Mariam A. Shahinyan
Biography
Education
2001 - 2007: Yerevan State University, Faculty of Biology, Biophisicist
1991 - 2001: Phys.-math. secondary school, Aparan
Candidate of biological sciences, Junior researcher
Candidate Dissertation – “The investigation of in vitro and in vivo effect of millimeter waves on some biosystems”, 2012, Yerevan State University

Professional experience
2006 - 2007: Scientific-research Laboratory “Biopysics of subcellular strictures” of YSU, Senior Laboratory Assistant
01.09.2007 - 31.12.2007: Scientific-Research Interfaculty Laboratory “Structural Biophysics” of YSU, Senior Laboratory Assistant
2007-present: Department of Biophysics of YSU, Senior Laboratory Assistant
01.09.2012 - present: Scientific-Research Laboratory “Biopysics of Subcellular Structures” of YSU, Junior Scientific Researcher

Scale of professionals interests
Effect of MM waves on biosystems, Investigation of thermodynamic parameters of DNA and DNA-ligand complexes

Grant
2015: The grant 2015-17 (no 15T-IF 105) of State Committee of Science, Armenia

Languages
Armenian, Russian, English
m.shahinyan@ysu.am

Mariam A. Shahinyan

Junior Researcher | Faculty of Biology - Scientific-research laboratory of Biophysics of Subcellular Structures
Assistant | Faculty of Biology - Chair of Biophysics
 
 

Book

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) | ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 146 էջ

M. A. Shahinyan , M. S. Mikaelyan, M. R. Darbinyan, P. O. Vardevanyan

Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192 |

Ա. Թ. Կարապետյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Մ. Հ. Մալաքյան, Մ. Ա. Շահինյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա | Ուս. ձեռնարկ: ՌՀՀ հրատ.: 2017թ․, 172 էջ
 

Article

M. Shahinyan, Z. Movsisyan, G. Hovhannisyan, P. Vardevanyan

Absorption And Fluorescence Spectra of the Complexes of Methylene Blue And Acridine Orange with Poly(rA)-Poly(rU), | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 151-157

M. Parsadanyan, M. Shahinyan, Z. Movsisyan, A. Antonyan

Binding Peculiarities Of Poly(Ra)-Poly(Ru) With Minor Groove Ligand Hoechst 33258 | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 144-150

A. Antonyan, M. Shahinyan, N. Petrosyan, P. Vardevanyan

Comparison of interaction of methyl violet and methylene blue with human serum albumin | Biological Journal of Armenia, 2020, N 72 (4), p. 61-66

P. Vardevanyan, M. Shahinyan, A. Vardanyan, S. Grigoryan

Study of Interaction of Hoechst 33258 with DNA And Human Serum Albumin Under the Influence Ofmillimeter Range Electromagnetic Waves | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 136-143

P. Vardevanyan, M. Shahinyan, N. Petrosyan, Y. Mamasakhlisov

Spectroscopic Study of Protein Complexes with Low-Molecular Compounds | Journal of Contemporary Physics (Armenian Academy of Sciences), 2021, N 56 (1), p. 60-64
1   2   3   4   5   6   7   8  |  See all
 

Thesis

P. O. Vardevanyan, A. P. Antonyan, M. A. Shahinyan, M. A. Parsadanyan, M. S. Mikaelyan

Effect of millimeter diapason electromagnetic irradiation on albumin denaturation | International Workshop on Ionizing and non-ionizing radiation influence on structure and biophysical properties of living cells, 2015, 41-42 pp.
1   2   3   4  |  See all