Lilya S. Vardanyan
Biography
Education (beginning with IHE)
2004 - Candidate for a degree, chair of Roman philology
1991 - 1996 - Faculty of Roman and German philology. Yerevan State University.

Professional experience
1997 - lecturer. Chair of Roman philology. Yerevan State University.

Academic courses
French as foreign language

Scale of professional interests
Natural linguistics. Suppletion. Psychology

Languages
Armenian, French and Russian (fluent), English (good)

Lilya S. Vardanyan

Lecturer | Faculty of European Languages and Communication - The Chair of French Philology
 
 

Book

Լ. Հարությունյան, Լ. Վարդանյան

Le Français Du Droit (crimes et procès célèbres) | Մեկնարկ, 2019, 85 էջ

L. Vardanyan

La politique et la diplomatie par les textes. Guide pédagogique et corrigés. | Մեկնարկ, 2016թ․, 54 էջ |

Լիլյա Վարդանյան

Ժամանակակից ֆրանսերենի զարգացան միտումները | «Ֆրանսիական բանասիրության և ֆրանսերենի` որպես երկրորդ օտար լեզվի, դասավանդման արդիական խնդիրներ» գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսների ծրագիր, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2010, էջ 113-123
 

Article

Լիլյա Վարդանյան

Օտար լեզուների դասավանդման չորս նորարարական մոտեցումներ | Մանկավարժական միտք, 2017, 3-4 (66-67), էջ 369-373 |

Լիլյա Վարդանյան

Կանոնավոր և անկանոն թեքումները ճանաչողական հոգելեզվաբանության համատեքստում | Ֆրանսիական բանասիրության արդիական խնդիրներ, 2016, 169-179 էջ |

Լիլյա Վարդանյան

Ֆրանսերենի բայական տարարմատության որոշ հարցեր | «Ռոմանական բանասիրության հանդես», N 8, «Ասողիկ» հրատարակչություն, Երևան, 2008, էջ 106-115

Lilya S. Vardanyan

Տարարմատության խնդիրը տիպաբանական լեզվաբանության մեջ | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (122), Երևան 2007թ., էջ 164-168 |

Լիլյա Վարդանյան

Տարարմատության խնդիրը տիպաբանական լեզվաբանության մեջ | Բանբեր Երևանի համալսարանի, 2, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2007
1   2  |  See all
 

Thesis

Լիլյա Վարդանյան

Կանոնավոր և անկանոն թեքման ճանաչողական կաղապարները | Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո: 2016, 62-63 էջ, Հայաստան |

A. Stepanyan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian, A. Kirakosyan

Electric field effect on hot-electron energy-loss rate via LA-phonon scattering in a cylindrical quantum wire | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016. p. 89

A. Mkhitaryan, L. Vardanyan, A. Asatryan, A. Vartanian

Influence of image charge effect on impurity-related optical absorption coefficient in a spherical quantum dot | 4th International Symposium “Optics and its Applications”. 2016, p. 121