1, էջ 79-82 (ռուսերեն) |

G. A. Oganessian, K. L. Eller, L. L. Osipian

5-оксиметилфурфурол в виноградном соке (5-օքսիմեթիլֆուրֆուրոլի պարունակությունը խաղողի հյութում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1993, #1, էջ 132-136 (ռուսերեն) |

M. G. Taslakhchian, S. G. Nanagulian, L. L. Osipian

К вопросу о взаимоотношениях некоторых макромицетов и микроскопических грибов в совместной культуре (Համատեղ կուլտուրայում աճեցված որոշ մակրոմիցետների և միկրոսկոպիկ սնկերի փոխհարաբերությունների հարցի շուրջը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1991, #1, էջ 148-150 (ռուսերեն) |

M. G. Taslakhchian, S. G. Nanagjulian, L. L. Osipian

Стимулирующее и ингибирующее воздействие культур некоторых макромицетов из Армении на всхожесть семян культурных растений (Հայաստանի որոշ մակրոմիցետների խթանող և արգելակող ազդեցությունը մշակվող բույսերի սերմերի ծլունակության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 166-168 (ռուսերեն) |

L. L. Hovsepian, H. G. Batikian, G. A. Hovhannissian

Флора мицелиальных грибов сырья, предназначенного для изготовления виноградного сока в условиях Армении (Հայաստանի պայմաններում խաղողի հյութի պատրաստման համար նախատեսված հումքի միցելիալ սնկերի ֆլորան) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #3, էջ 114-119 (ռուսերեն) |

L. L. Osipian, A. G. Batikian

Обнаружение патулина в заплесневелых плодах томата и томатной пасте (Պատուլինի հայտնաբերումը տոմատի բորբոսապատված պտուղներում և տոմատի մածիկում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #2, էջ 120-126 (ռուսերեն) |

S. G. Nanagullan, M. G. Taslakhchlan, L. L. Ostpian

Культурально-морфологические особенности некоторых макромицетов, произрастающих в Армянской ССР. Сообщение I (Հայաստանում աճող որոշ մակրոմիցետների կուլտուրալ մորֆոլոգիական յուրահատկությունները։ Հաղորդում I ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1990, #1, էջ 112-117 (ռուսերեն) |

L. L. Osipian, N. M. Vardian, V. A. Gabrielian

Некоторые сведения о контаминации мицелиальными грибами продуктов детского питания, приготовленных на основе сухого молока (Որոշ տեղեկություններ փոշի կաթից պատրաստված մանկական սննդամթերքների միցելիալ սնկերով աղտոտվածության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1988, #2, էջ 114-117 (ռուսերեն) |

L. L. Osipian, K. M. Grigorian

Материалы к микофлоре, контаминирующей сливочное масло (Сообщение II Նյութեր կարագն աղտոտող սնկային ֆլորայի վերաբերյալ: II) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #2, էջ 155-157 (ռուսերեն) |

L. L. Ocipian, H. G. Batikian

Материалы к микофлоре плодов облепихи, предназначенных для консервирования (Նյութեր պահածոյացման համար նախատեսված չիչխանի պտուղների միկոֆլորայի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #2, էջ 105-108 (ռուսերեն) |

L. L. Osipian, N. A. Hakopian, K. M. Grigorian

Материалы к микофлоре, контаминирующей сливочное маслօ Сообщение 1 (Նյութեր կարագն աղտոտող սնկային ֆլորայի վերաբերյալ։ 1) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1985, #1, էջ 121-124 (ռուսերեն) |

L. L. Osipian, I. A. Martirosian

Микромицеты, развивающиеся на облепихе в период вегетации в Арм. ССР (Չիչխանի վեգետացիայի շրջանում զարգացող միկրոմիցետներր Հայկական ՍՍՀ-ում) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #2, էջ 148-150 (ռուսերեն) |

L. L. Osipian, H. G. Batikian

Материалы к микологической флоре пищевых переработанных продуктов растительного происхождения (Сообщение III) (Նյութեր բուսական ծագում ունեցող վերամշակված սննդամթերքի միկոֆլորայի վերաբերյալ III) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1984, #1, էջ 145-147 (ռուսերեն) |

