Mariam A. Shahinyan
Biography
Education
2001 - 2007: Yerevan State University, Faculty of Biology, Biophisicist
1991 - 2001: Phys.-math. secondary school, Aparan
Candidate of biological sciences, Junior researcher
Candidate Dissertation – “The investigation of in vitro and in vivo effect of millimeter waves on some biosystems”, 2012, Yerevan State University

Professional experience
2006 - 2007: Scientific-research Laboratory “Biopysics of subcellular strictures” of YSU, Senior Laboratory Assistant
01.09.2007 - 31.12.2007: Scientific-Research Interfaculty Laboratory “Structural Biophysics” of YSU, Senior Laboratory Assistant
2007-present: Department of Biophysics of YSU, Senior Laboratory Assistant
01.09.2012 - present: Scientific-Research Laboratory “Biopysics of Subcellular Structures” of YSU, Junior Scientific Researcher

Scale of professionals interests
Effect of MM waves on biosystems, Investigation of thermodynamic parameters of DNA and DNA-ligand complexes

Grant
2015: The grant 2015-17 (no 15T-IF 105) of State Committee of Science, Armenia

Languages
Armenian, Russian, English
m.shahinyan@ysu.am

Mariam A. Shahinyan

Junior Researcher | Faculty of Biology - Scientific-research laboratory of Biophysics of Subcellular Structures
Assistant | Faculty of Biology - Chair of Biophysics
 
 

Book

Պ. Հ. Վարդևանյան, Ա. Վ. Ներկարարյան, Մ. Ա. Շահինյան, Մ. Ս. Միքաելյան

Կենսաֆիզիկայի լաբորատոր աշխատանքների ձեռնարկ: Մաս 2 (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ) | ԵՊՀ հրատ., 2019թ․, 146 էջ

M. A. Shahinyan , M. S. Mikaelyan, M. R. Darbinyan, P. O. Vardevanyan

Aggregative properties of erythrocyte under the influence of millimeter range electromagnetic waves (Էրիթրոցիտների ագրեգացիոն հատկությունները միլիմետրային տիրույթի էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության ներքո) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2018, հ. 52, #3, էջ 187-192 |

Ա. Թ. Կարապետյան, Ս. Ա. Բաջինյան, Մ. Հ. Մալաքյան, Մ. Ա. Շահինյան, Պ. Հ. Վարդևանյան

Ոչ իոնիզացնող էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցությունը կենսահամակարգերի վրա | Ուս. ձեռնարկ: ՌՀՀ հրատ.: 2017թ․, 172 էջ
 

Article

A.T. Karapetyan , Yu.S. Babayan , M.A. Torosyan , M.A. Shahinyan

Mitoxantrone interaction with poly(G) (Poly(G)-ի հետ միտոքսանտրոնի փոխազդեցությունը) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #3, էջ 49-54 |

A. V. Nerkararyan, M. S. Mikaelyan, M. A. Shahinyan, P. O. Vardevanyan

Surface charge density of rat blood erythrocytes under the influence of millimeter diapason electromagnetic radiation | Biological Journal of Armenia, 2015, 67, 3, 16-20 pp.

M. A. Shahinyan, A. P. Antonyan, Marieta S. Mikaelyan, P. O. Vardevanyan

Study of influence of millimeter range electromagnetic waves on water-saline solutions of albumin | Biophysical Reviews and Letters, 2015, 10, 4, 201-207 pp.

P. O. Vardevanyan, M. A. Shahinyan, A. V. Nerkararyan, M. S. Mikaelyan, M. R. Darbinyan

Effect of low intensity EMW EHF on suspension density of rat blood erythrocytes | Brazilian journal of biological sciences, 2015, 2, 4, 193-197 pp.

P. O. Vardevanyan, A. P. Antonyan, M. A. Parsadanyan, M. A. Shahinyan

Behavior of ethidium bromide-Hoechst 33258-DNA and ethidium bromide-methylene blue-DNA triple systems by means of UV melting | International Journal of Spectroscopy, 2015, 2015, 1-5 pp.
1   2   3   4   5   6   7  |  See all
 

Thesis

Armen T. Karapetyan, Margarita A. Torosyan, Mariam A. Shahinyan

Interaction of ethidium bromide and mitoxantrone with double-stranded poly(rA)-poly(rU) | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 80

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Victoria G. Sahakyan

Comparative study of binding of some intercalating compounds with DNA | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 77

Marieta Mikaelyan, Mariam Shahinyan, Anahit Nerkararyan, Poghos Vardevanyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on some properties of erythrocytes | International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 31-32

Mariam Shahinyan, Ara Antonyan, Marieta Mikaelyan, Poghos Vardevanyan

Effect of millimeter range electromagnetic waves on some biophysical characteristics of human serum albumin | International Workshop on Influence of electromagnetic radiation on human beings, and problem of understanding. 2018, p. 29-30

Вардеванян П. О., Неркарарян А. В., Шагинян М. А., Микаелян М.С.

Влияние миллиметровых электромагнитных волн на буферную емкость плазмы крови крыс | VIII Международных конгресс "Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине". 2018, стр. 15-16
1   2   3  |  See all