Liana S. Sargsyan
Biography
Education
2013: Ph.D., Diploma of Candidate of Philology from ”Linguo-stylistic Devices of Satire in Yervand Otyan's Prose"
Specialization 10.02.01 – The Armenian Language
2007 - 2011: Researcher of chair of Armenian language
2005 - 2007: YSU Faculty of Philology, Department of Armenian language and literature (Master’s degree)
2001 - 2005: YSU Faculty of Philology, Department of Armenian language and literature

Professional experience
2009 - 2013: The Chair of Diaspora Studies
2013: Assist. Prof. of chair of Armenian language

Academic Courses
Modern Armenian Language, Western Armenian, Stylistics, Bases (Bachelor‘s undergraduate studies)

Scale of Professional Interests
Modern Armenian Language, Western Armenian, Stylistics, Speech art of art work, Speech Culture

Participation in grant projects
2015 - 2017: Contemporary Armenian: issues of development and standardization

Languages
Armenian, Russian, France

Liana S. Sargsyan

Assistant | Faculty of Armenian Philology - Chair of Armenian Language
 
 

Book

Յուրի Ավետիսյան, Լեոնիդ Թելյան, Լիանա Սարգսյան, Լևոն Ավետիսյան

Ուղեցույց հայոց լեզվի. Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, քերականություն | Մենագրություն: ԵՊՀ հրատ., 2017թ․, 222 էջ

Յու. Ավետիսյան , Լ. Ավետիսյան, Լ. Սարգսյան, Ռ. Սաղաթելյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ:Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ հումանիտար ֆակուլտետների ուսանողների համար | Ուս. ձեռնարկ: ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 224 էջ |

Յու. Ս. Ավետիսյան, Ա. Լ. Սարգսյան, Ն. Վ. Ներսիսյան, Լ. Գ. Թելյան, Ա. Ա. Տեր-Մինասյան, Շ. Ս. Գևորգյան, Լ. Ս. Սարգսյան, Ա. Զ. Ադիլխանյան

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ | ԵՊՀ հրատ.: 2016թ․, 512 էջ, Հայաստան, Երևան
 

Article

Liana Sargsyan

ԶԼՄ-ների լեզուն և արդի հայերենի բառապաշարի զարգացման միտումները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2020 № 2 (32), էջ 83-92 |

Յուրի Ավետիսյան, Արսեն Մկրտչյան, Լիանա Սարգսյան

Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական որոշ առանձնահատկություններ | Պետություն և իրավունք, N 1 (83), Երևան, 2019, էջ 104-111 |

Yuri Avetisyan, Arsen Mkrtchyan, Liana Sargsyan

Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. բառընտրություն և բառագործածություն | «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Բանասիրություն», 2019 № 1 (28), էջ 59-75 |

Յուրի Ավետիսյան, Լիանա Սարգսյան, Արսեն Մկրտչյան

Իրավական փաստաթղթերի լեզուն. Շարահյուսական հոմանիշ կառույցների ընտրություն | Հայագիտության հարցեր, 2019, 1(16), էջ 176-190 |

Լիանա Սարգսյան

Արդի հայերենի գովազդային խոսույթը. բառընտրություն և բառագործածություն | Հայագիտության հարցեր, 2018, 1(13), էջ 166-176 |
1   2   3   4  |  See all