Marine A. Parsadanyan
Biography
Education
1994 Yerevan State University, Faculty of Biology, Department of Biophysiscs

Academic degree
Candidate, 2001, Yerevan State University

Professional experience
16 years

Academic courses
Biophysics of Nucleic Acids

Scale of professional interests
Molecular Biophysics, Spectroscopy of Macromolecules, Study on DNA-ligand interactions

Languages
Russian, English

Professional membership
Member of all-Armenian association of Biophysicists
Member of all-Armenian association of Biochemists

Grant
2015: The grant 2015-17 (no 15T-IF 105) of State Committee of Science, Armenia

(+374 10) 58-66-94

Marine A. Parsadanyan

Associate Professor | Faculty of Biology - Chair of Biophysics
 
 

Book

Vardevanyan P. , Nerkararyan A. , Parsadanyan M.A., Sahakian I., Grigorian R.

Biology. 10 tests. Collection of test items | ed. "Hayrapet, Yerevan, 2010

Վարդևանյան Պ., Ներկարարյան Ա., Փարսադանյան Մ., Սահակյան Ի., Գրիգորյան Ռ.

Կենսաբանություն: 10 Թեստ: Թեստային առաջադրանքների ժողովածու | Հայրապետ հրատարակչություն, Երևան, 2010

Վարդևանյան Պ., Ներկարարյան Ա., Փարսադանյան Մ., Սահակյան Ի., Գրիգորյան Ռ.

Կենսաբանություն: Թեստային առաջադրանքների ժողովածու | Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Գնահատման և թեստավորման կենտրոն, Երևան, 2009

Վարդևանյան Պ.Հ., Անտոնյան Ա.Պ., Փարսադանյան Մ.Ա.

Կենսամակրոմոլեկուլների կառուցվածքային ուսումնասիրությունները լուծույթներում | Երևան, Ասողիկ հրատ., 2001, 72 էջ
 

Article

M. Parsadanyan, M. Shahinyan, Z. Movsisyan, A. Antonyan

Binding Peculiarities Of Poly(Ra)-Poly(Ru) With Minor Groove Ligand Hoechst 33258 | Proceedings of the YSU. Chemistry and Biology, 2021, N 55 (2), p. 144-150

M. Parsadanyan

Duplex-triplex transition in complexes of nucleic acids with Hoechst 33258 | «ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր», 2021, թիվ 55 (1), էջ 39-45

M. A. Parsadanyan , M. A. Shahinyan , A. P. Antonyan

Study of methylene blue interaction with synthetic polynucleotide poly(rA)-poly(rU) (Սինթետիկ պոլինուկլեոտիդ poly(rA)-poly(rU)-ի հետ մեթիլենային կապույտի փոխազդեցության ուսումնասիրությունը) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #2, էջ 112-117 |

M. A. Parsadanyan

Study of binding peculiarities of ethidium bromide and methylene blue with double-stranded RNA (Էթիդիումի բրոմիդի և մեթիլենային կապույտի կապման առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը երկշղթա ՌՆԹ-ի հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2020, հ. 54, #1, էջ 38-45 |

M. A. Parsadanyan

Comparative study of ethidium bromide interaction with synthetic polynucleotides ds-poly(rA)-poly(rU) and ds-poly(dA)-poly(dT) (Էթիդիումի բրոմիդի փոխազդեցության համեմատական հետազոտությունը սինթիտիկ պոլինուկլեոտիդներ եշ-poly(rA)-poly(rU) և poly(dA)-poly(dT) հետ) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր: Քիմիա և կենսաբանություն, 2019, հ. 53, #3, էջ 175-179 |
1   2   3   4   5   6   7   8   10  |  See all
 

Thesis

Poghos O. Vardevanyan, Marine A. Parsadanyan, Ara P. Antonyan, Mariam A. Shahinyan

Interaction of Double Stranded Nucleic Acids with Different Ligands | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 134-135, Armenia

Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Poghos O. Vardevanyan

Study of the influence of the ionic strength on complex-formation of ethidium bromide with DNA and RNA | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 19-20, Armenia

M. Parsadanyan, A. Antonyan, M. Shahinyan, P. Vardevanyan

Thermodynamic Analysis of Hoechst 33258 Interaction with Poly(rA)-Poly(rU) | V International Conference of Biotechnology and Health, 29-31.10.2020, p. 108-109, Armenia

Poghos O. Vardevanyan, Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Mariam A. Shahinyan, Victoria G. Sahakyan

Comparative study of binding of some intercalating compounds with DNA | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 77

Ara P. Antonyan, Marine A. Parsadanyan, Narek H. Shahnazaryan, Poghos O. Vardevanyan

Study of three-component system, consisted of DNA complexes with ligands of different type. | Albany 2019: 20th Conversations; Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2019, p. 84
1   2  |  See all