Mariam A. Shahinyan
Biography
Education
2001 - 2007: Yerevan State University, Faculty of Biology, Biophisicist
1991 - 2001: Phys.-math. secondary school, Aparan
Candidate of biological sciences, Junior researcher
Candidate Dissertation – “The investigation of in vitro and in vivo effect of millimeter waves on some biosystems”, 2012, Yerevan State University

Professional experience
2006 - 2007: Scientific-research Laboratory “Biopysics of subcellular strictures” of YSU, Senior Laboratory Assistant
01.09.2007 - 31.12.2007: Scientific-Research Interfaculty Laboratory “Structural Biophysics” of YSU, Senior Laboratory Assistant
2007-present: Department of Biophysics of YSU, Senior Laboratory Assistant
01.09.2012 - present: Scientific-Research Laboratory “Biopysics of Subcellular Structures” of YSU, Junior Scientific Researcher

Scale of professionals interests
Effect of MM waves on biosystems, Investigation of thermodynamic parameters of DNA and DNA-ligand complexes

Grant
2015: The grant 2015-17 (no 15T-IF 105) of State Committee of Science, Armenia

Languages
Armenian, Russian, English
m.shahinyan@ysu.am

Mariam A. Shahinyan

Junior Researcher | Faculty of Biology - Scientific-research laboratory of Biophysics of Subcellular Structures
 
 

Book

M. A. Shahinyan , M. S. Mikaelyan, M. R. Darbinyan, P. O. Vardevanyan

Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192 |

Ա. Թ. Կարապետյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Մ. Հ. Մալաքյան, Մ. Ա. Շահինյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա | Ուս. ձեռնարկ: ՌՀՀ հրատ.: 2017թ․, 172 էջ
 

Article

Zh. H. Mukhaelyan , M. A. Shahinyan , G. H. Poghosyan

Study of the joint effect of millimeter range electromagnetic irradiation and cadmium ions on malonic dialdehyde concentration and catalase activity in wheat seedling cells (Ցորենի ծիլերի բջիջներում մալոնային դիալդեհիդի կոնցենտրացիայի և կատալազի ակտիվության վրա միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների և կադմիունի իոնների համատեղ ազդեցության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #1, էջ 18-22 |

M. A. Shahinyan, M. S. Mikaelyan, M. R. Darbinyan, A. V. Nerkararyan

Effect of millimeter electromagnetic waves on buffer capacity of albumin (Միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունն ալբումինի բուֆերային ունակության վրա) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #2, էջ 105-109 |

M. A. Shahinyan, G. G. Hovhannisyan, S. N. Hakobyan

Spectral study of mitoxantrone water-saline solutions (Միտոքսանտրոնի ջրա-աղային լուծույթների սպետկրային ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2017, հ. 51, #3, էջ 171-175 |

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Victoria G. Sahakyan

Peculiarities of interaction of synthetic polyribonucleotide poly(rA)-poly(rU) with some intercalators | Journal of biomolecular structure & dynamics. 2017, 36, 1-7 pp.

Yuri S. Babayan, Sergey N. Hakobyan, Rusanna S. Ghazaryan, Mariam A. Shahinyan

Interaction of Antitumor Agent Mitoxantrone with Double Helical Synthetic Polyribonucleotides Poly(G)•Poly(C) and Poly(I)•Poly(C) | Biophysical Reviews and Letters. 2017, 12, 4, 165-176 pp.
1   2   3   4   5  |  See all
 

Thesis

Marieta S. Mikaelyan, Mariam A. Shahinyan, Poghos O. Vardevanyan

Density of erythrocytes in suspension under the effect of millimeter electromagnetic waves | International Conference „Smart Bio“. 2017, p. 55

Mariam A. Shahinyan, Marieta S. Mikaelyan, Anahit V. Nerkararyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on erythrocyte suspension | International Conference „Smart Bio“. 2017, p. 70

Poghos Vardevanyan, Vitali Kalantaryan, Mariam Shahinyan, Marina Parsadanyan, Mareta Mikaelyan

The effect of electromagnetic waves with extremely high frequencies and low intensity on human albumin solution | The Joint Annual Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association co-organized with the European COST EMF-MED Action BM1309, 2016, p. 465-466

Вардеванян П. О., Парсаданян М. А., Шагинян М. А., Микаелян М. С.

Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на конформационные свойства сывороточного альбумина человека | Молекулярные, мембранные и клеточные основы функционирования биосистем. Международная научная конференция, 2016, стр. 55-57

A. T. Karapetian, Y. S. Babayan, M. A. Shahinyan

Thermostability of irradiated DNA complexes with antitumor compound mitoxantrone | International Workshop on Ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015, p. 21
1   2  |  See all