L. L. Osipian, N. V. Verdian, H. G. Batikian

Конспект плесневых грибов, выделенных с рассольных и некоторых национальных сыров (Աղաջրային և որոշ ազգային պանիրներից անջատված բորբոսասնկերի կոմպլեքսը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1981, #2, էջ 113-116 (ռուսերեն) |

L. L. Osipian, S. A. Davtian

Конспект грибов, выделенных с мяса и мясопродуктов (Մսի և մսամթերքի վրայից առանձնացված սնկերի ակնարկ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #2, էջ 107-110 (ռուսերեն) |

L. L. Osipian, S. G. Avetova, H. G. Batikian

Սննդամթերքից անջատված որոշ միկրոսկոպիկ սնկերի էքստրակտների ազդեցությունը էրիտրոպոեզի ցուցանիշների վրա (Влияние экстрактов некоторых микроскопических грибов, выделенных с пищевых продуктов, на показатели эритропоэза) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1980, #3, էջ 106-109 (հայերեն) |

L. L. Osipian, H. G. Batikian

Новые материалы по грибной флоре плодов и овощей при хранении в Армянской ССР. Сообщение VI (Նոր տվյալներ Հայկական ՍՍՀ-ում պահեստավորված պտուղների և բանջարեղենի միկրոֆլորայի վերաբերյալ: Հաղորդում VI) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #3, էջ 101-108 (ռուսերեն) |

L. L. Osipyan, H. G. Batikyan

Материалы к микологической флоре пищевых переработанных продуктов растительного происхождения. II. (Նյութեր բուսական ծագում ունեցող վերամշակված սննդամթերքի սնկային ֆլորայի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1979, #2, էջ 125-132 (ռուսերեն) |

L. L. Osipyan, O. H. Hayrapetian

Новые для Армянской ССР виды водных гифальных грибов (Հայկական ՍՍՀ-ի համար նոր հիֆալ ւրային սնկերի տեսակներ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1978, #1, էջ 104-110 (ռուսերեն) |

L. L. Osipyan, I. H. Martirosian

Новые материалы сапрофитной микофлоры на древесно-кустарниковых породах Армянской ССР (сообщение II) (Նոր տվյալներ Հայկական ՍՍՀ-ի ծառաթփային տեսակների սապրոֆիտային միկոֆլորայի վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #1, էջ 103-107 (ռուսերեն) |

L. L. Osipyan, S. A. Davtian

Материалы к вопросу о плесневых грибах на мясе и мясопродуктах и их токсичности (Նյութեր մսի և մսամթերքի բորբոսասնկերի և նրանց թունավորության վերաբերյալ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1977, #3, էջ 90-96 (ռուսերեն) |

L. L. Osipyan, I. H. Martirosyan

Новые материалы сапрофитной микофлоры на древесно-кустарниковых породах Армянской ССР (Сообщение I) (Նոր տվյալներ Հայակական ՍՍՀ-ի ծառաթփային տեսակների սապրոֆիտային միկոֆլորայի վերաբերյալ (Հաղորդում I)) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Բնական գիտություններ, 1976, #2, էջ 93-97 (ռուսերեն) |
 

Thesis

Soghoyan Y. Y., Osipyan L. L., Nanagulyan S. G.

Pathogenic mycobiota of some forage crops in Armenia | Current advances in pathogen research. 2019, p. 30

Osipyan L.L., Zurabyan S.R.

About questions of antropogenic changes influence on Saprolegniales of lake Sevan | Electronic journal of Natural Scienses NAS RA, N 2 (15), 2010, 38-39. Accession Number:55666263

Саркисян Э.Ю., Нелипович Д.В., Осипян Л.Л.

Опыт лечения онихомикозов в Армении | Иммунология, аллергология, инфектология. Москва, 2010, 1. С. 167

Осипян Л.Л. , Нанагюлян С.Г., Шахазизян И.В.

Национальный гербарий грибов Армении | Иммунопатология, аллергология, инфектология. 2009. N 1. С. 45

Осипян Л.Л.

Использование гидропонической технологии в вертикальном озеленении зданий | В кн.: Современные проблемы беспочвенной культуры растений. Доклады и тезисы 5-ой международной конференции. Ереван, 2009. С. 175

Осипян Л.Л.

Анаморфа эризифальных грибов - всегда облигатный паразит? | В сб.: Современная микология в России. Тезисы докладов II съезда микологов в России. Москва, 2008. С. 197-198