Martin I. Karakhanyan
Biography
Education
Graduate: Faculty of Mathematics and Mechanics, Yerevan State University, 1966-1969
Faculty of Mathematics and Mechanics, Moscow State University, 1969-1972
Post Graduate: PhD student in Faculty of Mathematics and Mechanics, Moscow State University, 1974-1972

Academic degree
Doctor of Sciences- “Researches in Banach Algebras: Several Problems of Spectral Theory and Approximation Theory”, 2005, YSU
PhD – “On some algebraic Characteristics of Algebra of all continuous functions on a locally connected compact”, 1978, MSU

Professional experience
2009 - Professor, Yerevan State University
1985-2008 Associate professor, Yerevan State University.
1977-1985 Lecturer, Yerevan State University.
1972-1974 Assistant, Yerevan State University

Academic courses
General Courses: Functional Analysis, Equations of Mathematical Physics, Ordinary Differencial equations
Special Courses: Banach Algebras,The Spectral Theory of Non-self-adjoint operators

Scale of professional interests
Uniform and β-uniform Algebras, Spectral Theory, Boundary Problems connected with Diffraction Processes

Languages
Armenian, Russian, English

Professional membership (NGO, professional council, editorial staff of scientific journal, funds etc.)
A member of Scientific Council in Mathematics and Mechanics Department at YSU

Awards received
Medal named after Marshal Baghramyan

(+374 10) 57-10-22

Martin I. Karakhanyan

Professor | Faculty of Mathematics and Mechanics - Chair of Differential Equations
 
 

Book

Հ. Ա. Ասատրյան, Մ. Ի. Կարախանյան, Տ. Ն. Հարությունյան, Լ. Պ. Տեփոյան, Ա. Հ. Քամալյան, Ի. Գ. Խաչատրյան

Կուրսային և ավարտական աշխատանքների թեմաների ժողովածու «Դիֆերենցիալ հավասարումներ», «Մաթեմատիկական ֆիզիկայի հավասարումներ» և «Ֆունկցիոնալ անալիզ» առարկաներից | Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2008թ., 48 էջ |

Հ. Ասատրյան, Ի. Խաչատրյան, Մ. Կարախանյան, Ա. Քամալյան

Բանախյան հանրահաշիվներ և սպեկտրալ տեսություն | Ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, 251 էջ, 2008թ. |

Karakhanyan M.I

Some remarks on general theorems of commutators | (Russian) Izv. Akad. Nauk Armenii Mat. 42 (2007), no. 3, pp. 49-54

Karakhanyan I. M. , Sarkisyan V.S., Kamalyan A.H., Karakhanyan M.I

On the diffraction harmonic shear waves on semi-infinite inclusions in anisotropic space | Yerevan, 2007,Nats. Akad. Nauk Armenii, Institut of Mechanics, Mechanical problems of deformable solid body, 162-172

Karakhanyan M.I

On the abstract theorem of Picard | Lobochevskii J. Math. 18 (2005), pp. 127-130
1   2  |  See all
 

Article

A. H. Kamalyan, M. I. Karakhanyan

On solvability of some boundary problem (Մի եզրային խնդրի լուծելիության մասին) | ԵՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2020, հ. 54, #1, էջ 29-34 |

A. G. Kamalyan , M. I. Karakhanyan

On algebraic equation with coefficients from the β-uniform algebra Cβ(Ω) (β -հավասարաչափ Cβ(Ω) հանրահաշվի գործակիցներով հանրահաշվական հավասարումների վերաբերյալ) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2018, հ. 52, #3, էջ 161-165 |

A. O. Oganesyan, A. G. Kamalyan, M. I. Karakhanyan

On a Class of L-Wiener-Hopf Operators | Journal of Contemporary Mathematical Analysis (Armenian Academy of Sciences). 2018, Vol. 53, No. 3, 134-138 pp. |

M. I. Karakhanyan

On algebras of bounded functions on completely regular spaces (Լիովին կանոնավոր տարածության վրա որոշված սահմանափակ ֆունկցիաների հանրահաշիվների մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2017, հ. 51, #3, էջ 231-235 |

M. I. Karakhanyan

A remark on symmetric β-uniformly closed algebra (Մի դիտողություն սիմետրիկ β-հավասարաչափ փակ հանրահաշիվների մասին) | ԵՊՀ գիտական տեղեկագիր, Ֆիզիկա և մաթեմատիկա, 2015, #2, էջ 21-25 |
1   2   3   4   5   6   7   8   11  |  See all
 

Thesis

Karakhanyan M.I.

Algebras of continuous functions on a locally connected compactum | Functional Anal. i priložen. 12(1978), no. 2, 82-83