Article

Արևելահայ գրական լեզվի և Արարատյան բարբառի ձևաբանական համակարգերի փոխհարաբերությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 2 (50), Երևան 1983թ., էջ 115-128 |

Բազմավաստակ լեզվաբանը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (49), Երևան 1983թ., էջ 233-238 |

Հայ բարբառների բազմահատկանիշ դասակարգումը | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1 (46), Երևան 1982թ., էջ 85-102 |

Արևելահայ գրական լեզվի և արարատյան բարբառի ձևաբանական համակարգերի փոխհարաբերությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (42), Երևան 1980թ., էջ 81-95 |

Արևելահայ գրական լեզվի և Արարատյան բարբառի բաղաձայնական համակարգի փոխհարաբերությունները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 3 (39), Երևան 1979թ., էջ 106-117 |
1   2  |  See all